9 Decembrie, 2019

Categorie : Juridic

Sancţiuni legale pentru fapte privind degradarea mediului

Legea nr. 101/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 449 din 28 iunie şi care intră în vigoare de la 1 iulie a.c., stabileşte măsuri de natură penală pentru a asigura o protecţie eficace a mediului. Legea transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008. ● Legea stabileşte încadrarea juridică a faptelor şi stabileşte sancţiunile – civile sau penale – pentru: - colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, cât şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; - exportul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; - exploatarea cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei instalaţii în care se desfăşoară o activitate ...

continuare →

Noile modificări ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.” Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu ...

continuare →

Curtea Constituţională: “Accesul liber la justiţie nu înseamnă gratuitate”

În motivarea unei excepţii de neconstituţionalitate s-a susţinut, în esenţă, că prin modificarea adusă Legii nr. 146/1997 de normele criticate s-a ajuns la o limitare evidentă a accesului liber la justiţie, acesta devenind doar un drept teoretic. “Din cauza taxelor stabilite de stat într-un cuantum exagerat în sarcina justiţiabilului, practic, persoana interesată nu se mai poate adresa instanţei de judecată” – a apreciat autorul criticii de neconstituţionalitate. Sesizarea Curţii Constituţionale s-a făcut în cadrul soluţionării unui litigiu la Tribunalul Comercial Cluj, autorul criticii susţinând că noua lege a taxelor de timbru nu are suport în realitatea economică concretă, în condiţiile în care populaţia ţării a sărăcit şi majoritatea familiilor trăieşte la nivelul minim pe economie. Făcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie, autorul a susţinut că un cuantum foarte mare al taxei raportat la veniturile reclamantului duce la o imposibilitate efectivă de exercitare a dreptului de ...

continuare →

Directiva europeană asupra drepturilor consumatorilor: 10 modalităţi de protecţie la vânzările online

Am semnalat, zilele trecute, votul acordat de deputaţii europeni, pe 23 iunie, pentru adoptarea directivei privind drepturile consumatorului, în urma proiectului propus de Comisie în octombrie 2008. În informarea de faţă venim cu precizări privind conţinutul viitoarei directive, astfel cum au fost prezentate în materialul informativ dat publicităţii. Principalele 10 modificări pe care le aduce directiva privind drepturile consumatorilor 1) Suprimarea cheltuielilor şi a obligaţiilor ascunse , din contractele pe Internet Consumatorii vor fi protejaţi faţă de cheltuieli ascunse pe Internet. Este cazul intenţiilor, din partea vânzătorilor, de a-i pune pe clienţi să plătească servicii aşa-zise “gratuite”, cum ar fi horoscoape sau reţete de bucătărie. Pe viitor, consumatorii vor trebuie să confirme în mod expres că au înţeles că serviciul respectiv este cu plată. 2) Transparenţă sporită în legătură cu preţurile Operatorii economici vor fi obligaţi să indice preţul total al produsului sau al serviciului, precum şi eventuale cheltuieli suplimentare. ...

continuare →

Noua directivă europeană asupra drepturilor consumatorilor: 10 modalităţi de protecţie la vânzările online

Pe 23 iunie, deputaţii europeni au votat adoptarea directivei privind drepturile consumatorului, în urma proiectului propus de Comisie în octombrie 2008. Votul survine după acordul la care s-a ajuns între cele trei instituţii ale Uniunii ( Comisie, Parlament şi Consiliul de miniştri) şi înlătură ultimul obstacol în concretizarea noilor reglementări în favoarea consumatorilor. Doamna Viviane Reding, comisarul pe Justiţie al Comisiei europene, care a mai repurtat deja succese în sprijinul consumatorilor prin adoptarea, în 2007 şi 2008, a reglementărilor vizând reducerea drastică a costurilor de transport a informaţiei în telefonia mobilă, a declarat: “ Aceasta este o zi mare pentru cei 500 de milioane de consumatori europeni. Adoptarea, astăzi, a noii directive referitoare la drepturile consumatorilor va consolida prerogativele acestora şi va da posibilitatea de a-i sancţiona pe cei care comit fraude în operarea pe Internet înşelându-i pe consumatori prin încercarea de a-i face să plătească servicii pretinse ca fiind ...

continuare →

Operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice

Această facilitate a fost introdusă prin Legea nr.125/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice. Legea a fost publicată în Monitorul oficial nr. 433 din 21 iunie şi produce efecte de la 24 iunie a.c. ■ Legea la care ne referim a introdus o nouă prevedere potrivit căreia operatorii economici pot cesiona drepturile de încasat de la instituţii publice aferente bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate, prevăzute la art. 6 alin. (1), către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, denumite în continuare cesionari. Cesiunea este valabilă numai cu acceptul prealabil exprimat în scris al instituţiei publice care datorează operatorului economic sumele reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Art. 6 (1) ...

continuare →

Valoarea în vamă a mărfurilor

Prezentarea pe care o facem, în urma unor discuţii pe FORUM, are la bază Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal Comunitar, în forma actualizată din 2007. Dispoziţiile la care ne referim stabilesc valoarea în vamă în vederea aplicării tarifului vamal al Comunităţilor Europene şi măsurile netarifare prevăzute în dispoziţiile comunitare care reglementează domenii specifice cu privire la schimburile cu mărfuri. Valoarea în vamă a mărfurilor importate este, potrivit art. 29 lit.(1) din Cod, valoarea de tranzacţie, respectiv preţul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export pe teritoriul vamal al Comunităţii, ajustat, când este cazul, în conformitate cu articolele 32 și 33, cu condiţia ca: (a) să nu existe restricţii privind cedarea sau utilizarea mărfurilor de către cumpărător, altele decât restricţiile care sunt impuse sau solicitate prin lege sau de către autorităţile publice ale Comunităţii, limitează zona geografică ...

continuare →