17 Noiembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Modificări la procedura de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale

Ministerul Finanțelor Publice a emis recent Ordinul nr. 2286/2011, prin care se aduc modificări procedurii de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale. Scutirea de taxe vamale se acorda numai pentru bunurile importate în condițiile art. 61-65 sau 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 (bunuri indispensabile importate de organizații de stat sau de alte organizații de binefacere sau filantropice autorizate de autoritățile competente pentru a fi distribuite gratuit persoanelor nevoiașe, de exemplu, hrana, medicamente, îmbrăcăminte si așternuturi de pat, bunuri importate în folosul victimelor catastrofelor). În vederea aprobării entităților (organizații de stat sau a altor organizații de binefacere sau filantropice) care pot beneficia de scutire de taxe vamale, în cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și al administrațiilor finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București se va constitui câte o comisie pentru aprobarea desfășurării activităților de import numai pentru bunurile importate de natura și în condițiile menționate ...

continuare →

Tarifele de licenţă şi autorizare pentru servicii comunitare de utilităţi publice se majorează de la 1 august

Prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice au fost modificate tarifele pentru acordarea de licenţe sau autorizare, prevăzute în reglementările specifice pe activităţi. Ordinul nr. 367/2011 a fost publicat în Monitorul oficial nr. 511 din 19 iulie, iar tarifele modificate – evident, majorate! – se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare publicării actului normativ în Monitorul Oficial. ● Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare: se modifică tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor, tariful de analiză a documentaţiei de licenţiere, precum şi tariful unic pentru acordarea licenţei şi tariful annual de întreţinere în cazul furnizorilor sau prestatorilor care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori. ● Normele privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru ...

continuare →

Precizări privind sensul şi conţinutul pentru numărul de referinţă CELEX, Descriptor CELEX, Descriptor natural şi Descriptor serial

Fără a cunoaşte modul interpretare a numărul CELEX, de decodificare a combinaţiei de cifre şi litere care formează acest număr (în care poziţia fiecărui element are un înţeles specific), nu pot fi nici căutate (cu uşurinţă) şi nici interpretate corect numeroase acte din legislaţia Uniunii Europene ...

continuare →

Autovehiculul folosit la transport de mărfuri fără forme legale se confiscă, chiar dacă este deţinut în leasing de cărăuş

Într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii introduse împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, a fost ridicată din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală. Excepţia, respinsă de Curtea Constituţională, este interesantă prin faptul că a fost ridicată de instanţa de judecată şi nu de petent, cum se întâmplă de obicei. Este de reţinut, de asemenea, motivaţia Curţii Constituţionale în respingerea ca neîntemeiată a dosarului cu care a fost sesizată. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt criticate prevederile art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, care impun confiscarea autovehiculului care a fost folosit la pretinsa săvârşire a contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k), fără a face distincţie după cum acesta este al contravenientului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui. S-a susţinut că, astfel, ...

continuare →

Modificări la conţinutul formularului de Declaraţie 307

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană inregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume. Potrivit art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în situaţia în care beneficiarul transferului de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, acesta este obligat să declare şi să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor ...

continuare →

Până la 25 iulie trebuie depusă Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Modelul şi conţinutul formularelor sunt aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,  prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Codul fiscal, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. ■ Depunerea declaraţiei. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat. ■ Termenul de depunere. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare sau la alte termene pentru obligaţii de plată prevăzute în Instrucţiunile de ...

continuare →