16 Iunie, 2019

Categorie : Specialişti

Valoarea în vamă a mărfurilor

Prezentarea pe care o facem, în urma unor discuţii pe FORUM, are la bază Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal Comunitar, în forma actualizată din 2007. Dispoziţiile la care ne referim stabilesc valoarea în vamă în vederea aplicării tarifului vamal al Comunităţilor Europene şi măsurile netarifare prevăzute în dispoziţiile comunitare care reglementează domenii specifice cu privire la schimburile cu mărfuri. Valoarea în vamă a mărfurilor importate este, potrivit art. 29 lit.(1) din Cod, valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export pe teritoriul vamal al Comunităţii, ajustat, când este cazul, în conformitate cu articolele 32 și 33, cu condiţia ca: (a) să nu existe restricţii privind cedarea sau utilizarea mărfurilor de către cumpărător, altele decât restricţiile care sunt impuse sau solicitate prin lege sau de către autorităţile publice ale Comunităţii, limitează zona geografică ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor de natură fiscală

După ce, într-un material anterior, ne-am referit la dreptul de contestaţie şi competenţa de soluţionare, prezentăm procedura de soluţionare a contestaţiei, astfel cum este prevăzută prin Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. ■ Instrucţiuni pentru aplicarea art. 213 din Codul de procedură fiscală – Soluţionarea contestaţiei ● Pentru lămurirea cauzelor, organul de soluţionare competent poate solicita puncte de vedere direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau altor instituţii competente să se pronunţe în cauzele respective. Direcţiile de specialitate au obligaţia de a ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă

Parlamentul a aprobat modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. astfel cum fusese modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 din 2008. Legea de aprobare nr.106/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 429 din 20 iunie şi intră în vigoare de la 23 iunie a.c. Din modificările şi completările aduse legii, reţinem: - coordonatorul de ucenicie – în locul a ceea ce, în forma anterioară a legii, era maistrul de ucenicie – desemnat de angajator să se ocupe de formarea profesională a ucenicului; - înregistrarea contractului de ucenicie în registrul general de evidenţă a salariaţilor; - clauze specifice care se includ în contractul de ucenicie la locul de muncă; - dreptul persoanelor fizice autorizate şi al întreprinderilor familiale de a încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, inclusiv condiţiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă; - prelungirea perioadei minime ...

continuare →

Ce derogări poate acorda Camera Auditorilor Financiari din România

Prin Hotărârea nr.199/2010 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, au fost aprobate Procedurile pentru stabilirea condiţiilor în care pot fi acordate derogări privind atestarea, precum şi referitor la pregătire şi stagiu. Reglementarea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 423 din 16 iunie 2011. Potrivit Procedurilor aprobate, şi în temeiul prevederilor O.U.G. nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Auditorilor Financiari poate acorda următoarele derogări: - reducerea vechimii de 4 ani în domeniul financiar-contabil, în funcţie de actele de studii, calificări echivalente şi în baza protocolului încheiat între Cameră şi entitatea care a eliberat diploma de studii; - exceptarea de la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; - exceptarea de la testul de cunoştinţe teoretice inclus în examenul de competenţă profesională. Derogările sunt posibile ...

continuare →

Termenul de apărare împotriva unei hotărâri a asociaţiei de proprietari

Curtea Constituţională a admis o critică de neconstituţionalitate formulată într-o cauză civilă având ca obiect recursul formulat împotriva unei decizii civile privind anulare act. Semnalăm această hotărâre a Curţii Constituţionale dat fiind gradul ridicat de interes pe care poate suscita pentru locatarii din condominii unde există constituite asociaţii de proprietari. Pe fond, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât proprietarii care nu au avut cunoştinţă nici de adunarea asociaţiei de proprietari şi, evident, nici de faptul că s-ar fi adoptat vreo hotărâre a acesteia nu mai au posibilitatea apărării drepturilor ai căror titulari sunt, întrucât, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decădere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculează de la adoptarea hotărârii. Aşa fiind, prevederile legale criticate restrâng dreptul la apărare al proprietarilor care nu ...

continuare →

Drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale

Prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 204/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 420 din 16 iunie a.c. Decizia civilă nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 27 aprilie 2010. Curtea a admis apelul formulat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor împotriva Hotărârii arbitrale din 30 martie 2010, în contradictoriu cu Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI), Asociaţia Naţională a Internet Providerilor din România (ANISP), S.C. Orange România – S.A. şi a schimbat ...

continuare →