22 Octombrie, 2019

Categorie : Specialişti

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice: completări la aplicaţia informatică de calcul a indicatorilor financiari

Pentru a veni în sprijinul aplicanților în cadrul celor două apeluri de propuneri de proiecte pentru operaţiunea de investiţii productive adresate întreprinderilor mari şi IMM-urilor (investiţii mari pentru IMM-uri), aflate în derulare şi ca urmare a unor solicitări primite din partea aplicanţilor/consultanţilor, AM POSCCE anunţă realizarea unor completări cu rol de clarificare a anumitor aspecte referitoare la aplicația pentru calculul indicatorilor financiari. Conform AM POSCCE, aceste completări consolidează aplicaţia existentă, în special în ce priveşte calculul sustenabilităţii proiectului. Datele introduse de utilizatori în aplicaţie până în prezent sunt disponibile în continuare, pentru verificare şi, după caz, completare, de către aceştia, pentru obținerea calculului final. Înainte de depunerea dosarului cererii de finanţare, solicitanţii care doresc să aplice în cadrul acestor apeluri de propuneri de proiecte sunt invitați să verifice şi să aplice clarificările şi completările aduse aplicaţiei de calcul al indicatorilor financiari, descrise în cadrul documentului http://acb.minind.ro/ClarificariCompletari şi ale aplicaţiei http://acb.minind.ro ...

continuare →

Beneficiarii PNDR pot solicita avans de 50% din valoarea nerambursabilă a proiectului

Beneficiarii fondurilor structurale gestionate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală  pot solicita avans pentru finanțarea prin FEADR a proiectului aprobat.  Avansul este de 50% din ajutorul public pentru investiții, conform Regulamentului 679/2011 al Comisiei Europene. Așadar, în cadrul Regulamentului 679/2011, una dintre modificările importante aduse este modificarea articolului 56 cu privire la valoarea avansului, care nu trebuie să depășească 50% din ajutorul public pentru investiţii, această modificare aplicându-se de la 1 ianuarie 2011. Celelalte modificări aduse actului normativ european  intră in vigoare în a treia zi de la data publicării acestui regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Astfel, valoarea avansului nu trebuie să depășească 50% din ajutorul public pentru investiții, iar plata acestuia este condiţionată de constituirea unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente care corespunde unui procent de 110% din valoarea avansului. La cererea beneficiarilor ajutorului pentru investiții, statele membre pot plăti un avans de maxim 50% ...

continuare →

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Anumite reglementări din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 139/1994, au fost modificate prin recenta Lege nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.409 din 10 iunie a.c. Prin modificările aduse la legea menţionată, dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, dupa caz, lucrările nu au fost începute, foştii proprietari pot să ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, foştii proprietari vor fi notificaţi la adresa iniţială comunicată expropriatorului în vederea plăţii despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat. Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescripție, care curge de la data notificării. În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar ...

continuare →

Noutăţi despre registrul comerţului

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil a modificat inclusiv o serie de legi speciale, în măsura în care trebuia realizată concordanța acestora cu noile prevederi ale Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 40972011. Modificările pe care le-am anunţat se referă la Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit amendamentelor aduse, la Legea registrului comerțului, prin legea de punere în aplicare a Codului civil, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi ...

continuare →

Sistemul simplificat de contabilitate

A fost aprobat sistemul simplificat de contabilitate, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2239/2011, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 522/2011. Descrierea sistemului este publicata în Anexa, din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 bis, care nu este încă disponibil publicului, conform Centrului pentru relații cu publicul al Regiei Autonome Monitorul Oficial. In cel mai scurt timp de la momentul în care acesta va fi disponibil, INDACO îl va pune la dispoziția utilizatorilor săi (prin intermediul aplicațiilor LegeOnline sau Lege4). Conform art.2 al Ordinului, persoanele care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate. Persoanele care au optat pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate, pot utiliza, pentru evidențierea operațiunilor economico-financiare, planul de conturi simplificat și tratamentele contabile ...

continuare →

Modificări la procedura de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

Ministerul Finanțelor Publice a emis recent Ordinul nr. 2286/2011, prin care se aduc modificări procedurii de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. Scutirea de taxe vamale se acorda numai pentru bunurile importate în condițiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 (bunuri indispensabile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe, de exemplu, hrana, medicamente, îmbrăcăminte si așternuturi de pat, bunuri importate în folosul victimelor catastrofelor). În vederea aprobării entităților (organizații de stat sau a altor organizații de binefacere sau filantropice) care pot beneficia de scutire de taxe vamale, în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se va constitui câte o comisie pentru aprobarea desfășurării activităților de import numai pentru bunurile importate de natura și în condițiile menționate ...

continuare →