12 Decembrie, 2019

Categorie : Juridic

Termenul de apărare împotriva unei hotărâri a asociaţiei de proprietari

Curtea Constituţională a admis o critică de neconstituţionalitate formulată într-o cauză civilă având ca obiect recursul formulat împotriva unei decizii civile privind anulare act. Semnalăm această hotărâre a Curţii Constituţionale dat fiind gradul ridicat de interes pe care poate suscita pentru locatarii din condominii unde există constituite asociaţii de proprietari. Pe fond, în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorii acesteia susţin că textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât proprietarii care nu au avut cunoştinţă nici de adunarea asociaţiei de proprietari şi, evident, nici de faptul că s-ar fi adoptat vreo hotărâre a acesteia nu mai au posibilitatea apărării drepturilor ai căror titulari sunt, întrucât, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decădere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculează de la adoptarea hotărârii. Aşa fiind, prevederile legale criticate restrâng dreptul la apărare al proprietarilor care nu ...

continuare →

Drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale

Prin Decizia directorului general al O.R.D.A. nr. 204/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 420 din 16 iunie a.c. Decizia civilă nr. 114A din 5 aprilie 2011 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală privind schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale din data de 30 martie 2010 având ca obiect forma finală a Metodologiei privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea şi/sau comunicarea publică a operelor muzicale prin servicii online sau mobile, publicată în Monitorul Oficial nr. 273 din 27 aprilie 2010. Curtea a admis apelul formulat de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor împotriva Hotărârii arbitrale din 30 martie 2010, în contradictoriu cu Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet (APTI), Asociaţia Naţională a Internet Providerilor din România (ANISP), S.C. Orange România – S.A. şi a schimbat ...

continuare →

Dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului

În practică, s-a pus întrebarea, legată de dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului, ce reprezintă concediul în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract de muncă. Redăm soluţia la această întrebare, astfel cum se află redactată în Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G.nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale  nr. 1474/2011 şi au fost publicate în M.Of. nr. 360/2011. În cazul acestor persoane, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 1 an, 2 ani sau respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. De asemenea, în cazul asociaţilor din cadrul unor societăţi comerciale, care nu pot prezenta documente care să ateste faptul ...

continuare →

S-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru

Prin Ordinul nr. 784/2011, publicat în M.Of. nr.413 din 14 iuinie a.c., directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 633/2006. Ordinul intră în vigoare la 14 iulie a.c. Reamintim că, recent, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011. Menţionăm câteva din modificările aduse la Regulament. ● organizarea şi funcţionarea birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară: consultarea registrelor ...

continuare →

Dreptul de reproducere a materialului sonor şi excepţia privind copia privată

Statele membre care au instituit excepţia privind copia privată au obligaţia de a asigura perceperea efectivă a compensaţiei echitabile destinate despăgubirii autorilor. Această obligaţie de rezultat există chiar şi în cazul în care vânzătorul profesionist de suporturi de reproducere este stabilit în alt stat membru. Soluţia astfel rezumată a fost dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, la sesizarea primită din partea instanţei supreme din Olanda, în vederea soluţionării unui litigiu. Conform Directivei privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională (Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001), dreptul exclusiv de reproducere a materialului sonor, vizual sau audiovizual aparţine autorilor, artiştilor interpreţi şi producătorilor. Totuşi, cu titlu de excepţie, statele membre pot autoriza realizarea de copii private cu condiţia ca titularii dreptului de autor să primească o „compensaţie echitabilă”. Aceasta trebuie să contribuie la perceperea de către titularii ...

continuare →

Ce cheltuieli suportă vânzătorul la înlocuirea unui bun de consum cu defecte

La întrebările preliminare, adresate Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în vederea soluţionării unui litigiu, CJUE s-a pronunţat în sensul că, în cazul înlocuirii unui bun de consum cu defect, vânzătorul trebuie să ridice acest bun din locul în care a fost instalat cu bună-credinţă de consumator şi să instaleze în acest loc bunul de înlocuire sau să suporte cheltuielile necesare pentru aceste operaţiuni. Cu toate acestea, restituirea acestor cheltuieli poate fi limitată la o sumă proporţională cu valoarea bunului conform şi cu însemnătatea neconformităţii. Directiva care reglementează vânzarea bunurilor de consum prevede că vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării bunurilor. În cazul unei neconformităţi, consumatorul are dreptul ca aceste bunuri să fie repuse în conformitate, gratuit, prin reparare sau înlocuire, cu excepţia cazurilor în care aceasta este imposibilă sau disproporţionată. Orice reparaţie sau înlocuire trebuie să se efectueze într-un termen rezonabil şi ...

continuare →

S-au schimbat reglementările referitoare la cadastru

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a aprobat, prin Ordinul nr. 785/2011, publicat în M.Of. nr.407 din 9 iunie a.c., modificarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. Ordinul intră în vigoare la data de 9 iulie 2011. ● În prezentare pe care o facem, semnalăm schimbarea inclusiv a titulaturii, respectiv “Regulament privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară” ● Se modifică definiţia pentru planul cadastral de carte funciară care este, în noua accepţiune, un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral şi se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială. Extrasul de plan cadastral de carte funciară este ...

continuare →