24 Iunie, 2019

Categorie : Fiscal

MFP: taxarea inversă la cereale şi plante tehnice, de la 1 iunie

Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a unei măsuri de combatere a fraudei fiscale, respectiv taxarea inversă, pentru livrarea în interiorul ţării a unor bunuri dintr-un anumit sector economic, respectiv din sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi  financiar-fiscale. Această ordonanţă de urgenţă va fi supusă aprobării Guvernului în condiţiile în care pe data de 27 mai 2011 România va obţine, conform procedurii tacite, autorizarea de către Consiliul Uniunii Europene pentru aplicarea taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice. Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale a fost instituit cadrul legal pentru aplicarea taxării inverse pentru livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, ...

continuare →

Criterii pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Ministrul finanţelor publice a aprobat Ordinul nr.1984/2011, publicat în M.Of. nr. 361 din 24 mai a.c. privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Actul normativ stabileşte criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal. Potrivit trimiterilor la Codul fiscal, persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumită în continuare înregistrare normală în scopuri de taxă, după cum urmează: a) înainte ...

continuare →

Regimul special de scutire de TVA pentru întreprinderile mici

Potrivit modificărilor aduse la Codul fiscal prin O.U.G. nr.117/2010, începând cu 1 ianuarie 2011, persoana impozabilă stabilită în România, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, poate aplica regimul special de scutire, pentru operaţiunile impozabile, cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b (livrările intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA). ● Din punct de vedere al taxei sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - operaţiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată; - locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România; - livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată ...

continuare →

Obligaţiile privind plata accizelor

Propunem o discuţie pe această temă din Codul fiscal, din perspectiva unei recente critici de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.20651 alin.(1) şi ale art. 213, potrivit căreia se creează o discriminare între operatorii economici din perspectiva plăţii accizelor datorate. ■ În secţiunea privitoare la obligaţiile plătitorilor de accize, art. 20651 alin.(1) din Codul fiscal prevede că termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plată. ● Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. ● În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la ...

continuare →

Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

Materialul de faţă, care apare în urma unor discuţii pe FORUM referitor la această temă, are drept temei legal Ordonanţa de urgenţă nr. 158/2005, publicată în M. Of. nr.1074/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006. Actul normativ a suferit o serie de modificări şi completări, din care amintim modificarea introdusă expres prin O.U.G. nr.36/2010, precum şi modificările şi completările aduse prin O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea Codului fiscal. Actul normativ a fost pus în aplicare prin Normele aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.60/32 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. Persoanele juridice sau fizice angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din O.U.G. nr. 158/2005 au obligaţia plăţii contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, aplicată la fondul de salarii brute realizat. Trimiterile în text se referă la asiguraţi ...

continuare →

Regulament UE privind TVA – în vigoare de la 1 iulie

ANAF reaminteşte că, de la 1 iulie a.c., intră în vigoare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată. Aşa cum se arată în comunicatul de presă al ANAF, acest regulament reprezintă o reformare a Regulamentului (CE) nr.1777/2005 al Consiliului din 17 octombrie 2005 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 77/388/CEE privind sistemul comun privind taxa pe valoare adăugată, care s-a impus în contextul implementării Directivei 2006/112/CE. Obiectivul Regulamentului (UE) nr.282/2011 este de a asigura aplicarea uniformă a actualului sistem de TVA, prin stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a anumitor dispoziţii din titlurile I-V şi VII-XII ale Directivei 2006/112/CE, în special în ceea ce priveşte persoanele impozabile, livrarea de bunuri şi prestarea de servicii şi locul operaţiunilor impozabile. De ...

continuare →

Răspunderea solidară în materie fiscală

Reglementarea la care ne referim este dată de Titlu II “Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal” din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ● Potrivit actului normativ de referinţă, răspund solidar cu debitorul asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă. Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în numele şi din averea acestora. În cazul în care, din orice motiv, obligaţiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate în aceste condiţii, asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora. Răspund, de asemenea solidar cu debitorul terţii popriţi, în ...

continuare →