17 Ianuarie, 2020

Categorie : Fiscal

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale: organul competent

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. În cele ce urmează ne referim la capitolul din Instrucţiuni referitor la competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Organul competent ●Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a organelor specializate sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege. ●Instrucţiunile fac trimitere la art. 209 din Codul de procedură fiscală referitor la organul central cu atribuţii de inspecţie fiscală, prin care se înţelege direcţia din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care are competenţă pentru desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de inspecţie fiscală în toate domeniile de activitate şi ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. Instrucţiunile se referă la capitolele Titlului IX din Codul de procedură fiscală, respectiv: ● Dreptul de contestaţie – posibilitatea de contestare; forma şi conţinutul contestaţiei; termenul de depunere a contestaţiei; retragerea contestaţiei; ● Competenţa de soluţionare a contestaţiilor şi decizia de soluţionare – organul competent; decizia sau dispoziţia de soluţionare; forma şi conţinutul deciziei; ● Dispoziţii procedurale – soluţionarea contestaţiei; suspendarea executării actului administrativ fiscal; ● Soluţii asupra contestaţiei – respingerea contestaţieipentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale; comunicarea deciziei şi calea de atac. Pentru edificare, textul Instrucţiunilor ...

continuare →

MFP despre criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Ministerul Finanţelor Publice a considerat necesar să facă unele precizări referitor la articolele apărute în mass-media, privind înăsprirea condiţiilor privind înregistrarea unei firme ca platitoare de TVA. În data de 24 mai 2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Acest ordin a fost emis în aplicarea prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 şi stabileşte o serie de criterii pe baza cărora să fie condiţionată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Principalele criterii ...

continuare →

Se modifică reglementările privind eliberarea certificatului de atestare fiscală

Un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice, propus pe site-ul ministerului, se referă la modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006  privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul urmează să intre în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul oficial. ● Potrivit modificărilor aduse de proiectul de act normativ, certificatul de atestare fiscală se eliberează la solicitarea contribuabililor, la solicitarea altor autorităţi publice, precum şi din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau altor situaţii prevăzute de lege. În primele două situaţii, solicitanţii depun cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală la organul fiscal competent, respectiv la registratură, se comunică prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace de ...

continuare →

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Prin ordinul ministrului finanţelor publice nr.201/2011, publicat în M.Of.nr. 362 din 24 mai a.c. a fost modificată şi completată Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Reţinem, din textele modificate, ca teme de interes pentru practicieni: ● Persoana impozabilă poate solicita, potrivit prevederilor legale în vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobată la rambursare cu anumite tipuri de creanţe fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de procedură fiscală, stingerea efectuându-se în ordinea prevăzută la art. 115 din acelaşi act normativ. ● Solicitările de rambursare se soluţionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termenul de 45 de zile de la înregistrare a cerereii,  prevăzut la art. 70 din Codul de procedură fiscală. ● Decizia de rambursare emisă de compartimentul de specialitate este decizie sub rezerva verificării ...

continuare →

MFP: taxarea inversă la cereale şi plante tehnice, de la 1 iunie

Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a unei măsuri de combatere a fraudei fiscale, respectiv taxarea inversă, pentru livrarea în interiorul ţării a unor bunuri dintr-un anumit sector economic, respectiv din sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi  financiar-fiscale. Această ordonanţă de urgenţă va fi supusă aprobării Guvernului în condiţiile în care pe data de 27 mai 2011 România va obţine, conform procedurii tacite, autorizarea de către Consiliul Uniunii Europene pentru aplicarea taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice. Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale a fost instituit cadrul legal pentru aplicarea taxării inverse pentru livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, ...

continuare →

Criterii pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr.1984/2011, publicat în M.Of. nr. 361 din 24 mai a.c. privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Actul normativ stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal. Potrivit trimiterilor la Codul fiscal, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează: a) înainte ...

continuare →