Categorie : Juridic

Consiliul de mediere îşi modifică Regulamentul

Prin Hotărârea nr.2247/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 581 din 17 august a.c., Consiliul de mediere şi-a modificat Regulamentul de organizare şi funcţionare. Organismul a fost înfiinţat în temeiul Legii nr.192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Regulamentul stabileşte că prin mediator autorizat se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, şi anume: are capacitate deplină de exerciţiu; are studii superioare; are o vechime în muncă de cel puţin 3 ani; este aptă, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activităţi; se bucură de o bună reputaţie şi nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei; a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, în condiţiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master în domeniu, acreditate conform legii şi avizate de Consiliul de mediere; a fost autorizată ca mediator, în condiţiile legii. Mediatorii îşi pot ...

continuare →

Ministerul Justiţiei doreşte constituirea unei fundaţii pentru a promova şi a susţine principiile dreptului şi ale democraţiei

În cadrul Şedinţei de Guvern de miercuri, 17 august 2011, a fost aprobat Memorandumul cu tema: „Iniţiativa Ministerului Justiţiei de constituire a unei fundaţii având ca obiectiv susţinerea şi promovarea principiilor dreptului, a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul Ministerului Justiţiei. Pentru că se apropie intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, Fundaţia doreşte să promoveze prin acţiunile sale noile instituţii de drept privat, pentru a susţine campania de promovare în spaţiul public a Codului Civil. Unul dintre rolurile Fundaţiei este de a informa publicul larg cu privire la conţinutul normelor juridice şi de a-l educa în privinţa aplicării acestor norme. În acelaşi timp, „consolidarea acestui parteneriat public – privat poate diminua practicile de eludare a legii şi ale corupţiei”, se arată în respectivul comunicat. Ministerul Justiţiei consideră că, pe termen mediu şi lung, acţiunile derulate în cadrul fundaţiei vor influenţa ...

continuare →

S-a modificat anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România

În Monitorul Oficial 581 din 17 august 2011 (M. Of. 581/2011) s-a publicat Ordinul 580 din 4 august 2011 (Ordinul 580/2011) privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului transporturilor nr.655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România. În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2011 pentru stabilirea principiilor de aplicare a tarifelor de deservire generală în transportul feroviar public de călători, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite ordinul: Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2007 pentru aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 şi 16 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Norme uniforme călători 11 va avea următorul cuprins: “Norme uniforme călători 11 Tariful biletelor de călătorie se restituie parţial, în cazul îmbolnăvirii în parcurs, numai ...

continuare →

Norme de raportare contabilă semestrială în sistemul de pensii private

Prin Ordinul Preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr.12/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 575 din 12 august a.c., a fost aprobată Norma nr.9 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisie. Prevederile Normei se aplică începând cu raportările contabile aferente semestrului I al anului 2011. Reglementarea se aplică de către următoarele categorii de entităţi: ● societăţi de pensii, înfiinţate potrivit prevederilor legale în vigoare; ● fonduri de pensii facultative şi fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private; ● administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăţi de asigurare sau societăţi de administrare a investiţiilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative; ● brokeri de pensii private, societăţi comerciale înfiinţate şi autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare şi agenţi de marketing persoane juridice, societăţi comerciale constituite şi autorizate de Comisie, având ca obiect ...

continuare →

MFP propune reglementarea legală a activităţii de evaluator autorizat

Un proiect de ordonanţă de Guvern, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice intenţionează să reglementeze activitatea de evaluare şi să creeze o nouă profesie reglementată, cea de evaluator autorizat. De asemenea, se propune înfiinţarea unui organism care să supravegheze în mod organizat activitatea desfăşurată de aceşti evaluatori – Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ (propus spre dezbatere publică pe site-ul MFP, pe 17 august a.c.), în prezent nu există o consacrare legislativă expresă a activităţii de evaluare, a procedurii de evaluare sau a modalităţii de organizare a persoanelor care desfăşoară asemenea activităţi. Necesitatea evaluării este însă relevată la nivel legislativ, fără ca în cuprinsul actelor care folosesc acest tip de referiri să se menţioneze persoanele abilitate să realizeze evaluări, metodologia prin care se realizează, modalitatea concretă în care se materializează un astfel de proces estimativ ori modalitatea ...

continuare →

O hotărâre a CJUE privind ramburarea excedentului de TVA

„Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru – Fiscalitate – TVA –Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Norme de exercitare – Articolul 183 – Reglementare naţională care nu permite rambursarea excedentului de TVA decât în măsura în care depăşeşte valoarea taxei aferente intrărilor, rezultată din operaţiuni pentru care nu a fost încă efectuată plata” În cauza C‑274/10, având ca obiect o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, formulată în temeiul articolului 258 TFUE, introdusă la 1 iunie 2010, Comisia Europeană, reprezentată de agenţi, precum şi de doamna K. Talabér‑Ritz, reclamantă, împotriva Republicii Ungare, pârâtă, CURTEA (Camera a treia)  a pronunţat Hotărârea din 28 iulie 2011, potrivit căreia: Republica Ungară, – prin obligarea persoanelor impozabile a căror declaraţie fiscală menţionează un excedent, în sensul articolului 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, pentru o anumită perioadă fiscală să reporteze integral sau ...

continuare →

A fost revizuit Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii

În urma dezbaterii publice din data de 26.07.2011, la care au participat oficiali ai MCSI – Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – a fost revizuit Proiectul de lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi a furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Scopul acestui proiect normativ este acela de a reţine anumite date generate sau prelucrate în cadrul activităţilor de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice. Autorităţile vor putea utiliza aceste date pentru a preveni, a cerceta, a descoperi şi a urmări infracţiunile grave. La intrarea în vigoare a acestei legi, Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1101 din 25 noiembrie 2004, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5, alineatele (1) şi ...

continuare →