18 Iunie, 2019

Categorie : Specialişti

Practici concurenţiale abuzive

În materia concurenţei, numai Comisia are competenţa de a constata inexistenţa unei practici abuzive pe piaţa internă a Uniunii Europene. Solicitată să răspundă unei trimiteri preliminare, din partea Curţii Supreme din Polonia, Curtea de Justiţie a UE a subliniat că autorizarea autorităţilor naţionale de concurenţă pentru a lua asemenea decizii „negative” ar risca să aducă atingere aplicării uniforme a normelor de concurenţă instituite de Tratatul asupra Funcţionării Uniunii Europene (TFUE). Potrivit Regulamentului nr. 1/2003, atunci când autorităţile naţionale de concurenţă (ANC) sau instanţele naţionale aplică legislaţia naţională privind concurenţa unei practici abuzive interzise de articolul 102 din Tratat, acestea aplică şi dispoziţiile acestui articol. Prin aplicarea acestui articol în cazuri individuale, ANC pot să solicite încetarea unei încălcări, să dispună măsuri provizorii, să accepte angajamente ori să impună amenzi, penalităţi cu titlu cominatoriu sau orice alte sancţiuni prevăzute de dreptul lor naţional. Pe de altă parte, atunci când consideră că, ...

continuare →

Timpul de muncă şi timpul de odihnă

Din modificările aduse Codului muncii prin Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003, atragem atenţia, în materialul de faţă, asupra prevederilor referitoare la timpul de muncă şi timpul de odihnă, cu menţionarea elementelor de noutate aduse de actul normativ de modificare, în vigoare de la 30 aprilie a.c. ■ Durata timpului de muncă Codul muncii defineşte timpul de muncă drept orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe săptămână. Repartizarea ...

continuare →

Despre serviciile de plată

De curând, Executivul a emis ordonanţa de urgenţă nr.37/2011, publicată în M.Of.nr.285 din 22 aprilie, pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente. În preambulul actului normativ se arăta că necesitatea acestei ordonanţe de urgenţă este determinată, printre altele, de termenul-limită 30 aprilie 2011 la care a intrat în vigoare noua legislaţie în materia instituţiilor emitente de monedă electronică, acesta fiind şi termenul maxim de autorizare a instituţiilor de plată, potrivit prevederilor art. 185 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, ce transpune Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE. Din aceste considerente, prezentăm, succint, obiectul reglementării privind serviciile de plată, dată prin ...

continuare →

Contribuţia de 2 lei/kg la Fondul pentru mediu

Potrivit OUG nr.196/2009, plătesc la Fondul pentru mediu o contribuţie de 2 lei/kg operatorii economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere şi bunuri ambalate, pentru diferenţa dintre cantităţile de deşeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantităţile de deşeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare. Metodologia de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, astfel cum a fost aprobată prin Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 şi modificată, recent, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032(2011 (publicat în M.Of.nr.196 din 10 martie a.c.) stabileşte că obligaţia de a plăti la Fondul pentru mediu contribuţia de 2 lei/kg prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin ...

continuare →

Sistemul comunitar în materie de TVA intră în vigoare la 1 iulie 2011

În data de 23 martie 2011 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. O prezentare a Ministerului Finanţelor Publice arată că acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr. 1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE. Obiectivul Regulamentului (UE) nr. 282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce privește persoanele impozabile, livrarea de bunuri și prestarea de servicii și locul ...

continuare →

Se modifică formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor

Un proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, supus dezbaterii publice pe 28 aprilie a.c., are ca obiect aprobarea unor formulare modificate de înregistrare fiscală a contribuabililor. În susţinerea proiectul de act normativ se face trimitere la reglementările de bază, astfel: ■ Potrivit art. 30 din Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, persoanele juridice străine care obţin venituri din proprietăţi imobiliare situate în România sau din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română au obligaţia de a plăti impozit pe profit pentru profitul impozabil aferent acestor venituri. ■ Totodată, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/ 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/ 2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, au fost aduse modificări şi Ordonanţei Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: - au fost abrogate ...

continuare →

Obligaţiile fiscale înscrise în vectorul fiscal

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul unui ordin al ministrului finanţelor publice privind categoriile de obligaţii fiscale de declarare care se înscriu în vectorul fiscal. Proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul ANAF în data de 28 aprilie a.c., spre dezbatere publică. Conform prevederilor art.78 alin. (1) lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în registrul contribuabililor se înscriu şi categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, denumite vector fiscal. Categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice. Astfel, categoriile de obligaţii fiscale de declarare au fost aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 34/2011 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor. Prin acelaşi ordin a fost modificat şi formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie ...

continuare →