Categorie : Specialişti

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Recent, ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr. 2014, publicat în M.Of.nr. 396 din 6 iunie a.c. prin care a fost modificat Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul intră în vigoare la iulie 2011. Procedura de eliberare a atestatului fiscal, astfel cum a fost modificată, prevede că  organul fiscal competent are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală, în următoarele situaţii: a) la solicitarea contribuabililor; b) la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege. Dacă solicitarea este făcută de contribuabili sau de alte autorităţi publice, solicitanţii depun ...

continuare →

Informaţiile privind aplicarea reglementărilor vamale

În urma unor discuţii de pe FORUM, prezentăm cadrul legal al acestei teme care este dat de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, H.G.nr.707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal, de asemenea cu completările şi modificările ulterioare, precum şi alte acte normative de aplicare, de rang inferior. Potrivit art 37 din Codul vamal, persoanele interesate au dreptul să solicite autorităţii vamale, în scris, informaţii privind aplicarea reglementărilor vamale. O astfel de solicitare poate fi refuzată dacă aceasta nu are legătură cu o operaţiune de import sau export ce urmează a fi realizată. La cerere se anexează, dacă este cazul, documentaţia cuprinzând principalele caracteristici tehnice şi comerciale ale mărfurilor care fac obiectul tranzacţiei, precum şi analizele de laborator. Informaţiile sunt furnizate gratuit solicitantului. Când apar costuri speciale pentru autoritatea vamală, mai ales ca rezultat al analizelor şi expertizelor efectuate asupra mărfurilor sau ...

continuare →

Regimul agentului de muncă temporară

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern care priveşte condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Proiectul de act normativ este deschis pentru sugestii şi propuneri până la data de 18 iunie a.c., pe site-ul Internet al ministerului. ■ In ce priveşte situaţia actuală, Nota de fundamentare a propunerii arată că, în prezent, reglementarea muncii prin agent de muncă temporară îşi are sediul materiei în prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare, funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară Având în vedere că, prin ultimele modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Legea nr.40/2011) a fost revizuită în mod semnificativ instituţia agentului de muncă temporară, pentru o mai bună corelare sistematică a textelor este necesară de asemenea şi revizuirea prevederilor ...

continuare →

Se verifică toate etapele procedurilor de achiziţie publică având ca sursă de finanţare şi fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimată a contractelor

Guvernul a modificat miercuri, 8 iunie, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, legislaţia în domeniul atribuirii contractelor de achiziţii publice, în special în scopul diminuării riscului de pierdere a unor fonduri europene nerambursabile şi a reducerii birocraţiei. Astfel, potrivit noilor reglementări, Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP) va fi reorganizată instituţional. De asemenea, vor fi simplificate procedurile de verificare ex-ante a procedurii de achiziţie publică în sensul în care toate observaţiile şi opiniile observatorilor UCVAP vor fi menţionate într-un singur document şi anume în raportul procedurii. Observatorii UCVAP vor oferi consiliere metodologică autorităţilor publice şi vor verifica toate etapele procedurilor de achiziţie publică având ca sursă de finanţare şi fondurile europene nerambursabile, indiferent de valoarea estimată a contractelor. Anterior acestor modificări, UCVAP exercita funcţia de verificare a aspectelor procedurale pentru procedurile de atribuire finanţate din fonduri publice, inclusiv fonduri europene nerambursabile, prin selecţie, numai dintre acelea pentru care valoarea estimată ...

continuare →

Comisia Europeană salută sprijinul Parlamentului pentru un drept european opţional al contractelor

Parlamentul European, prin votul în plen din 8 iunie al celor 736 de membri ai săi, cu o majoritate covârşitoare (521 voturi pentru, 145 împotrivă şi 8 abţineri) a susţinut normele europene opţionale pentru întreprinderile şi consumatorii care încheie contracte pe piaţa unică. Votul membrilor Parlamentului vine ca urmare a unei declaraţii politice recente a doamnei Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene, conform căreia are în vedere propunerea unui drept european opţional al contractelor în toamnă. Obiectivul domniei sale este de a aduce mai multă coerenţă dreptului contractelor în Europa, facilitând totodată tranzacţiile transfrontaliere, în special pentru întreprinderile mici din Europa şi pentru cei 500 de milioane de consumatori ai săi. „Doresc să salut votul Parlamentului European de astăzi care a vizat sprijinirea unui drept european opţional al contractelor”, a declarat doamna Reding, vicepreşedinte al Comisiei şi comisar UE pentru justiţie.  “Analizez cu atenţie toate posibilităţile de facilitare a tranzacţiilor ...

continuare →

Utilizatorii şi caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare anuale

In contextul în care am semnalat, recent, proiectul de act normativ privind sistemul simplificat de contabilitate, am considerat util să facem trimitere la Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a şi Directiva a VII-a CEE. Reamintim, Reglementările au fost aprobate prin Ordinul  ministrului finanţelor publice nr.3.055/2009 şi au suferit modificări prin Ordinul MFP nr.2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Să amintim, în subsidiar, că acest din urmă act normativ menţionat a adus modificări şi completări atât la Ordinul MFP nr.3.055/2009, cât şi la Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.1.969/2007. ■ Utilizatorii situaţiilor financiare anuale includ investitorii actuali şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii, clienţii, instituţiile statului şi alte autorităţi, precum şi publicul. Aceştia utilizează situaţiile financiare pentru a-şi satisface o parte din necesităţile lor de informaţii. În funcţie de părţile interesate, necesităţile de informaţii pot include următoarele: ● ...

continuare →

Decizia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. Detaliem, în acest material, precizările din Instrucţiuni referitoare la decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ Decizia sau dispoziţia de soluţionare. Codul de procedură fiscală, prin art. 210 prevede: 1) În soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz. 2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Instrucţiunile de aplicare precizează că decizia emisă este definitivă în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent ...

continuare →