Categorie : Juridic

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ministerul Justiţiei a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege pe tema enunţată, pentru transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea. Apreciind că celelalte instrumente existente în domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, al cărei scop este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată. În expunerea de motive la proiectul ...

continuare →

Drepturile de autor şi atribuţiile organismului de gestiune colectivă

In cursul soluţionării unei cauze privind drepturile de autor şi drepturile conexe, a fost invocată  excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 lit. e) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sesizată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, pentru considerentele pe care le prezentăm, succinct, în cele ce urmează. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât ele prevăd obligativitatea intervenţiei organismului de gestiune colectivă în raporturile dintre titularii drepturilor patrimoniale de autor şi organizatorii spectacolelor, ceea ce are ca efect diminuarea drepturilor băneşti aferente spectacolelor. În mod indirect sunt afectaţi şi spectatorii cu bugete mici, cărora li se încalcă dreptul la cultură garantat de Legea fundamentală. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate mai încalcă şi prevederile art.44 privind dreptul de proprietate din Constituţie, pentru că se ajunge la o diminuare nejustificată a profitului ...

continuare →

Precizări privind achiziţiile publice

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a emis Ordinul nr. 313/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ...

continuare →

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calităţii aerului

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii privitoare la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013. În condiţiile în care un procent de până la 49 % dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE. Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la ...

continuare →

Sancţiuni legale pentru fapte privind degradarea mediului

Legea nr. 101/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 449 din 28 iunie şi care intră în vigoare de la 1 iulie a.c., stabileşte măsuri de natură penală pentru a asigura o protecţie eficace a mediului. Legea transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008. ● Legea stabileşte încadrarea juridică a faptelor şi stabileşte sancţiunile – civile sau penale – pentru: - colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, cât şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; - exportul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; - exploatarea cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei instalaţii în care se desfăşoară o activitate ...

continuare →

Noile modificări ale Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesională a ucenicului realizată în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizează ucenicia la locul de muncă. În cazul în care ucenicia la locul de muncă este organizată de către un întreprinzător persoană fizică, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzătorul persoană fizică. Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă se fac în condiţiile respectării reglementărilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, referitoare la ucenicie şi la contractul individual de muncă.” Anterior începerii activităţii, contractul de ucenicie la locul de muncă se înregistrează şi în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă. Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie la locul de muncă cuprinde şi clauze cu ...

continuare →

Curtea Constituţională: “Accesul liber la justiţie nu înseamnă gratuitate”

În motivarea unei excepţii de neconstituţionalitate s-a susţinut, în esenţă, că prin modificarea adusă Legii nr. 146/1997 de normele criticate s-a ajuns la o limitare evidentă a accesului liber la justiţie, acesta devenind doar un drept teoretic. “Din cauza taxelor stabilite de stat într-un cuantum exagerat în sarcina justiţiabilului, practic, persoana interesată nu se mai poate adresa instanţei de judecată” – a apreciat autorul criticii de neconstituţionalitate. Sesizarea Curţii Constituţionale s-a făcut în cadrul soluţionării unui litigiu la Tribunalul Comercial Cluj, autorul criticii susţinând că noua lege a taxelor de timbru nu are suport în realitatea economică concretă, în condiţiile în care populaţia ţării a sărăcit şi majoritatea familiilor trăieşte la nivelul minim pe economie. Făcând referire la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în materie, autorul a susţinut că un cuantum foarte mare al taxei raportat la veniturile reclamantului duce la o imposibilitate efectivă de exercitare a dreptului de ...

continuare →