6 Decembrie, 2019

Categorie : Juridic

BNR a aprobat Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a aprobat în şedinţa din data de 28 octombrie 2011 Regulamentul privind creditele destinate persoanelor fizice. Care este rolul Regulamentului?  Regulamentul urmăreşte să echilibreze acordarea de credite noi în monedă naţională faţă de cele în valută, ceea ce va duce la consolidarea stabilităţii financiare. De asemenea, va fi asigurată proactiv capacitatea debitorilor neacoperiţi la riscul valutar de a-şi onora obligaţiile de restituire a împrumuturilor contractate. În acelaşi timp, se are în vedere reflectarea cu acurateţe în preţurile serviciilor financiare a riscurilor pe care acordarea de credite în valută către debitorii neprotejaţi faţă de riscul valutar le impune atât pentru aceştia, cât şi pentru băncile comerciale creditoare. Totodată, Regulamentul îi obligă pe creditori să definească unele criterii mai exigente pentru acordarea creditului de consum în valută, însă nu afectează accesul la creditele în valută pentru care atât destinaţia, cât şi garanţiile aferente sunt ...

continuare →

Ministerul Justiţiei iniţiază lucrările de elaborare a Codului insolvenţei

“Ministerul Justiţiei demarează lucrările de elaborare a Codului insolvenţei”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul instituţiei. Ministerul Justiţiei va primi asistenţă tehnică din partea consorţiului format din PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services SPRL (România), D&B David şi Baias SCA (România) şi RVA Insolvency Specialists SPRL (România). Elaborarea Codului face parte din obiectivele asumate în cadrul Proiectului “Reforma sistemului judiciar”, finanţat prin Acordul de împrumut cu Banca Mondială. Valoarea totală a contractului este de 1.568.809.19 lei (inclusiv TVA), iar durata de implementare este de 17 luni. Detalii despre Codul insolvenţei  În cadrul proiectului, vor fi sistematizate şi corelate actele normative în domeniul insolvenţei, pre-insolvenţei şi cele privind exercitarea profesiei de practician în insolvenţă. Se va elabora un instrument de lucru unitar, armonizat, care asamblează şi explică piesele legislative disparate. De asemenea, proiectul are drept scop şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale specialiştilor în domeniul insolvenţei şi pre-insolvenţei, astfel că, în ...

continuare →

Mai mulţi senatori doresc să modifice Legea cooperaţiei agricole

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 566/2004, Legea cooperaţiei agricole. Potrivit expunerii de motive, proiectul de act normativ privind modificarea şi completarea Legii 566/2004 – Legea cooperaţiei agricole – propune modificări care vizează posibilitatea persoanelor fizice autorizate, înfiinţate în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr.44/2008, să facă parte din Cooperative agricole. Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările la Legea 566/2004: Articol unic – Legea cooperaţiei agricole nr.566 din 9 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1236 din 23 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Art. 4 alin. (2) şi (3) vor avea următorul cuprins: (2) Cooperativele agricole de gradul I sunt asociaţii de persoane fizice şi persoane fizice autorizate definite conform OUG nr.44/2008; (3) Cooperativele agricole de ...

continuare →

Termenul prescripţiei extinctive în noul Cod civil

Tratată în articolele 2500 şi urm. din Codul civil aflat în vigoare de la 1 octombrie a.c. – prin intrarea în vigoare inclusiv a Legii nr.71 de punere în aplicare – prescripţia stinge dreptul material la acţiune, dacă acest drept nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Prin drept la acţiune se înţelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să suporte orice altă sancţiune civilă, după caz. ● Termenul general al prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen. În acest sens, legea de aplicare face precizarea că prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit. ● În anumite situaţii, dreptul la acţiune se prescrie în 10 ani. Termenul de prescripţie de 10 ani se ...

continuare →

MAI doreşte modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public

Pe site-ul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în rubrica «Transparenţă decizională», se află un proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011. Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările care apar în proiectul de act normativ :   Articol unic  Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 78/2011, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 186 din 17 martie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:  1. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: “(3)Prevederile alin. (2) lit. a) şi b), precum şi oricare alte informaţii considerate utile pentru stabilirea numărului de ...

continuare →

Se doreşte înfiinţarea de posturi de poliţie în comunele cu peste 5000 de locuitori

Pe site-ul Senatului, în rubrica “Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege privind înfiinţarea posturilor de poliţie în comunele cu peste 5000 de locuitori”. Recent, în România, a fost aplicat un act normativ prin care era redus atât numărul de poliţişti, cât şi numărul posturilor de poliţie. Potrivit expunerii de motive, prin desfiinţarea posturilor de poliţie, siguranţa cetăţenilor este serios afectată, valul de criminalitate este în creştere, iar costurile pentru aplicarea legii sunt ridicate, deoarece echipajul de poliţie care deserveşte o zonă mai largă trebuie să se deplaseze la faţa locului şi apoi către o unitate de poliţie dotată special. Din aceste motive, senatorii şi deputaţii au realizat acest proiect de lege referitor la înfiinţarea posturilor de poliţie în comunele cu peste 5000 de locuitori. Ce cuprinde proiectul de act normativ ? Vă prezentăm în cele ce urmează cuprinsul proiectului de lege : “Parlamentul României adoptă prezenta lege. ...

continuare →

Cum ne ajută/execută executorul judecătoresc

Legea privind executorii judecătoreşti a fost republicată, recent, în Monitorul oficial nr. 738 din 20 octombrie a.c. Republicarea a fost făcută în temneiul Legii nr. 151 din 2011 pentru aprobarea O.U.G.nr. 144/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti. Legea tratează despre: competenţa executorilor judecătoreşti, organizarea activităţii acestora (birourile şi camera executorilor şi Camera Naţională a Executorilor judecătoreşti), drepturi şi îndatoriri, desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti. Profităm de acest moment penru a reaminti ce face executorul judecătoresc în raporturile cu petenţii. Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii: - punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii; - notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare; - comunicarea actelor de procedură; - recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe; - aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească; - constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă; - întocmirea proceselor-verbale de constatare, ...

continuare →