21 August, 2019

Categorie : Fiscal

ANAF: Ore suplimentare de muncă pentru angajaţii Fiscului

Ministrul Finanţelor Publice şi Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală au dispus ca personalul ANAF direct implicat în procesul de reorganizare să efectueze ore suplimentare sâmbăta şi duminica, respectiv în 2 şi 3 iulie a.c. Aceste măsuri au fost luate în vederea preîntâmpinării perturbării activităţii administraţiilor financiare, precum şi pentru a urgenta procesul de rearondare a contribuabililor la noile administraţii competente, iar transferul tuturor informaţiilor necesare să se efectueze în condiţii optime, astfel încât, începând cu data de 5 iulie a.c., toate administraţiile financiare să funcţioneze la standardele stabilite prin procesul de reorganizare. Direcţia de comunicare, relaţii publice şi mass media menţionează, totodată,  că activitatea de încasări şi plăţi desfăşurată prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului va funcţiona normal, potrivit programului de lucru. De asemenea, la administraţiile financiare din toată ţara vor funcţiona şi centrele de asistenţă telefonică a contribuabilului, iar pe portalul www.anaf.ro rămân active paginile de informare a ...

continuare →

Recuperarea creanţelor

În urma unei discuţii de pe FORUM, arătăm că materia este reglementată de Codul de procedură fiscală care precizează că în scopul recuperării unei creanţe, precum şi în scopul comunicării oricărui act emis în România privind o creanţă, inclusiv a deciziilor judiciare, în legătură cu o persoană fizică sau juridică căreia, potrivit legii, trebuie să i se comunice aceste acte, autoritatea prevăzută la art. 181 va transmite autorităţii solicitate o cerere de comunicare, însoţită de documentele pentru a căror comunicare se solicită asistenţă. ■ Câteva precizări suplimentare se impun. ● Art.192 C.pr.fiscală stabileşte creanţele care intră în această categorie, astfel cum sunt reglementate de art.180 din acelaşi act normativ, respectiv creanţele aferente: “a) restituţiilor, intervenţiilor şi altor măsuri care fac parte din sistemul de finanţare integrală sau parţială a Fondului European de Garantare a Agriculturii (FEGA) şi a Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), inclusiv sumelor datorate în cadrul ...

continuare →

Contestaţiile împotriva actelor administrative fiscale: introducerea altor persoane în procedura de soluţionare

În Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală se regăsesc precizări referitoare la situaţia în care, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, se introduc alte persoane. Instrucţiunile au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. Subiectul pe care îl prezentăm se află tratat în Instrucţiunile pentru aplicarea art. 212 din Codul de procedură fiscală – Introducerea altor persoane în procedura de soluţionare. Astfel, se prevede că, în procedura de soluţionare a contestaţiilor, intervenţia altor persoane poate fi voluntară sau forţată. ● Intervenţia voluntară este forma de participare la cerere, în soluţionarea contestaţiilor, a terţilor ale căror interese juridice de natură fiscală sunt afectate în urma emiterii deciziei. Intervenţia voluntară se face la cererea unei terţe persoane care urmăreşte realizarea unui interes propriu. Intervenţia se poate depune la organul competent de soluţionare până la emiterea deciziei de ...

continuare →

Se modifică – din nou – Codul de procedură fiscală!

Parlamentul a votat legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Legea de aprobare nr.126/2011, a fost publicată în M. Of. nr.433 din 21 iunie 2011. Din modificările şi completările aduse, pe această cale, la Codul de procedură fiscală, semnalăm următoarele: ● Contribuabilii care au sedii secundare au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea. ● În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, competenţa teritorială pentru administrarea impozitului pe venitul din salarii datorat de acestea revine organului fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor datorate de contribuabilul care le-a înfiinţat. Competenţa pentru înregistrarea fiscală a sediilor secundare ca plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea. ● A fost modificat ...

continuare →

Despre respingerea contestaţiei fiscale

Tema enunţată a fost detaliată prin Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Codul de procedură fiscală, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.2137/2011 (publicat în Monitorul oficial nr.380 din 31 mai a.c.). Prin semnalări anterioare la această rubrică, am prezentat referirile din Instrucţiuni privitor la dreptul de contestaţie, competenţa de soluţionare şi decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ În aplicarea art.216 din Codul de procedură fiscală- Soluţii asupra contestaţiei, Instrucţiunile distinge tipurile de contestaţii care pot fi respinse. Fără a fi limitativă, prezentarea din Instrucţiuni arată că o contestaţie poate fi respinsă ca fiind: - neîntemeiată, în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat; - nemotivată, în situaţia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt şi de drept în susţinerea contestaţiei sau argumentele aduse nu sunt incidente cauzei supuse soluţionării; - ...

continuare →