Categorie : Specialişti

Guvernul pune ordine în accesarea fondurilor europene

O recentă ordonanţă de urgenţă are drept obiect prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. O.U.G. nr.66/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr.461 din 30 iunie a.c. ■ Aşa cum se arată în expunerea de motive, actul normativ a fost impus ţinând cont de mai multe considerente imperative, dintre care menţionăm: - adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât de către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor în gestionarea fondurilor europene (în special a celor privind conflictele de interese), în absenţa cărora – în contextul procesului continuu de selecţie a proiectelor – există riscul permanent al finanţării unor proiecte/contracte a căror contravaloare nu va putea fi solicitată/rambursată de Comisia Europeană; - implementarea principiului proporţionalităţii, ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ministerul Justiţiei a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege pe tema enunţată, pentru transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea. Apreciind că celelalte instrumente existente în domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, al cărei scop este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată. În expunerea de motive la proiectul ...

continuare →

Drepturile de autor şi atribuţiile organismului de gestiune colectivă

In cursul soluţionării unei cauze privind drepturile de autor şi drepturile conexe, a fost invocată  excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 lit. e) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sesizată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, pentru considerentele pe care le prezentăm, succinct, în cele ce urmează. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât ele prevăd obligativitatea intervenţiei organismului de gestiune colectivă în raporturile dintre titularii drepturilor patrimoniale de autor şi organizatorii spectacolelor, ceea ce are ca efect diminuarea drepturilor băneşti aferente spectacolelor. În mod indirect sunt afectaţi şi spectatorii cu bugete mici, cărora li se încalcă dreptul la cultură garantat de Legea fundamentală. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate mai încalcă şi prevederile art.44 privind dreptul de proprietate din Constituţie, pentru că se ajunge la o diminuare nejustificată a profitului ...

continuare →

Precizări privind achiziţiile publice

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a emis Ordinul nr. 313/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ...

continuare →

Modificări la funcţionarea contului unic

Prin ordinul preşedintelui ANAF nr. 2351/2011 a fost modificată şi completată Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007. Ordinul preşedintelui ANAF a fost publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. Menţionăm principalele elemente de noutate aduse de actul normativ de modificare. ● Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora. ● Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în ...

continuare →

Dispar subvenţiile funcţionale pentru irigaţii

O recentă ordonanţă de urgenţă a Guvernului modifică structura tarifelor de livrare a apei pentru irigaţii, modalităţile de negociere şi de avizare a tarifelor pe baza cărora se încheie contractele anuale de livrare a apei pentru irigaţii. Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 457 din 30 iunie a.c., urmăreşte, practic, eliminarea subvenţiilor de la bugetul de stat. Justificarea urgenţei rezultă din faptul că în conformitate cu art. 64 alin. (3) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “Cuantumul tarifului anual şi al tarifului de livrare a apei pentru irigaţii aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea IV, până la data de 31 august a fiecărui an, pentru sezonul de irigaţii a anului următor”. Prin Legea nr.281/2010 pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de ...

continuare →

Proiect de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate

Pe 1 iulie a.c., Ministerul Finanţelor Publice a lansat pe site-ul propriu un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate. Potrivit art. 53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2009, a fost înfiinţat Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, cu scopul de a asigura supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar. Actul normativ menţionat a fost adoptat în scopul realizării unei abordări armonizate a auditului statutar la nivelul Uniunii Europene, prin transpunerea Directivei 2006/43/CE ...

continuare →