15 Septembrie, 2019

Categorie : Juridic

Noi reguli de lansare a procedurilor de achiziţie publică în SEAP

Începând cu data de 23 septembrie 2011, A.N.R.M.A.P. va evalua toate documentaţiile de atribuire, înainte de transmiterea spre publicare a invitaţiei/anunţului de participare. Noua atribuţie a A.N.R.M.A.P. a fost stabilită prin Hotărârea de Guvern nr. 801/2011. Astfel, începând de luni, 26 septembrie 2011, autorităţile contractante nu vor mai putea transmite spre publicare niciun anunţ/invitaţie de participare fără ca documentaţia de atribuire aferentă procedurii în cauză sa fie evaluată şi acceptată în prealabil de către A.N.R.M.A.P. Evaluarea va viza doar conformitatea cu legislaţia aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice a documentaţiei de atribuire aferente contractelor de achiziţie publică sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Funcţia de evaluare se va realiza prin mijloace electronice, prin intermediul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (S.E.A.P.). In acest ...

continuare →

Ce reţine notarul când prietenii vă urează „casă de piatră”

Momentul fericit din viaţa dvs. este consemnat de notar în temeiul Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia. Normele au fost aprobate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1786/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 666 din 19 septembrie, cu menţiunea că prevederile intră în vigoare la la data intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată. În Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, denumit în continuare R.N.N.R.M., organizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, se înscriu, pentru opozabilitate faţă de terţi, regimul matrimonial ales de soţi – comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională – precum şi orice schimbare ulterioară a regimului matrimonial ales. Alegerea regimului separaţiei de bunuri sau a regimului comunităţii convenţionale se face prin convenţie matrimonială. Regimul matrimonial al separaţiei de bunuri şi regimul matrimonial al comunităţii convenţionale ...

continuare →

Despre asistenţa judiciară

Congresul Avocaţilor a adoptat Hotărârea nr.15 din 11.06.2011, publicată în Monitorul oficial nr. 658 din 15.09.2011 şi care se referă la modificarea şi completarea statului profesiei de avocat. Reţinem, din această hotărâre, câteva referiri la asistenţa judiciară, astfel: ● Orice persoană are dreptul să îşi aleagă în mod liber avocatul. Nimeni nu poate impune unei persoane un anumit avocat, cu excepţia cazurilor privitoare la acordarea asistenţei judiciare obligatorii sau dispuse de către organul judiciar, a asistenţei judiciare prin avocat ca formă a ajutorului public judiciar şi a asistenţei gratuite. Orice clauză ori convenţie contrară, prohibitivă sau restrictivă, este lovită de nulitate absolută. ● Prin asistenţă judiciară se înţelege asistenţa juridică acordată prin avocat. Barourile asigură asistenţă judiciară: - în cauzele penale în care apărarea este obligatorie potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală sau potrivit dispoziţiilor din legi speciale sau în orice altă situaţie în care organul judiciar consideră necesară desemnarea ...

continuare →

Potenţialii asiguraţi de viaţă au acum mai multe drepturi

Potrivit unui comunicat de presă emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, persoanele care intenționează să cumpere o asigurare de viață au dreptul ca, înainte de semnarea contractului de asigurare, să primească un set de informaţii suplimentare celor prezentate până acum de asigurătorii şi intermediarii în asigurări. Ordinul care reglementează aceste obligaţii este Ordinul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr.11/2010. Care sunt obligaţiile pe care trebuie să le îndeplinească asiguratorii? Asiguratorii sunt obligaţi să realizeze o analiză a nevoilor financiare ale clientului, iar după aceea să îi recomande clientului soluţia financiară potrivită. Unele dintre cele mai importante aspecte care trebuie evaluate în cadrul analizei sunt situaţia financiară prezentă a clientului (venituri, cheltuieli, venit disponibil), precum şi obiectivele financiare pe termen lung ale acestuia şi prioritizarea lor. De asemenea, în cadrul primelor întâlniri cu clientul, va fi completat «Formularul de analiză a nevoilor clienţilor». Soluţia financiară recomandată acestuia trebuie să fie ...

continuare →

Recensământul populaţiei se va desfăşura între 20 şi 31 octombrie 2011

Guvernul a adoptat o hotărâre care modifică HG 1502/2009 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011. Noul act normativ aduce o noutate în ceea ce priveşte obţinerea informaţiilor de la surse indirecte, adică persoanele care sunt absente temporar de la domiciliu vor fi înregistrate pe baza informaţiilor de la celelalte persoane din locuinţă, a informaţiilor de la vecini, de la primărie etc. De asemenea, actul normativ prevede obligativitatea persoanelor de a declara datele cerute, iar pentru a limita rata de non-răspunsuri există şi sancţiuni contravenţionale, limitele fiind între 2.000 şi 5.000 de lei. În acelaşi timp, la acest recensământ datele sunt înregistrate pe libera declaraţie şi nu vor fi solicitate documente. Acţiunea se va desfăşura în întreaga ţară în perioada 20 – 31 octombrie, se va realiza pe baza unui regulament internaţional unitar şi va cuprinde mai multe informaţii şi variabile. Persoanele aflate ...

continuare →

Guvernul a adoptat noul mecanism clawback

Ministerul Sănătăţii a modificat conceptul mecanismului de clawback astfel încât acesta să fie funcţional şi să producă efecte. Noile măsuri se vor aplica începând cu 1 octombrie 2011. La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat astăzi “Ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Documentul a fost elaborat în colaborare cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice. Ce este “clawback-ul”? „Clawback” este un sistem prin intermediul căruia toţi producătorii de medicamente, care desfac produse pe piaţa românească, vor contribui la finanţarea sistemului public de Sănătate din veniturile realizate în urma vânzării produselor. Ministrul Sănătăţii, Ritli Ladislau, a declarat că mecanismul de clawback nu înseamnă o nouă taxă, iar contribuabilii, respectiv bolnavii, nu vor resimţi nimic din această modificare, pentru că nu se modifică contribuţia din partea lor. Conform actului normativ, deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea ...

continuare →

Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private este supusă dezbaterii publice

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) doreşte să modifice norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Proiectul de act normativ se găseşte pe site-ul propriu, www.csspp.ro, în rubrica “Dezbatere publică”. Ce se doreşte prin modificarea normei ? Proiectul de normă va integra într-un singur act normativ prevederile normelor aflate în vigoare privind investirea activelor fondurilor de pensii private şi a celor privind calculul activului net şi a valorii unităţii de fond la nivelul întregului sistem de pensii private. Această măsură de revizuire s-a impus în urma evoluţiilor recente ale pieţelor financiare internaţionale, dar şi datorită creşterii volumului activelor gestionate de administratorii fondurilor de pensii private. Care sunt elementele de noutate ale proiectului de normă ? Actul normativ introduce noi clase de active, noi prevederi privind evaluarea acestora, îmbunătăţeşte metodele de evaluare existente şi defineşte o serie de noi tipologii de risc ale fondurilor de ...

continuare →