20 Septembrie, 2019

Categorie : Specialişti

Ce face ANL cu casele nevândute la data finalizării construcţiei

Prin Legea nr.159/2011, publicată în M.Of.nr. 504 din 15 iulie a.c., a fost aprobată – cu modificări şi completări – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.112/2010 pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe. Legea de aprobare extinde atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi, pe de altă parte, aduce completări privind regimul caselor construite. Din această ultimă categorie de amendamente reţinem: ● In situaţia în care, în cadrul construcţiilor de locuinţe proprietate personală construite prin credit ipotecar, sunt construite locuinţe care nu sunt contractate la data finalizării lucrărilor, acestea pot fi transmise de către A.N.L., cu aprobarea consiliului de administraţie, autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care acestea sunt amplasate, prin protocol de predare-primire. Aceste locuinţe aparţin domeniului privat al statului şi sunt administrate de către autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate. Respectivele locuinţe se repartizează, în regim de închiriere, de ...

continuare →

Modificări la conţinutul formularului de Declaraţie 307

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană inregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume. Potrivit art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în situaţia în care beneficiarul transferului de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, acesta este obligat să declare şi să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor ...

continuare →

Organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

Ministerul finanţelor publice, în calitate de iniţiator, a redactat proiectul unei hotărâri de guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 870/2009.  Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare, având în vedere faptul că O.U.G nr.77/2009 a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, este necesară modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009, în sensul adaptării acesteia la conţinutul noilor prevederi din OUG nr. 77/2009. Proiectul de hotărâre a primit avizul din partea Comisie Europene, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 98/34/CE referitoare la procedura de furnizare de informaţii in domeniul standardelor, ...

continuare →

Stimulente pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare, a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 158 (M.Of. nr.503 din 14 iulie a.c.), în vigoare din data de 17 iulie 2011. Ordonanţa de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari. Legea de aprobare a introdus noi amendamente, cu facilităţi menite să stimuleze implicarea proprietarilor şi a autorităţilor locale în acţiunea preconizată prin actul normativ, dintre care reţinem: ● Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe vor cuprinde, potrivit completărilor aduse prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, inclusiv închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic. ● În legătură cu cheltuielile pe care le poate prelua administraţia ...

continuare →

Până la 25 iulie trebuie depusă Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Modelul şi conţinutul formularelor sunt aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,  prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Codul fiscal, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. ■ Depunerea declaraţiei. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat. ■ Termenul de depunere. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare sau la alte termene pentru obligaţii de plată prevăzute în Instrucţiunile de ...

continuare →

Statutul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr.1/2011, publicat în M.Of.nr. 499 din 13 iulie a.c., a fost aprobat noul Statut al Fondului, fiind totodată abrogat Ordinul nr. 1/2004 prin care funcţiona Statutul Fondului până în prezent. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar este constituit şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a reglementărilor date în aplicarea ordonanţei, precum şi în baza prevederilor statutului. Activitatea Fondului este armonizată cu reglementările comunitare privind sistemele de garantare a depozitelor, plafonul de garantare şi termenul de plată a compensaţiilor. De asemenea, Fondul se preocupă de asigurarea conformităţii cu principiile fundamentale de bună guvernanţă şi practică internaţională elaborate de către Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de Depozite împreună cu Comitetul de la Basel pentru Supraveghere Bancară, pe care le transpune în organizarea şi funcţionarea sa, cu adaptarea ...

continuare →

Cotizaţii şi tarife pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România a aprobat, prin Hotărârea nr. 237/2011, publicată în Monitorul oficial nr.498 din 13 iulie a.c.,  cotizaţiile şi tarifele pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar. Hotărârea stabileşte: ● cotizaţiile fixe: - pentru auditorii financiari persoane fizice active; - pentru auditorii financiari persoane fizice nonactive; - pentru persoanele juridice; ● dobânzile de întârziere şi modul de calcul; ● cotizaţiile variabile, calculate  prin aplicarea unor cote – specificate prin Hotărârre – la totalul onorariilor. Cotizaţia variabilă se calculează potrivit prezentei hotărâri pentru onorariile încasate pentru anul 2011 de către auditorii financiari persoane fizice şi juridice. ● modul de calcul al onorariilor totale la care se aplică procentul de calcul pentru cotizaţia variabilă; ● onorariile luate în calcul la stabilirea sumei totale, în vederea calculării cotizaţiei variabile. Membrii Camerei, auditori financiari activi, persoane fizice şi persoane juridice, trebuie să achite în ...

continuare →