20 Noiembrie, 2019

Categorie : Juridic

Ajutoare de stat: Comisia aprobă schema de sprijin a României în domeniul surselor regenerabile de energie, bazată pe certificate verzi

Bruxelles, 13 iulie 2011 – Comisia Europeană a constatat că planul României de a sprijini producţia de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special datorită faptului că acesta creează stimulente clare pentru creșterea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinzând totodată măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările concurenței. Sistemul este conceput pentru a asista România în atingerea, până în 2020, a ţintelor obligatorii privind energia din surse regenerabile, stabilit în temeiul legislaţiei UE. „Sistemul de certificate verzi este un mecanism de piață care va încuraja investițiile în sursele regenerabile de energie în România. Prin urmare, va sprijini efortul României de a atinge, până în 2020, ţintele privind energia regenerabilă, fără a distorsiona în mod disproporționat concurența”, a declarat Joaquín Almunia, vicepreședintele Comisiei responsabil pentru politica în domeniul concurenței. Comisia a constatat că schema propusă este în conformitate cu normele Orientărilor privind ...

continuare →

Sechestru sau poprire: modificări în Codul comercial

Prin Legea nr.135/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 484 din 7 iulie a.c., a fost modificat articolul 908 din Codul comercial din 1887, publicat în Monitorul oficial nr. 31 din 19 mai 1887. ● Potrivit acestei modificări la articolul menționat, sechestrul sau poprirea nu se va putea înfiinţa decât numai cu dare de cauţiune, afară de cazul când cererea de sechestru sau de poprire se va face în virtutea unei cambii sau a unui alt efect comercial la ordin sau la purtător, protestat de neplată. Instanţa care judecă procesul se va pronunţa asupra sechestrului în camera de consiliu, fără prealabila chemare a părţilor. Sechestrul asigurător nu poate fi ridicat decât dacă debitorul va consemna suma, capitalul, dobânzile şi cheltuielile, pentru care s-a înfiinţat acel sechestru. ● Pentru o imagine mai completă asupra subiectului, ne vom referi la prevederile articolului anterior, 907 din Codul comercial, potrivit căruia partea interesată într-o o cauză ...

continuare →

Taxa pe poluare: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene respinge argumentele României

Sesizată de instanţele româneşti pentru a se pronunţa cu privire la compatibilitatea legislaţiei respective cu dreptul Uniunii, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a apreciat că taxa pe poluare prevăzută de legislaţia română, astfel cum a fost modificată inclusiv în decembrie 2009, este contrară dreptului Uniunii. Pe de altă parte, Curtea de Justiţie respinge cererea guvernului român de limitare în timp a efectelor prezentei hotărâri. În prezentarea cadrului juridic din România, în comunicatul  CJUE se arată că legislaţia română a instituit, începând de la 1 iulie 2008, o taxă pe poluare care trebuie să fie plătită cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România. Reglementarea menţionată nu face distincţie între vehiculele fabricate în acest stat membru şi cele produse în străinătate. De asemenea, aceasta nu face distincţie între vehiculele noi şi vehiculele de ocazie. În cazul în speţă, dl. Nisipeanu a înmatriculat în România un autovehicul de ocazie cumpărat ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ministerul Justiţiei a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege pe tema enunţată, pentru transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea. Apreciind că celelalte instrumente existente în domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, al cărei scop este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată. În expunerea de motive la proiectul ...

continuare →

Drepturile de autor şi atribuţiile organismului de gestiune colectivă

In cursul soluţionării unei cauze privind drepturile de autor şi drepturile conexe, a fost invocată  excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 lit. e) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sesizată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, pentru considerentele pe care le prezentăm, succinct, în cele ce urmează. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât ele prevăd obligativitatea intervenţiei organismului de gestiune colectivă în raporturile dintre titularii drepturilor patrimoniale de autor şi organizatorii spectacolelor, ceea ce are ca efect diminuarea drepturilor băneşti aferente spectacolelor. În mod indirect sunt afectaţi şi spectatorii cu bugete mici, cărora li se încalcă dreptul la cultură garantat de Legea fundamentală. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate mai încalcă şi prevederile art.44 privind dreptul de proprietate din Constituţie, pentru că se ajunge la o diminuare nejustificată a profitului ...

continuare →