26 Iunie, 2019

Categorie : Fiscal

Contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală: sancţiunea rămâne valabilă chiar şi atunci când contestaţia a fost admisă

Un subiect interesant, pe tema eneunţată în titlu, s-a aflat pe rolul Curţii Constituţionale, pe motiv de neconstituţionalitate. Analiza Curţii a făcut obiectul Deciziei nr. 350/2011, publicată în M.Of. nr. 406 din 9 iunie a.c. În motivarea criticii de neconstituţionalitate asupra dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, autorul acesteia a susţinut, în esenţă, că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale în măsura în care acestea se aplică şi contribuabililor faţă de care inspecţia fiscală s-a extins în “mod nelegal”. Aşa cum rezultă din art. 98 din Codul de procedură fiscală, inspecţia fiscală poate fi extinsă numai în anumite condiţii strict prevăzute de lege, astfel că extinderea inspecţiei fiscale în alte condiţii este nelegală, iar sancţiunea prevăzută în dispoziţiile legale, considerate a fi neconstituţionale, rămâne valabilă chiar dacă contestaţia va fi admisă, în urma contestării titlului de creanţă, a altor acte ...

continuare →

Impozitarea veniturilor de natură profesională

Ordonanţa nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal a fost, recent, aprobată de Parlament, cu modificări referitoare la tema enunţată în titlu. Legea de aprobare nr. 94/2011 a fost publicată în M.Of. nr. 404 din 9 iunie 2011. Anterior, ordonanţa de urgenţă a mai suferit modificări prin O.U.G. nr. 82/2010 (publicată în M.Of.nr. 638 din 10 septembrie 2010), O.U.G. nr. 117/2010 (publicată în M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010 şi prin O.U.G. nr.17/2011 (publicată în M.Of. nr. 145 din 28 februarie 2011). Mai  reamintim şi faptul că, iniţial, ordonanţa de urgenţă a fost pusă în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr. 791/2010. Ulterior, O.U.G. nr. 82/2010 a abrogat această Normă, precum şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. ■ În forma sa anterioară aprobării prin lege, ordonanţa ...

continuare →

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Recent, ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr. 2014, publicat în M.Of.nr. 396 din 6 iunie a.c. prin care a fost modificat Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul intră în vigoare la iulie 2011. Procedura de eliberare a atestatului fiscal, astfel cum a fost modificată, prevede că  organul fiscal competent are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală, în următoarele situaţii: a) la solicitarea contribuabililor; b) la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege. Dacă solicitarea este făcută de contribuabili sau de alte autorităţi publice, solicitanţii depun ...

continuare →

Decizia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. Detaliem, în acest material, precizările din Instrucţiuni referitoare la decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ Decizia sau dispoziţia de soluţionare. Codul de procedură fiscală, prin art. 210 prevede: 1) În soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz. 2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Instrucţiunile de aplicare precizează că decizia emisă este definitivă în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent ...

continuare →

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale: organul competent

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. În cele ce urmează ne referim la capitolul din Instrucţiuni referitor la competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Organul competent ●Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a organelor specializate sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege. ●Instrucţiunile fac trimitere la art. 209 din Codul de procedură fiscală referitor la organul central cu atribuţii de inspecţie fiscală, prin care se înţelege direcţia din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care are competenţă pentru desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de inspecţie fiscală în toate domeniile de activitate şi ...

continuare →

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. Instrucţiunile se referă la capitolele Titlului IX din Codul de procedură fiscală, respectiv: ● Dreptul de contestaţie – posibilitatea de contestare; forma şi conţinutul contestaţiei; termenul de depunere a contestaţiei; retragerea contestaţiei; ● Competenţa de soluţionare a contestaţiilor şi decizia de soluţionare – organul competent; decizia sau dispoziţia de soluţionare; forma şi conţinutul deciziei; ● Dispoziţii procedurale – soluţionarea contestaţiei; suspendarea executării actului administrativ fiscal; ● Soluţii asupra contestaţiei – respingerea contestaţieipentru neîndeplinirea condiţiilor procedurale; comunicarea deciziei şi calea de atac. Pentru edificare, textul Instrucţiunilor ...

continuare →

MFP despre criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA

Ministerul Finanţelor Publice a considerat necesar să facă unele precizări referitor la articolele apărute în mass-media, privind înăsprirea condiţiilor privind înregistrarea unei firme ca platitoare de TVA. În data de 24 mai 2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA. Acest ordin a fost emis în aplicarea prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 şi stabileşte o serie de criterii pe baza cărora să fie condiţionată înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Principalele criterii ...

continuare →