27 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

România trebuie să revizuiască Inventarul Naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

Într-o informare de presă emisă de Ministerul Mediului şi Pădurilor se arată că s-a comunicat, într-o şedinţă publică realizată de Comitetul de conformare al protocolului de la Kyoto, decizia finală cu privire la neconformităţile identificate la nivelul Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră (INEGES), transmis în anul 2010 de România. Potrivit concluziilor preliminare adoptate în data de 8 iulie 2011, România trebuie să deruleze şi să dezvolte măsurile necesare pentru îndeplinirea adecvată a tuturor activităţilor specifice inventarului naţional şi sistemului naţional pentru estimarea emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (GES). Conform deciziei finale, România nu mai este eligibilă pentru a participa la mecanismele flexibile conform articolelor 6, 12 şi 17 ale Protocolului de la Kyoto, până când sunt rezolvate neconformităţile identificate. Suspendarea eligibilităţii a intrat în vigoare la comunicarea deciziei. În respectiva informare de presă, se arată că România a luat act de decizia ...

continuare →

Contravenţii şi infracţiuni incriminate de Legea nr. 31/1990

1. Pe toate actele, corespondenţele, facturi şi alte înscrisuri emise de societate trebuie inserate, pentru informarea terţilor, menţiuni şi informaţii, care personalizează societatea. În caz contrar, societatea este pasibilă de amendă. Dacă societatea va plăti amenda, va avea drept de regres contra administratorilor sau managerilor responsabili. Prevedere legalăLegea nr. 31/1990 Art. 74. – (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuinţate în comerţ, emanând de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, în conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea «societate administrată în sistem dualist».(3) În documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de ...

continuare →

Infracţiunile incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

Mijloacele folosite pentru sustragerea de la obligaţiile fiscale se prezintă sub infinite forme care se pot clasifica în procedee ilicite şi exploatarea lacunelor legislative. Conform doctrinei de specialitate, evaziunea fiscală este definită ca fiind sustragerea de către contribuabil de la plata impozitelor şi taxelor prin încălcarea flagrantă a legii sau prin interpretarea prevederilor legale în detrimentul executării obligaţiilor fiscale. Prezentăm în cele ce urmează, infracţiunile incriminate de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare: 1. Săvârşirea infracţiunii referitoare la fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă. Fapta considerată infracţiune, în sensul Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare fapta contribuabilului care, cu intenţie, nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi ...

continuare →

Cheltuieli cu organizarea de şantier

Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.191/2011, publicat în Monitorul oficial nr.587 din 19 august a.c., a fost modificată anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, şi anume în legătură cu definirea cheltuielilor de şantier eligibile. Astfel, în Lista cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.392/2009, în cadrul cheltuielilor eligibile generale ale proiectului, sunt detaliate cheltuielile privind organizarea de şantier, respectiv cheltuielile cu lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier şi cheltuielile conexe organizării de şantier, astfel cum sunt menţionate la art. 8 cap. 5 pct. 5.1. din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei ...

continuare →

Proiectele care prevăd investiţii în exploataţiile forestiere au nevoie de autorizaţie de mediu

Un comunicat din partea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, din 19 august a.c., precizează că beneficiarii fondurilor europene acordate pentru investiţii în exploataţiile forestiere prin PNDR de către APDRP, trebuie să obţină autorizaţia de mediu pentru proiectele contractate. Astfel, în urma publicării Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr.1298/2011 pentru modificarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, proiectele care prevăd desfăşurarea de activităţi de exploatare forestieră vor avea nevoie de autorizaţie. Inainte de intrarea în vigoare a acestui Ordin, toti titularii care s-au prezentat la Agenţiile de Protecţie a Mediului au primit un document prin care erau informaţi ca autorizaţia de mediu nu este necesară. În acest moment, pentru aceeaşi activitate, cei care se prezintă după apariţia Ordinului nr. 1298/2011 primesc un document în care se precizează necesitatea emiterii unei autorizaţii de mediu. In urma discuţiilor purtate între APDRP şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM), a ...

continuare →

Consiliul de mediere îşi modifică Regulamentul

Prin Hotărârea nr.2247/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 17 august a.c., Consiliul de mediere şi-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare. Organismul a fost înfiinţat în temeiul Legii nr.192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Regulamentul stabileşte că prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, şi anume: are capacitate deplină de exerciţiu; are studii superioare; are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere; a fost autorizată ca mediator, în condiţiile legii. Mediatorii îşi pot ...

continuare →

Ministerul Justiţiei doreşte constituirea unei fundaţii pentru a promova şi a susţine principiile dreptului şi ale democraţiei

În cadrul Şedinţei de Guvern de miercuri, 17 august 2011, a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Iniţiativa Ministerului Justiţiei de constituire a unei fundaţii având ca obiectiv susţinerea şi promovarea principiilor dreptului, a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul Ministerului Justiţiei. Pentru că se apropie intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, Fundaţia doreşte să promoveze prin acţiunile sale noile instituţii de drept privat, pentru a susţine campania de promovare în spaţiul public a Codului Civil. Unul dintre rolurile Fundaţiei este de a informa publicul larg cu privire la conţinutul normelor juridice şi de a-l educa în privinţa aplicării acestor norme. În acelaşi timp, „consolidarea acestui parteneriat public – privat poate diminua practicile de eludare a legii şi ale corupţiei”, se arată în respectivul comunicat. Ministerul Justiţiei consideră că, pe termen mediu şi lung, acţiunile derulate în cadrul fundaţiei vor influenţa ...

continuare →