21 Septembrie, 2019

Categorie : Specialişti

Ce se întâmplă dacă o firmă nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale

Potrivit Art. 5802 din Codul de procedură civilă, dacă debitorul refuză să îndeplinească o obligaţie de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, în termen de 10 zile de la primirea somaţiei, creditorul poate fi autorizat de instanţa de executare, prin încheiere irevocabilă, dată cu citarea părţilor, să o îndeplinească el însuşi sau prin alte persoane, pe cheltuiala debitorului. Într-o astfel de situaţie, debitorul s-a declarat, însă, nemulţumit de prevederile reglementării citate, pe care le-a apreciat ca fiind neconstituţionale. În plângerea înaintată, autorul a motivat prin aceea că nu ar fi corectă o soluţie prin care, în măsura în care debitorul nu execută obligaţia de a face cuprinsă într-un titlu executoriu, creditorul să poată solicita instanţei de executare autorizarea de a o îndeplini el însuşi, pe cheltuiala debitorului. În temeiul acestui text de lege, creditorul poate fi autorizat de către instanţa de executare să procedeze la o executare forţată a debitorului. ...

continuare →

Contribuţii sociale obligatorii: modificări la Codul fiscal

Proiectul de modificare şi completare a Codului fiscal, prin ordonanţa de Guvern pe care am semnalat-o în mai multe materiale pe această temă în ultimul timp, ar urma să afecteze şi prevederile Titlului IX2 „Contribuţii sociale obligatorii”din Cod, în vigoare de la 30 decembrie 2010 în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.117/2010. ● Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale. Potrivit Art. 29618 din C.F., persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator, precum şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira lunar contribuţiile de asigurări sociale obligatorii. Contribuţiile sociale individuale se reţin şi se virează la bugetele şi fondurile cărora le aparţin până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează, împreună cu contribuţia angajatorului sau a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. Prin propunerile de modificări formulate în ...

continuare →

Modificări fiscale privind cheltuielile de delegare sau detaşare

Continuăm seria de prezentări privind modificările propuse de MFP, prin ordonanţa de Guvern aflată în fază de proiect şi care vizează Codul fiscal şi alte acte normative incidente în materia vizată. În cele de mai jos, ne referim la indemnizaţiile de delegare/detaşare, precum şi la cheltuielile de cazare şi transport. ● Reglementarea în vigoare. Astfel cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, în prezent, indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice este scutită de plata contribuţiilor sociale, iar în cazul in care această limită este depăşită, suportă contribuţii sociale pentru această depăşire doar angajaţii persoanelor juridice fără scop patrimonial şi ai altor entităţi neplătitoare de impozit pe profit. ● Propuneri de modificare. Faţă de aceste prevederi, prin proiectul de act normativ  se prevede: - ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicabil dobânzilor bancare

Venituri impozabile din dobânzi sunt considerate veniturile din investiţii, în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul fiscal. Astfel, dobânzile obţinute din obligaţiuni, dobânzile obţinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit, sumele primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate şi celelalte venituri obţinute din titluri de creanţă sunt încadrate, în materia dreptului fiscal, ca şi venituri din dobânzi. (baza legală: pct. 140 din normele metodologice de aplicare a art.  65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). În sensul art. 67 alin. (1^1) din Codul fiscal, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. ...

continuare →

Noutăţi legislative emise în aplicarea scutirii de TVA, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2389/2011

În Monitorul Oficial al României nr. 597 din 24 august 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. Acest act normativ legiferează în mod expres metodologia de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite categorii de operaţiuni speciale. Ordinul MFP nr. 2389/2011 stabileşte faptul că sunt scutite de TVA: - livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de ...

continuare →

Fonduri alocate pentru incubatoarele de afaceri şi tehnologice

Preşedintele Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii a dispus, prin Decizia nr. 148/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 598 din 24 august a.c., modificarea şi completarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Decizia preşedintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr. 133/2011. Reţinem, dintre modificările aprobate, pe cele referitoare la fondurile alocate prin Program, şi anume: ● fonduri pentru plata serviciilor administratorului incubatorului de afaceri în valoare de maximum 190.000 lei/ciclu de incubare şi, în plus, 9.000 lei/an pentru organizarea de evenimente,; ● fonduri suplimentare în valoare maximă de 400.000 lei/incubator destinate: - extinderii spaţiilor incubatoarelor de afaceri, în condiţiile în care mai există cereri ferme ale firmelor care doresc a fi incubate; - îmbunătăţirii condiţiilor de lucru în incubatoarele de afaceri, în cazul ...

continuare →