19 Iulie, 2019

Categorie : Juridic

Actele de stare civilă vor fi emise în conformitate cu prevederile noului Cod civil

Ministerul Administraţiei şi Internelor a redactat textul unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 privind actele de stare civilă. Actul normativ propus se află în fază de dezbatere publică, până la 11 august a.c., pe site-ul ministerului. Potrivit dispoziţiilor art. 214 lit. b) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în termen de 60 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I (10 iunie 2011), Guvernul trebuie să îndeplinească procedurile constituţionale necesare adoptării proiectului de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare. În acest sens, pentru a pune în acord legislaţia specială cu soluţiile consacrate de noul Cod civil, proiectul propune modificarea şi completarea corespunzătoare a Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă. Astfel, sunt operate revizuiri ale ...

continuare →

Practicile anticoncurenţiale vor fi analizate şi soluţionate după un regulament modificat

Consiliul Concurenţei are în formă de proiect textul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Regulamentul care urmează a fi amendat a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499 din 2010. ■ Trimiterile, din Regulament la interdicţiile prevăzute de Legea concurenţei se referă la: Art.5 – înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei; Art.6 – folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante deţinute pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia; Art.9 – acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale ori locale şi ale entităţilor către care acestea ...

continuare →

Modificări la regimul cadastrului şi al publicităţii imobiliare

În legătură cu conţinutul Cărţii a III-a “Despre bunuri”, astfel cum a fost modificată această secţiune prin Legea nr. 279/2009, semnalăm modificările aduse la Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, modificări introduse recent prin Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Din textele modificate ale acestei legi, semnalăm: ● Înscrierile care se fac în cartea funciară sunt, respectiv, intabularea, înscrierea provizorie şi notarea. ● Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentaţii cadastrale şi a actului autentic, întocmite în condiţiile legii. ● Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua ...

continuare →

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Anumite reglementări din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 139/1994, au fost modificate prin recenta Lege nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr.409 din 10 iunie a.c. Prin modificările aduse la legea menţionată, dacă în termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, dupa caz, lucrările nu au fost începute, foştii proprietari pot să ceară retrocedarea lor, dacă nu s-a făcut o nouă declarare de utilitate publică. În acest scop, foştii proprietari vor fi notificaţi la adresa iniţială comunicată expropriatorului în vederea plăţii despăgubirii cuvenite pentru imobilul expropriat. Cererea de retrocedare se introduce la tribunal, în termenul general de prescripție, care curge de la data notificării. În acest caz, tribunalul, verificând temeiurile cererii, va dispune retrocedarea, iar ...

continuare →

Noutăţi despre registrul comerţului

Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil a modificat inclusiv o serie de legi speciale, în măsura în care trebuia realizată concordanța acestora cu noile prevederi ale Codului civil. Legea nr.71/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 40972011. Modificările pe care le-am anunţat se referă la Legea nr.26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit amendamentelor aduse, la Legea registrului comerțului, prin legea de punere în aplicare a Codului civil, înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi ...

continuare →

Se modifica legislaţia europeană de mediu: mai puţine riscuri generate de substanţele periculoase utilizate în echipamentele electrice şi electronice

Interdicţia de a utiliza metale grele şi alte substanţe chimice periculoase în echipamentele electrice şi electronice a fost extinsă recent la o gamă mult mai largă de produse, noile norme urmând să intre în vigoare începând 21 iulie a.c. Noua legislaţie va contribui la creşterea siguranţei produselor electronice, cum sunt termostatele, aparatura medicală şi panourile de comandă, împiedicând totodată eliberarea substanţelor periculoase în mediul înconjurător. Statele membre au la dispoziţie 18 luni pentru a transpune noile norme. Noua legislaţie constituie o revizuire a Directivei RoHS privind restricţionarea utilizării substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice şi menţine interdicţia cu privire la utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromuraţi (BPB) şi a difenil eterilor polibromuraţi (DEPB). Directiva RoHS anterioară avea ca obiect mai multe categorii de echipamente electrice şi electronice, inclusiv aparate electrocasnice, echipamente informatice şi echipamente destinate consumatorilor, însă a fost extinsă recent la toate ...

continuare →

Comisia Uniunii Europene vrea bănci mai puternice şi mai responsabile în Europa

În contextul în care, începând cu anul 2008, băncile se află în centrul crizei financiare cu care se confruntă economia mondială, Comisia Europeană a prezentat un pachet de  propuneri care vizează modificarea comportamentului celor 8000 de bănci care activează în Europa. Propunerea legislativă are ca obiectiv principal întărirea rezilienţei sectorului bancar al UE, urmărind totodată ca băncile să finanţeze în continuare activitatea economică şi creşterea. Propunerile Comisiei, anunţate public la 20 iulie a.c., au trei obiective concrete. 1. Băncile vor avea obligaţia de a deţine rezerve de capital mai mari şi de calitate superioară, pentru a putea rezista în mod independent în fața şocurilor viitoare. Instituţiile financiare au intrat în ultima criză cu un capital insuficient, atât cantitativ, cât şi calitativ, motiv pentru care au avut nevoie de un sprijin fără precedent din partea autorităţilor naţionale. Odată cu prezentarea propunerii, Comisia transpune în Europa standardele internaţionale în materie de capital ...

continuare →