13 Decembrie, 2019

Categorie : Juridic

Împrumutul de folosinţă (Comodatul)

Împrumutul de folosinţă (comodatul) este un contract prin care o persoană, numită comodant, remite spre folosinţă temporară unei alte persoane, numită comodatar, un lucru determinat cu obligaţia pentru acesta din urmă de a-l restitui în natură, în individualitatea sa. Caractere juridice: contract real; esenţialmente gratuit; unilateral. Obiectul Comodatul poate avea ca obiect numai lucruri nefungibile (individual determinate), întrucât urmează să fie restituite în natură, în individualitatea lor. În mod excepţional, şi lucrurile consumtibile potrivit naturii lor pot fi considerate prin voinţa părţilor nefungibile şi individual determinate. În aceste cazuri, lucrurile nu sunt folosite potrivit destinaţiei obişnuite, ci la o altă destinaţie. Obiectul contractului de comodat îl poate forma orice lucru – mobil sau imobil – în măsura în care împrumutarea nu este interzisă prin norme speciale ori permisă numai în anumite condiţii. Dreptul transmis În temeiul contractului, comodatarul dobândeşte numai dreptul de folosinţă, devenind un simplu detentor precar, obligat la ...

continuare →

Cine şi cum declară insolvenţa

Reglementarea dată de nr. 85/2006, cu completările şi modificările ulterioare, prevede, ca regulă generală, că cererea introductivă poate fi înaintată tribunalului fie de debitor, fie de către creditori, precum şi de orice alte persoane sau instituţii prevăzute expres de lege. Mai departe, procedura detaliază situaţiile specifice, care, nu de puţine ori, au generat critici de neconstituţionalitate, aşa cum vom vedea mai jos. ■ Cererea introdusă de debitor. În ceea ce îl priveşte pe debitorul aflat în insolvenţă, potrivit prevederilor articolului 27 din lege acesta este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Cererea debitorului se va judeca de urgenţă în termen de 5 zile în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Remarcăm completarea, adusă la procedură prin nr. 169/2010, în vigoare de la 24 iulie anul trecut şi, potrivit căreia, dacă la ...

continuare →

Circul Globus face senzaţie la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene!

Prin Hotărârea în cauza C-283/10 privind diferendul dintre Circul Globus Bucureşti şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor, ICCJ a apreciat că Directiva privind dreptul de autor nu a fost transpusă corect în legislaţia română. Prevederea din legea română privind dreptul de autor care instituie o gestiune colectivă obligatorie a dreptului de comunicare a operelor muzicale către un public care este prezent fizic la locul de provenienţă a comunicării este contrară dreptului Uniunii. Legea română privind dreptul de autor prevede că titularii drepturilor de autor îşi pot exercita aceste drepturi în mod individual sau, pe bază de mandat, prin organismele de gestiune colectivă. De asemenea, legea prevede că gestiunea colectivă este obligatorie în anumite cazuri, printre care se numără şi cel privind exercitarea dreptului de comunicare publică a operelor muzicale. În cazurile în care gestiunea colectivă este obligatorie, organismele de gestiune colectivă îi reprezintă ...

continuare →

Implementarea noilor norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor

Comisia Europeană a trimis scrisori unui număr de șaisprezece state membre care nu au transpus integral în legislația națională noile norme ale UE în domeniul telecomunicaţiilor, la șase luni de la expirarea termenului prevăzut în acest sens (25 mai 2011). Noile norme conferă consumatorilor din UE drepturi noi privind telefonia fixă, serviciile de telefonie mobilă și accesul la internet,  spre exemplu, dreptul de a schimba operatorul de telecomunicații într-o singură zi, fără schimbarea numărului de telefon, precum și dreptul la transparență în privința practicilor de gestionare a traficului de date utilizate de furnizorii de servicii de internet. Pentru a implementa integral noile norme, statele membre trebuie să transpună în legislația națională două noi directive ale UE (Directiva privind o mai bună legiferare și Directiva privind drepturile cetățenilor) care, împreună, au modificat cinci directive diferite ale UE aflate în vigoare (Directiva cadru, Directiva privind accesul, Directiva privind autorizarea, Directiva privind serviciul ...

continuare →

A fost modificat Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

În Monitorul Oficial 836 din 25 noiembrie 2011 a fost publicată Hotărârea 749 din 18 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecatoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. Astfel, Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  La articolul 83 alineatul (1), după punctul 23, a fost introdus un nou punct, punctul 24, cu următorul cuprins:  “24. Registrul privind persoanele ocrotite  La judecătorii se ţine un registru privind persoanele ocrotite, pentru evidenţa măsurilor luate şi a atribuţiilor exercitate în ceea ce priveşte tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc şi curatela. Pe o pagină a acestui dosar se vor face înregistrări privind o singură persoană ocrotită, ...

continuare →

Noul Cod Civil faţă cu Imobiliarele

Intrarea în vigoare din 1 octombrie 2011 a noului Cod Civil are un impact major asupra multor aspecte ale vieţii de zi cu zi. Fără dorinţa de a fi exhaustivi, vom încerca să prezentăm cele mai semnificative modificări şi implicaţiile lor asupra celor mai importante domenii economice. 

 Principalele noutăţi aduse de Noul Cod Civil în domeniul dreptului imobiliar Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare (potrivit art. 6 Cod Civil). Aceasta nu are putere retroactivă. Este de importanţă maximă să reţinem că noile prevederi ale Codului Civil nu se aplică: - actelor/faptelor juridice încheiate/săvârşite înainte de intrarea în vigoare a Codului civil; - prescripţiilor, decăderilor, uzucapiunilor începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului. Prevederile Codului Civil se aplică: - actelor/faptelor juridice încheiate/săvârşite după intrarea în vigoare a Codului; - prescripţiilor, decăderilor, uzucapiunilor începute după intrarea în vigoare a Codului; - situaţiilor juridice născute după ...

continuare →

Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

Pe site-ul Senatului, în rubrica “Propuneri legislative aflate în consultare publică”, este publicată o iniţiativă legislativă pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari. Potrivit expunerii de motive, în conformitate cu dispoziţiile art.16 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, proprietarii, membri ai asociaţiei de locatari, au obligaţia să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea, pentru reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a clădirii în care locuiesc. În acest scop, la nivelul asociaţiei, în adunarea generală, se aprobă constituirea fondului de reparaţii, care se alimentează în avans, în tranşe lunare egale, prevăzute în lista de plată a cheltuielilor asociaţiei. Potrivit articolului 45, banii se depun în conturi bancare şi sunt folosiţi pentru plăţile pentru repararea şi îmbunătăţirea proprietăţii comune.  Potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, sumele aflate în conturile asociaţiei pot fi afectate de eventualele popriri dispuse de organele fiscale sau de ...

continuare →