14 Decembrie, 2019

Categorie : Juridic

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Anumite reglementări din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 139/1994, au fost modificate prin recenta Lege nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.409 din 10 iunie a.c. Prin modificările aduse la legea menţionată, dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, dupa caz, lucrările nu au fost începute, foştii proprietari pot să ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, foştii proprietari vor fi notificaţi la adresa iniţială comunicată expropriatorului în vederea plăţii despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat. Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescripție, care curge de la data notificării. În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar ...

continuare →

Noutăţi despre registrul comerţului

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil a modificat inclusiv o serie de legi speciale, în măsura în care trebuia realizată concordanța acestora cu noile prevederi ale Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 40972011. Modificările pe care le-am anunţat se referă la Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit amendamentelor aduse, la Legea registrului comerțului, prin legea de punere în aplicare a Codului civil, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi ...

continuare →

Se modifica legislaţia europeană de mediu: mai puţine riscuri generate de substanţele periculoase utilizate în echipamentele electrice şi electronice

Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice a fost extinsă recent la o gamă mult mai largă de produse, noile norme urmând să intre în vigoare începând 21 iulie a.c. Noua legislaţie va contribui la creşterea siguranţei produselor electronice, cum sunt termostatele, aparatura medicală şi panourile de comandă, împiedicând totodată eliberarea substanţelor periculoase în mediul înconjurător. Statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru a transpune noile norme. Noua legislaţie constituie o revizuire a Directivei RoHS privind restricţionarea utilizării substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice şi menţine interdicţia cu privire la utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromuraţi (BPB) şi a difenil eterilor polibromuraţi (DEPB). Directiva RoHS anterioară avea ca obiect mai multe categorii de echipamente electrice şi electronice, inclusiv aparate electrocasnice, echipamente informatice şi echipamente destinate consumatorilor, însă a fost extinsă recent la toate ...

continuare →

Comisia Uniunii Europene vrea bănci mai puternice şi mai responsabile în Europa

În contextul în care, începând cu anul 2008, băncile se află în centrul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială, Comisia Europeană a prezentat un pachet de  propuneri care vizează modificarea comportamentului celor 8000 de bănci care activează în Europa. Propunerea legislativă are ca obiectiv principal întărirea rezilienţei sectorului bancar al UE, urmărind totodată ca băncile să finanţeze în continuare activitatea economică şi creşterea. Propunerile Comisiei, anunţate public la 20 iulie a.c., au trei obiective concrete. 1. Băncile vor avea obligaţia de a deţine rezerve de capital mai mari şi de calitate superioară, pentru a putea rezista în mod independent în fața şocurilor viitoare. Instituţiile financiare au intrat în ultima criză cu un capital insuficient, atât cantitativ, cât şi calitativ, motiv pentru care au avut nevoie de un sprijin fără precedent din partea autorităţilor naţionale. Odată cu prezentarea propunerii, Comisia transpune în Europa standardele internaţionale în materie de capital ...

continuare →

Confiscarea extinsă a averilor ilicite. De ce abia acum?

Dezbaterile publice în jurul problemei revizuirii Constituţiei şi în special a prezumţiei de liceitate prevăzută de Constituţia în vigoare seamănă cu vacarmul unui stadion pe care are loc un derby. Sustineri agresive, scandari la limita obscenitatii, refrene la adresa persoanei celui ce susţine altceva, intoleranţă şi vocabular licenţios. E o înfruntare de galerii, în care argumentele tehnice şi bibliografia juridică sunt ignorate. ...

continuare →

Modificări la Legea societăţilor comerciale

Legea nr. 71/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 409 din 19 iunie a.c., dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în context a operat şi modificarea unor legi speciale. În cele ce urmează, semnalăm modificările aduse Legii societăţilor comerciale nr.31, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ● Dreptul de asociere. Prin amendamentele aduse de legea la care am făcut referire în titlu, se prevede că persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, spre deosebire de forma anterioară a legii care vorbea despre “acte de comerţ”. ● Actul constitutiv sau modificator, în formă autentică. Potrivit Legii societăţilor comerciale, actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Referitor la obligativitatea formei autentice a actului constitutiv, în temeiul modificărilor aduse de Legea ...

continuare →

Obligaţii privind reabilitarea clădirilor

Deţinătorii de orice fel ai clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane, în temeiul şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind calitatea în construcţii şi a prezentei legi, sunt obligaţi ca, din proprie iniţiativă, să ia măsuri de realizare a lucrărilor de intervenţie pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor. Sancţiunile pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor cu privire la realizarea lucrărilor de intervenţie privesc atât autorităţile locale, cât şi pe deţinătorii clădirilor. Reglementarea a fost introdusă prin Legea nr.153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, publicată în Monitorul oficial nr. 493 din 11 iulie a.c. şi care intră în vigoare la 10 august a.c. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a elabora, organiza, monitoriza şi controla realizarea ...

continuare →