14 Noiembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Regimul scutirilor de TVA

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2230/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 498 din 13 iulie a.c., au fost aprobate modificări şi completări la Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ● Pentru scutirea de TVA la livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul său, au fost modificate prevederile referitoare la unele din documentele necesare, respectiv: - certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau - exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe ...

continuare →

Autorizarea exporturilor de mărfuri cu origine preferenţială

Ne referim, în materie, la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia. Actul normativ a fost modificat, recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 5015, publicat în Monitorul Oficial nr. 457 din 30 iunie a.c. ● În vederea autorizării, exportatorii ce solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declaraţiei pe factură” depun la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere, însoţită de următoarele documente, în fotocopie: - actul constitutiv al societăţii; - certificatul de înmatriculare în registrul comerţului; - contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; ...

continuare →

Procedura de primire, prelucrare şi transmitere a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Detalii privind procedura de primire, prelucrare şi transmitere a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru luna iunie, se poate depune şi pe suport de hârtie. ...

continuare →

Procedura de analiză de risc în vederea verificării prealabile veniturilor persoanelor fizice

Ministerul Finanţelor Publice a lansat spre consultare publică proiectul unei hotărâri de Guvern prin care urmează să se aprobe Normele metodologice privind procedura de analiză de risc în vederea verificării fiscale prealabile a persoanelor fizice. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ reaminteşte că, prin O.G.nr. 117/2010 s-a modificat şi completat Codul de procedură fiscală, în sensul că s-a reglementat o procedură specială pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a impozitului pe venit în cazul persoanelor fizice. Prin introducerea noii proceduri s-a urmărit identificarea veniturilor nedeclarate, scopul fiind asigurarea principiului echităţii fiscale. Prin H.G. nr.248/2011 a fost aprobată Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, în cazul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice supuse verificării fiscale. La art.15 din acest act normativ s-a stabilit ca, la propunerea ANFP, dispoziţiile referitoare la procedura de aplicare a metodelor indirecte se vor completa cu norme privind procedura de analiză ...

continuare →

Transportul aferent unei vânzări de materiale lemnoase se supune taxării inverse?

Ce presupune această măsură de aplicare a taxei inverse? Pe factură, agenţii economici care sunt înregistraţi în scop de TVA la organele fiscale vor trece pe facturi “taxare inversă” în loc de TVA. TVA se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA. ...

continuare →

Modificări la funcţionarea contului unic

Prin ordinul preşedintelui ANAF nr. 2351/2011 a fost modificată şi completată Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007. Ordinul preşedintelui ANAF a fost publicat în Monitorul oficial nr. 464 din 1 iulie a.c. Menţionăm principalele elemente de noutate aduse de actul normativ de modificare. ● Sumele cuvenite bugetului de stat se virează în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor la unităţile Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent în administrarea acestora. ● Impozitul pe venitul din salarii datorat de sediile secundare se virează în contul 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în ...

continuare →