26 Iunie, 2019

Categorie : Fiscal

Despre vectorul fiscal

Potrivit Codului de procedură fiscală, organul fiscal competent din subordinea ANAF organizează evidenţa plătitorilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cadrul registrului contribuabililor, care categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii, denumite vector fiscal. Categoriile de obligaţii fiscale care se înscriu în vectorul fiscal se stabilesc prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor. Datele din registrul contribuabililor pot fi modificate din oficiu ori de câte ori se constată că acestea nu corespund stării de fapt reale şi vor fi comunicate contribuabililor. Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA a fost aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1786/2010, act normativ care redă, de asemenea, modelul  formularelor pentru: - notificarea privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,; - decizia privind înregistrarea, ...

continuare →

Precizări punctuale privind taxa pe valoarea adăugată şi accize

Prin ordine semnate de ministrul finanţelor publice au fost aprobate, recent, trei decizii ale Comisiei fiscale centrale, cu scopul de a se asigura o interpretare şi aplicare unitară a Codului fiscal, în materie de TVA şi accize, în anumite situaţii particulare. ■ Baza de impozitare a TVA pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării La acest capitol din Codul fiscal, art. 137 alin.1) lit.a) prevede că baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau a unui terţ, inclusiv subvenţiile direct legate de preţul acestor operaţiuni. Prevederea de mai sus se referă la livrări de bunuri şi prestări de servicii, altele decât: - trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile (unde baza de impozitare a TVA o constituie ...

continuare →

Plata impozitului pe profit

Printr-un recent comunicat de presă, ANAF precizează că profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă și cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul și alte elemente similare veniturilor și cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. Comunicatul de presă al ANAF mai precizează că plata impozitului pe profit se face astfel: (1) Prin sistemul plăţilor anticipate, obligatoriu pentru societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine. Aceşti contribuabili au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie. Potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr.55/2011 privind indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea ...

continuare →

Persoane impozabile

Un comunicat din partea ANAF ţine să precizeze că persoanele fizice care desfăşoară, de o manieră independentă şi indiferent de loc, activităţi economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activităţi (ex. activităţile producătorilor, comercianţilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activităţile extractive, agricole şi activităţile profesiilor libere sau asimilate acestora, sunt persoane impozabile în scopul TVA. De asemenea, constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obţinerii de venituri cu caracter de continuitate. Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în Romania şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxă pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe, după cum urmează: a) inainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o ...

continuare →

Codul de procedură fiscală despre compensarea creanţelor

Potrivit art.116 din Codul de procedură fiscală, prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică. ■ Creanţele fiscale ale debitorului se compensează cu obligaţii datorate aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate altor bugete, în mod proporţional. Creanţele fiscale rezultate din raporturi juridice vamale se compensează cu creanţele fiscale ale debitorului reprezentând sume de restituit de aceeaşi natură. Eventualele diferenţe rămase se compensează cu alte obligaţii fiscale ale debitorului, mai întâi obligaţiile datorate aceluiaşi buget, urmând ca din diferenţa rămasă să ...

continuare →

Taxe datorate la Fondul pentru mediu pentru emisii de poluanţi

Obligaţiile la care ne referim revin contribuabililor la Fondul pentru mediu, persoane fizice şi juridice, temeiul legal fiind dat de Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.1032/2011 (publicat în M.Of.nr. 196 din 22 martie a.c.) privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu. Operatorii economici deţinători de surse staţionare care generează emisii de poluanţi în atmosferă sunt obligaţi la plata taxelor la Fondul pentru mediu, în cuantumul şi pentru substanţele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ distinge două situaţii, cu modalitaţi de calcul diferenţiate. ● În cazul operatorilor economici deţinători de surse staţionare generatoare de emisii de poluanţi în atmosferă, care asigură automonitorizarea emisiilor de poluanţi în atmosferă şi au înregistrări ale ...

continuare →

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.1967/2011, publicat în Monitorul oficial nr.271 din 18 aprilie a.c., a fost aprobată Procedura de înregistrare în scopuri de TVA potrivit prevederilor art.153 alin.(1) lit.a) sau c) din Codul fiscal. Pentru scopurile acestei proceduri, ne referim aici numai la situaţia persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere. Potrivit art.153 alin.(1) din Codul fiscal, persoana impozabilă aflată în această situaţie trebuie să solicite a-anumita “înregistrare normală în scopuri de taxă” la organul fiscal competent, după cum urmează: a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire echivalent cu 35.000 euro, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici sau dacă declară că urmează ...

continuare →