27 Ianuarie, 2020

Categorie : Juridic

Cum ne ajută/execută executorul judecătoresc

Legea privind executorii judecătoreşti a fost republicată, recent, în Monitorul oficial nr. 738 din 20 octombrie a.c. Republicarea a fost făcută în temneiul Legii nr. 151 din 2011 pentru aprobarea O.U.G.nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. Legea tratează despre: competenţa executorilor judecătoreşti, organizarea activităţii acestora (birourile şi camera executorilor şi Camera Naţională a Executorilor judecătoreşti), drepturi şi îndatoriri, desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti. Profităm de acest moment penru a reaminti ce face executorul judecătoresc în raporturile cu petenţii. Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii: - punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii; - notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare; - comunicarea actelor de procedură; - recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe; - aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească; - constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă; - întocmirea proceselor-verbale de constatare, ...

continuare →

Ce sunt contractele sectoriale de achiziţii publice?

Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 553/2011, publicat în Monitorul oficial nr.735 din 19 octombrie a.c., au fost aduse unele precizări privind interpretarea art. 243 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Să reamintim că articolul în cauză prevede că O.U.G. nr.34/2006 nu se aplică pentru contractele atribuite de către autoritatea contractantă care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d) sau e) şi care au ca obiect achiziţia de produse, servicii sau lucrări destinate desfăşurării altor activităţi decât activităţile relevante. Articolul 8, la care se face referire, prevede că este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: “a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel ...

continuare →

A fost republicată Legea notarilor publici

În Monitorul oficial nr. 732 din 18 octombrie a.c. a fost republicată Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale. Apărută iniţial în M.Of. nr.92/1995, legea a suferit mai multe modificări şi completări, dintre care ne limităm să prezentăm ultimele amendamentele aduse prin recenta Lege nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil. Odată cu modificarea Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, Legea nr.71/2011 a modificat şi unele legi speciale, inclusiv pe cea privind notarii publici şi activitatea notarială. Aceste modificări au intrat în vigoare la 1 octombrie a.c. ● În legătură cu procedura succesorală, prin modificarea adusă de legea menţionată se prevede că procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moştenirii. ● Au fost abrogate prevederile articolelor 71-74 referitoare la: - conţinutul procesului-verbal de inventariere a bunurilor ...

continuare →

Se doreşte modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

Pe site-ul Senatului, în rubrica Propuneri legislative aflate în consultare publică, se află un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice. Potrivit expunerii de motive, îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, revine Statutului Român, respectiv consiliilor locale pe raza cărora se află domiciliul celor aflaţi în nevoie.  Astfel, se modifică alineatul 1 de la articolul 13 din Legea nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi va avea următorul cuprins: „Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situaţia de dependenţă sociomedicală, stabilită potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale sunt obligate să angajeze personal de îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de îngrijire necesară a se acorda”. Opiniile persoanelor interesate de acest proiect de lege pot fi trimise în scris, la ...

continuare →

Guvernul a aprobat un proiect de lege privind statutul personalului de specialitate din instanţele judecătoreşti

În şedinţa din data de 19 octombrie, Guvernul a aprobat proiectul de lege privind statutul personalului de specialitate din instanţele judecătoreşti, urmând ca actul normativ să fie dezbătut şi adoptat de Parlament. Potrivit şefului Guvernului, aplicarea noilor prevederi va conduce la scurtarea duratei proceselor. De asemenea, vor fi introduse două elemente de noutate în proiectul de lege. Astfel, se va separa funcţia de manager de instanţă de competenţa juridică propriu-zisă şi se va institui funcţia de grefier judiciar. Ambele reglementări dau posibilitatea  personalului judiciar specializat să soluţioneze procesele judiciare în termen rezonabil. Prin introducerea managerului de instanţă, care va prelua toate atribuţiile care ţin de administrarea bugetului şi a patrimoniului instanţelor, se va conferi judecătorului un alt statut: “să judece, lăsând funcţiile administrative şi bugetare pe seama unor specialişti”, a subliniat ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. Care este rolul proiectului de act normativ? Proiectul aprobat de Executiv are în vedere restructurarea ...

continuare →

Reglementări modificate privind divizarea societăţilor comerciale

Prin Ordonanţa de urgenţă nr.90/201o, publicată în Monitorul Oficial nr.674 din 4 octombrie a.c. au fost aduse modificări la Legea societăţilor comerciale, dintre care ne oprim, în cele ce urmează, asupra amendamentelor legate de divizare. Pentru început, să reamintim, potrivit art. 238 din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, definiţia potrivit căreia divizarea este operaţiunea prin care: a) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă mai multor societăţi totalitatea patrimoniului său, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile beneficiare şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acţiunilor astfel repartizate; b) o societate, după ce este dizolvată fără a intra în lichidare, transferă totalitatea patrimoniului său mai multor societăţi nou-constituite, în schimbul repartizării către acţionarii societăţii divizate de acţiuni la societăţile nou-constituite şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum ...

continuare →