21 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

Reglementări noi pentru inspecţia economico-financiară

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice, preconizează modificări în ce priveşte organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare. Prin Nota de fundamentare se argumentează motivele pentru care, în condiţiile actuale ale economiei, este necesară continuarea măsurilor de întărire a disciplinei bugetare şi economico-financiare şi de îmbunătăţire a managementului la nivelul unor operatori economici. În acest sens, se fac trimiteri la aceste obiective astfel cum se regăsesc şi în Programul de guvernare pe perioada 2009-2012 şi care, la Cap. 2 „Politica fiscal-bugetară”, prevede înăsprirea gradului de sancţionare pentru evaziunea fiscală, concomitent cu creşterea graduală a funcţiei preventive a controlului fiscal- bugetar, în scopul diminuării economiei necontabilizate, precum şi în condiţionalităţile cuprinse în Aranjamentul stand-by încheiat cu Fondul Monetar Internaţional. Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79 din 18 iunie 2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite ...

continuare →

MFP propune o nouă definire a noţiunii de compartiment financiar-contabil

Ministerul Finanţelor publice a iniţiat un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi pentru modificarea alineatului (1) al articolului 18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010. Motivul emiterii actului normativ. După intrarea în vigoare a Legii privind finanţele publice nr.500/2002, respectiv 1 ianuarie 2003, si până în prezent, o serie de evenimente şi factori endogeni sau exogeni au determinat ajustarea procedurilor bugetare şi introducerea de noi elemente în managementul de ansamblu al procesului bugetar. Apreciem că necesitatea modificării/completării unei noi reglementari în domeniul finanţelor publice decurge în mod obiectiv şi din următoarele considerente: - modificarea după apariţia Legii nr.500/2002, a Regulamentului financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene ca urmare a evoluţiei structurii instituţionale şi lărgirilor succesive, reglementare care a stat la baza elaborării legii finanţelor publice actuală. Astfel, pentru a ţine seama de cerinţele de simplificare legislativă şi administrativă, precum şi de o ...

continuare →

Ministerul Justiţiei doreşte să modifice Legea notarilor publici

Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice marţi, 20 septembrie 2011, un proiect de modificare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi a soluţiilor legislative propuse la nivelul Ministerului Justiţiei, în urma constatării unor disfuncţionalităţi în activitatea desfăşurată de notarii publici. Care sunt modificările propuse în proiectul de act normativ ? 1. În ceea ce priveşte normele privind competenţa notarilor publici, se doreşte o reglementare mai riguroasă a competenţei materiale şi teritoriale. Astfel, în privinţa competenţei teritoriale, notarul public este competent să îndeplinească acte notariale, în biroul notarial sau în afara sediului biroului, numai în limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei unde îşi desfăşoară activitatea. Referitor la conflictele de competenţă, acestea vor avea ca subiecţi notarii publici, nu birourile de notari publici. De asemenea, o altă modificare se referă la sistematizarea ...

continuare →

Autoritatea Europeană a Valorilor Mobiliare şi Pieţelor lansează în dezbatere publică documentul intitulat “Votul fără existenţa unui interes economic”

Autoritatea Europeană a Valorilor Mobiliare şi Pieţelor, ESMA, a lansat în dezbatere publică documentul intitulat “Votul fără existenţa unui interes economic” (“ Empty voting”). În document sunt exemplificate situaţiile în care se consideră că există “empty voting”. De asemenea, documentul conţine unele întrebări legate de “empty voting”, fiind întocmit cu scopul de a colecta informaţiile referitoare la existenţa şi efectul unor asemenea practici. Propunerile şi sugestiile pot fi transmise on-line până la data de 25 noiembrie 2011, prin accesarea paginii de internet a ESMA (www.esma.europa.eu), secţiunea Consultări (“Consultations”). Documentul supus consultării publice este publicat pe pagina de internet a ESMA: http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7819 Toate contribuţiile primite de ESMA vor fi publicate ulterior încheierii perioadei aferente consultării publice, cu excepţia celor pentru care s-a specificat faptul că sunt informaţii confidenţiale. Sursa: http://www.cnvmr.ro/ ...

continuare →

Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice se actualizează

Ministerul finanțelor publice a inițiat proiectul unei hotărâri de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă nr.30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. In data de 10 iunie 2011, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/2011 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. În acest temei, noul act normativ  urmează să abroge Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi înlocuirea sa cu ...

continuare →

În afară de adrenalină, jocurile de noroc aduc şi noi obligaţii pentru organizatori!

Prin Hotărârea Guvernului nr.823/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.616 din 31 august a.c., a fost modificată și completată H.G. nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc. Notăm, mai jos, câteva din principalele noutăți, în atenția firmelor cu ocupații în domeniu. ● În înţelesul ordonanţei de urgenţă şi al hotărâri de guvern, dată în aplicare, prin comunicaţii se înţelege comunicaţii electronice, iar prin furnizor de internet se înţelege furnizor de servicii de comunicaţii electronice, astfel cum aceste noţiuni sunt definite de legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice. ● În cazul jocurilor bingo organizate prin intermediul sistemelor de comunicaţii de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga activitate. ● În cazul jocurilor de pariuri on-line, fiecărui organizator i se acordă o singură autorizaţie ...

continuare →

Particularităţi ale contractului civil, încheiat potrivit codului civil, faţă de contractul de muncă, încheiat în baza codului muncii

Contractul civil este acordul între două sau mai multe persoane în scopul de a produce efecte juridice, constând, în general, în realizarea unui produs, executarea unei lucrări, prestarea unui serviciu. Contractul civil este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită executant/prestator se obligă să realizeze un produs, să execute o lucrare, să presteze un serviciu pentru şi sub autoritatea unui beneficiar, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei plăţi convenite. Orice persoană poate încheia un număr nelimitat de contracte civile pentru executarea oricărui bun (produs, lucrare, serviciu) existent în comerţ (în circuitul civil, care se vinde şi se cumpără). Este cunoscut că, clauzele contractului individual de muncă nu pot conţine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Spre exemplu, pentru anul 2005, s-a prevăzut prin Hotărârea Guvernului nr. 2.346 din 14 decembrie 2004 pentru stabilirea salariului de bază minim ...

continuare →