22 Ianuarie, 2018

Categorie : Specialişti

Cateva concluzii de la reuniunea Consiliului Afaceri Generale care a avut loc in 12 septembrie la Bruxelles

În cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Generale, la care a participat secretarul de stat Anton Niculescu, s-a discutat despre cadrul financiar multianual post 2013. Întâlnirea a avut loc luni, 12 septembrie 2011, la Bruxelles. Potrivit unui comunicat de presă prezent pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, „secretarul de stat Anton Niculescu a reiterat aprecierea României pentru propunerile Comisiei Europene, care reprezintă o bună bază de plecare în cadrul viitoarelor negocieri privind cadrul financiar multianual”. De asemenea, oficialul român a subliniat necesitatea menţinerii unor alocări substanţiale în favoarea Politicii de Coeziune şi Politicii Agricole Comune, concomitent cu sprijinirea finanţării adecvate a noilor politici care menţin UE în competiţia mondială pentru dezvoltare durabilă. Totodată, demnitarul român a subliniat că este esenţial ca statele membre să aibă posibilitatea selectării de priorităţi şi domenii de intervenţie, în funcţie de condiţiile şi provocările socio-economice şi teritoriale specifice. În acelaşi timp, Consiliul Afaceri Generale a adoptat, fără dezbatere, ...

continuare →

Depunerea declaraţiei de impozit pe profit

În urma modificărilor aduse Codului fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c., prin articolul 35 se prevede obligaţia contribuabililor de a depune o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. ● De la această regulă, art. 34 stabilesc excepţii, respectiv categorii de contribuabili , cu termen de declarare prevăzute pe fiecare caz în parte, astfel: - organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; - contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul; - persoanele juridice care, în cursul anului ...

continuare →

Computer, site web, software instalat: când putem vorbi de sediu permanent?

În înţelesul Codului fiscal, sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ de ţiţei sau gaze, o carieră sau alte locuri de extracţie a resurselor naturale, precum şi locul în care continuă să se desfăşoare o activitate cu activele şi pasivele unei persoane juridice române care intră într-un proces de reorganizare. Prevederile de mai sus sunt conţinute în art.8 din Codul fiscal, articol care continuă şi cu alte precizări şi detalieri, inclusiv referitor la situaţiile în care nu se poate vorbi de un sediu permanent. Potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, sintagma “loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea” acoperă orice fel de clădiri, echipamente sau instalaţii utilizate pentru desfăşurarea activităţii nerezidentului, indiferent dacă acestea ...

continuare →

Nu puteţi înstrăina o clădire până la achitarea obligaţiilor fiscale!

Codul fiscal interzice înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. O critică de neconstituţionalitate pe această temă a fost respinsă, recent, de Curtea Constituţională, prin argumentele pe care le semnalăm. Critica a fost formulată la Judecătoria Sfântu Gheorghe, într-o cauză având ca obiect o cerere pentru constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare. În motivarea sa, autorul a susţinut că, prin condiţiile impuse de textul de lege criticat, dreptul de dispoziţie asupra construcţiilor şi terenurilor este suprimat, atunci când titularul dreptului de proprietate ...

continuare →

Declararea şi plata impozitului pe profit

Prin modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, la Codul fiscal, potrivit art. 34 alin.(1) astfel modificat, începând cu data de 1 ianuarie 2012 declararea şi plata impozitului pe profit, cu unele excepţii, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 din Codul fiscal. Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, mai puţin cei fără drept de opţiune, cum se va vedea mai jos, pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, prevăzut la art. 35 din Codul ...

continuare →

Reglementări fiscale privind contractul de fiducie

Dintre modificările aduse la Codul fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c., semnalăm noutăţile privitoare la contractul de fiducie, introdus în Codul civil care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. Instituţie nouă în Codul civil român, fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor. Părţile în contractul de fiducie sunt constituitorul, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, şi fiduciarii care pot fi numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de ...

continuare →

Norme metodologice privind ajutorul la încălzire

MMFPS a făcut public, în temeiul legii transparenţei, proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. La data intrării în vigoare a viitoarei hotărâri urmează să se abroge H.G. nr.1350/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul de hotărâre, în principal, cuprinde: ● reglementarea procedurilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru familiile şi persoanele singure cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică în sistem centralizat, gaze naturale sau alţi combustibili prin: - stabilirea documentelor ce trebuie prezentate de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cetăţeni români şi străini sau apatrizi, respectiv cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind ...

continuare →