16 Iulie, 2019

Categorie : Specialişti

Regimul contractelor cu statul, în infrastructura rutieră

Prin Ordinul ministrul transporturilor şi infrastructurii nr. 558/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 570 din 10 august a.c., a fost modificat şi completat Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea condiţiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi ale contractelor pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC), pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice. Amendamentele se referă, în principal, la raporturile dintre antreprenor şi beneficiar cu privire la  plăţile în avans din fonduri publice. Ministerul a considerat necesar să aducă corecţii în caz de nerecuperare a avansului acordat, situaţie în care beneficiarul calculează şi va facturează Antreprenorului penalităţi ce trebuie achitate de acesta din urmă în termen de 30 de zile de la primirea facturilor. Pentru a recupera sumele reprezentând diferenţa ...

continuare →

Din toamnă, statele membre pot acorda agricultorilor avansuri sau majorări de avansuri la plăţile directe prin schemele de sprijin

În data de 5 august a fost aprobat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.784/2011 al Comisiei privind avansurile care trebuie plătite începând cu 16 octombrie 2011 din plăţile directe enumerate în anexa I (“Lista schemelor de sprijin”) la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203/9 din 6 august şi este în vigoare din a treia zi de la publicare. Potrivit actulului menţionat, începând cu data de 16 octombrie 2011, statele membre pot plăti agricultorilor avansuri de până la 50 % din plăţile directe enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009, în funcţie de cererile depuse în 2011, cu condiţia să fie finalizată verificarea condiţiilor de eligibilitate în ...

continuare →

Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare prevăd o creştere cu 5% pe an a eforturilor de inovare

Principalele societăţi de investiţii în cercetare şi dezvoltare (C&D) cu sediul în UE se aşteaptă ca investiţiile lor să crească cu 5% pe an în perioada 2011 – 2013, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu faţă de aşteptările de anul trecut şi constituie o creştere semnificativă faţă de 2009, când aceste societăţi şi-au redus investiţiile cu 2,6%. De asemenea, potrivit datelor furnizate în cadrul unei anchete de societăţile respondente, în medie, 27% din vânzările lor anuale se datorează produselor inovatoare introduse pe piaţă în ultimii trei ani. Aceste cifre au fost publicate pe 10 august, de Comisia Europeană, în cea de-a şasea ediţie a Anchetei UE privind tendinţele societăţilor în domeniul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, o analiză a previziunilor în materie de investiţii în C&D a celor 1 000 de societăţi europene cu cele mai mari investiţii în acest domeniu. Studiul a fost realizat pe un eşantion substanţial de ...

continuare →

Decontul special de TVA – până pe 25 august

Pentru practicienii mai noi în domeniul contabilităţii reamintim câteva din prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr.59 din 26 ianuarie 2010 (dată de la care s-a abrogat OPANAF nr.1498/2008) şi a fost modificat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.30/2011, publicat în M.Of.nr.54 din 21 ianuarie a.c. Formularul se depune după cum urmează: - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; - înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei eferente operaţiunii prevăzute la secţiunea 2 din formular. ● Secţiunea 1 “Achiziţii intracomunitare ...

continuare →

Control de la ANAF pentru înregistrarea unei firme ca plătitor de TVA. Documente necesare

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. (temeiul legal: art. 2 din OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA) În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează: a) realizează controlul documentar la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale ...

continuare →

Deductibilitatea cheltuielilor de asistenţă juridică

Conform art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal, cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. În interpretarea prevederilor art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal, pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare; contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate. Nu intră sub ...

continuare →

Drepturile la transport interurban gratuit acordate persoanelor cu handicap

Prin examinarea recursului declarat în urma unei sentinţe civile a Curţii de Apel Alba Iulia, Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus anularea art. 2 din normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, ca fiind în contradicţie cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Potrivit reclamantului, dispoziţia că nu pot fi cumulate facilităţile de care beneficiază persoanele cu handicap în baza Legii nr. 448/2006, precum şi în baza altor prevederi legale contravine dispoziţiilor din Legea nr. 448/2006, întrucât acestea din urmă nu conţin o astfel de restricţionare. În art. 2 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 se prevede că “Persoanele cu handicap grav şi accentuat care beneficiază de facilităţi pentru transportul interurban pe calea ferată, auto sau fluvial, atât în baza Legii nr. 448/2006, cât şi ...

continuare →