21 Septembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Până la 15 august se depune „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri” 390 VIES

Regimul declaraţiei 390 VIES, cod MFP 14.13.01.02/r, este reglementat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.76/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010, dată la care s-a abrogat OPANAF nr. 552/2008 publicat în Monitorul Oficial nr. 294/2008, cu modificările ulterioare. Declaraţia se depune lunar, începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2010, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Depunerea declaraţiei se poate face şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor ...

continuare →

Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale mai deţin calitate de documente justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor?

Conform art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “’în vederea asanării legislaţiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizată.” În aceste circumstanţe legale, prin HG nr.105/2009 au fost abrogate prevederile HG nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi toate ordinele ministrului economiei şi finanţelor care au fost emise având ca temei legal hotărârea menţionată. De asemenea, au fost abrogate şi prevederile OMFP nr. 293/2006 pentru modificarea OMFP nr.1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG nr.831/1997. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document ...

continuare →

Aspecte legale privind săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în contabilitate

În general, oamenilor nu le place ceea ce nu înţeleg. În contabilitate, totul se transformă, nimic nu piere. În ce mod poate reacţiona un administrator al unei societăţi comerciale în situaţia în care este condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în contabilitate, privitor la îndeplinirea atribuţiilor aflate în răspunderea sa în cadrul societăţii? În ce mod apară legea pe contabil? Prevederile stipulate în art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare tratează infracţiunea de fals intelectual în contabilitate săvârşită prin efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, prin omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, prin emiterea de documente justificative  false pentru evenimente care nu au avut loc în realitate, care au drept consecinţă denaturarea elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanţ. Prin urmare, conţinutul normei de incriminare relevă faptul că “efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în ...

continuare →

Reguli şi tehnici de evaluare aplicabile în sistemul de contabilitate simplificat

Entităţile care în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent: cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv; şi  totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv, pot opta pentru aplicarea sistemului simplificat de contabilitate. În acest caz, ele întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind: bilanţ simplificat (cod 10), cont de profit şi pierdere simplificat (cod 20). Încadrarea în criteriile de mărime se efectuează pe baza indicatorilor determinaţi din situaţiile financiare anuale, respectiv a balanţei de verificare, încheiate la finele exerciţiului financiar precedent, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Entităţile care la finele exerciţiului financiar precedent depăşesc limitele unuia sau ambelor criterii de mărime, aplică OMFP nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu exerciţiul financiar următor celui în care limitele respectivelor criterii au fost depăşite. (temei legal: ...

continuare →

Se reactualizează tarifele pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare

Potrivit ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.120/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 542 din 1 august a.c., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ se vor reactualiza tarifele anuale de livrare şi tarifele de prestaţii de servicii, publicate, cu modificarea corespunzătoare a contractelor sau a actelor adiţionale existente. Ordinul MADR aprobă noile Norme metodologice care reglementează modul de stabilire a structurii tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii şi a tarifului anual, modalitatea de ajustare periodică a acestora, termenul de aducere la cunoştinţa beneficiarilor a cuantumului acestor tarife, termenul de încheiere a contractelor multianuale şi termenul de achitare de către beneficiari a tarifului anual. Ca procedură, până la data de 31 iulie a fiecărui an, unităţile specializate ale Administraţiei Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare au obligaţia să calculeze valoarea tarifului anual şi a tarifului de livrare a apei pentru irigaţii pentru anul următor sau reactualizează ...

continuare →

Taxa pentru formalităţi vamale la transporturile rutiere internaţionale

Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MFP, prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975. Reglementarea propusă are drept sdcop alinierea la normativele comunitare în domeniu. În aplicarea prevederilor art.1 din Hotărârea Guvernului nr.641/1992 privind modificarea taxei speciale pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la transporturile rutiere internaţionale, instituită prin H.C.M. nr. 917/1975, autoritatea vamala este împuternicită să încaseze, la intrarea în ţară, o taxă specială în valută (20 dolari SUA), pentru îndeplinirea formalităţilor vamale la trecerea frontierei de stat a României pentru mijloacele de transport rutiere destinate transporturilor de mărfuri în trafic internaţional, pentru fiecare autovehicul şi pentru fiecare remorca sau semiremorcă. Potrivit dispoziţiilor din acelaşi act normativ, sunt exceptate de la plata taxei speciale în valută autovehiculele înmatriculate în România, precum şi cele înmatriculate în ţări care nu percep astfel de taxe pentru ...

continuare →

Modificări preconizate la cazierul fiscal

Un recent proiect de act normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, prevede diferenţierea termenului în care se radiază faptele şi situaţiile care atrag înscrierea în cazierul fiscal, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite de către contribuabil. Proiectul de ordonanţă de urgenţă, deschis pentru dezbatere publică, propune modificarea art. 7 al Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. În forma sa actuală, articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 prevede că faptele săvârşite de către contribuabilii – persoane fizice şi juridice, precum şi de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţi legali ai persoanelor juridice, care sunt de natura infracţiunilor şi contravenţiilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară se înscriu în cazierul fiscal al acestora. În afara acestor fapte contravenţionale şi penale se înscriu şi: atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, stabilită prin decizie a organului fiscal competent rămasă definitivă ...

continuare →