16 August, 2017

Categorie : Juridic

Taxa pe poluare: Curtea de Justiţie a Uniunii Europene respinge argumentele României

Sesizată de instanţele româneşti pentru a se pronunţa cu privire la compatibilitatea legislaţiei respective cu dreptul Uniunii, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a apreciat că taxa pe poluare prevăzută de legislaţia română, astfel cum a fost modificată inclusiv în decembrie 2009, este contrară dreptului Uniunii. Pe de altă parte, Curtea de Justiţie respinge cererea guvernului român de limitare în timp a efectelor prezentei hotărâri. În prezentarea cadrului juridic din România, în comunicatul  CJUE se arată că legislaţia română a instituit, începând de la 1 iulie 2008, o taxă pe poluare care trebuie să fie plătită cu ocazia primei înmatriculări a unui autovehicul în România. Reglementarea menţionată nu face distincţie între vehiculele fabricate în acest stat membru şi cele produse în străinătate. De asemenea, aceasta nu face distincţie între vehiculele noi şi vehiculele de ocazie. În cazul în speţă, dl. Nisipeanu a înmatriculat în România un autovehicul de ocazie cumpărat ...

continuare →

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Ministerul Justiţiei a lansat, spre dezbatere publică, proiectul de lege pe tema enunţată, pentru transpunerea art. 3 din Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea. Apreciind că celelalte instrumente existente în domeniu nu au contribuit în mod suficient la asigurarea unei cooperări transfrontaliere eficace în materie de confiscare, întrucât un număr de state membre nu sunt încă în măsură să confişte în mod eficient produsele infracţiunilor, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI privind confiscarea produselor, instrumentelor şi altor bunuri aflate în legătură cu criminalitatea, al cărei scop este acela de a garanta că toate statele membre dispun de norme eficiente în materie de confiscare a produselor având legătură cu infracţiunea, inter alia, în ceea ce priveşte sarcina probei privind sursa bunurilor deţinute de o persoană condamnată pentru o infracţiune având legătură cu criminalitatea organizată. În expunerea de motive la proiectul ...

continuare →

Drepturile de autor şi atribuţiile organismului de gestiune colectivă

In cursul soluţionării unei cauze privind drepturile de autor şi drepturile conexe, a fost invocată  excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1231 lit. e) din Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe. Sesizată, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate, ca neîntemeiată, pentru considerentele pe care le prezentăm, succinct, în cele ce urmează. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât ele prevăd obligativitatea intervenţiei organismului de gestiune colectivă în raporturile dintre titularii drepturilor patrimoniale de autor şi organizatorii spectacolelor, ceea ce are ca efect diminuarea drepturilor băneşti aferente spectacolelor. În mod indirect sunt afectaţi şi spectatorii cu bugete mici, cărora li se încalcă dreptul la cultură garantat de Legea fundamentală. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate mai încalcă şi prevederile art.44 privind dreptul de proprietate din Constituţie, pentru că se ajunge la o diminuare nejustificată a profitului ...

continuare →

Precizări privind achiziţiile publice

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a emis Ordinul nr. 313/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. cu privire la interpretarea anumitor dispoziţii privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. ...

continuare →

Comisia lansează o consultare privind ameliorarea politicii UE în domeniul calităţii aerului

În cadrul unei revizuiri cuprinzătoare a politicilor europene din domeniul aerului, menită să stabilească noi obiective pe termen lung, cu un orizont de timp care depăşeşte anul 2020, Comisia Europeană lansează o consultare publică privind politica sa actuală în acest domeniu. În următoarele douăsprezece săptămâni, se vor solicita opinii privitoare la punctele tari şi punctele slabe ale cadrului legislativ existent, precum şi la evoluţia punerii în aplicare a acestuia. Această consultare realizată prin intermediul internetului face parte dintr-un proces mai larg de reflecţie, care va contribui la o revizuire a legislaţiei, programată pentru cel târziu 2013. În condiţiile în care un procent de până la 49 % dintre europeni locuiesc în zone unde obiectivele UE privind calitatea aerului nu au fost încă îndeplinite, poluarea aerului rămâne una din principalele preocupări legate de mediu cu care se confruntă cetăţenii UE. Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Privind în urmă la ...

continuare →

Sancţiuni legale pentru fapte privind degradarea mediului

Legea nr. 101/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 449 din 28 iunie şi care intră în vigoare de la 1 iulie a.c., stabileşte măsuri de natură penală pentru a asigura o protecţie eficace a mediului. Legea transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008. ● Legea stabileşte încadrarea juridică a faptelor şi stabileşte sancţiunile – civile sau penale – pentru: - colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, cât şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; - exportul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu; - exploatarea cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei instalaţii în care se desfăşoară o activitate ...

continuare →