18 Ianuarie, 2020

Categorie : Fiscal

Regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici

Potrivit modificărilor aduse la Codul fiscal prin O.U.G. nr.117/2010, începând cu 1 ianuarie 2011, persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, poate aplica regimul special de scutire, pentru operaţiunile impozabile, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b (livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA). ● Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; - locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; - livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată ...

continuare →

Obligaţiile privind plata accizelor

Propunem o discuţie pe această temă din Codul fiscal, din perspectiva unei recente critici de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.20651 alin.(1) şi ale art. 213, potrivit căreia se creează o discriminare între operatorii economici din perspectiva plăţii accizelor datorate. ■ În secţiunea privitoare la obligaţiile plătitorilor de accize, art. 20651 alin.(1) din Codul fiscal prevede că termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plată. ● Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. ● În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la ...

continuare →

Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Materialul de faţă, care apare în urma unor discuţii pe FORUM referitor la această temă, are drept temei legal Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005, publicată în M. Of. nr.1074/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006. Actul normativ a suferit o serie de modificări şi completări, din care amintim modificarea introdusă expres prin O.U.G. nr.36/2010, precum şi modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea Codului fiscal. Actul normativ a fost pus în aplicare prin Normele aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.60/32 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. Persoanele juridice sau fizice angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din O.U.G. nr. 158/2005 au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Trimiterile în text se referă la asiguraţi ...

continuare →

Regulament UE privind TVA – în vigoare de la 1 iulie

ANAF reaminteşte că, de la 1 iulie a.c., intră în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Aşa cum se arată în comunicatul de presă al ANAF, acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr.1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoare adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE. Obiectivul Regulamentului (UE) nr.282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem de TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce priveşte persoanele impozabile, livrarea de bunuri şi prestarea de servicii şi locul operaţiunilor impozabile. De ...

continuare →

Răspunderea solidară în materie fiscală

Reglementarea la care ne referim este dată de Titlu II “Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal” din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ● Potrivit actului normativ de referinţă, răspund solidar cu debitorul asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă. Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în numele şi din averea acestora. În cazul în care, din orice motiv, obligaţiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate în aceste condiţii, asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora. Răspund, de asemenea solidar cu debitorul terţii popriţi, în ...

continuare →

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Începând cu deconturile aferente lunii februarie 2010, soluţionarea solicitărilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată se realizează potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din 26 februarie 2010. În vederea îmbunătăţirii procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prin proiectul de act normativ se propune: ● Soluţionarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt încadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicită la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspecţiei ...

continuare →

Taxa pentru radio şi TV în cazul persoanelor juridice

O recentă soluţie pronunţată în instanţă a admis că numai persoanele juridice care deţin efectiv aparate de radio sau TV trebuie să plătească taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru serviciul public de televiziune. ● Curtea de Apel Cluj a rejudecat acţiunea în contencios administrativ formulată de o societate comercială în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenienta Societatea Română de Radiodifuziune, prin care reclamanta a solicitat anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune. Reclamanta a arătat în esenţă că prin actele normative contestate s-a stabilit că societăţile comerciale cu sediul în România au obligaţia de a plăti pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de ...

continuare →