20 Septembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Modificări fiscale privind cheltuielile de delegare sau detaşare

Continuăm seria de prezentări privind modificările propuse de MFP, prin ordonanţa de Guvern aflată în fază de proiect şi care vizează Codul fiscal şi alte acte normative incidente în materia vizată. În cele de mai jos, ne referim la indemnizaţiile de delegare/detaşare, precum şi la cheltuielile de cazare şi transport. ● Reglementarea în vigoare. Astfel cum se reaminteşte în Nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă, în prezent, indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a 2,5 ori indemnizaţia acordată salariaţilor din instituţiile publice este scutită de plata contribuţiilor sociale, iar în cazul in care această limită este depăşită, suportă contribuţii sociale pentru această depăşire doar angajaţii persoanelor juridice fără scop patrimonial şi ai altor entităţi neplătitoare de impozit pe profit. ● Propuneri de modificare. Faţă de aceste prevederi, prin proiectul de act normativ  se prevede: - ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicabil dobânzilor bancare

Venituri impozabile din dobânzi sunt considerate veniturile din investiţii, în temeiul art. 65 alin. (1) din Codul fiscal. Astfel, dobânzile obţinute din obligaţiuni, dobânzile obţinute pentru depozitele la termen, inclusiv la certificatele de depozit, sumele primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate şi celelalte venituri obţinute din titluri de creanţă sunt încadrate, în materia dreptului fiscal, ca şi venituri din dobânzi. (baza legală: pct. 140 din normele metodologice de aplicare a art.  65 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). În sensul art. 67 alin. (1^1) din Codul fiscal, veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. ...

continuare →

Noutăţi legislative emise în aplicarea scutirii de TVA, aprobate prin O.M.F.P. nr. 2389/2011

În Monitorul Oficial al României nr. 597 din 24 august 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. Acest act normativ legiferează în mod expres metodologia de aplicare a scutirii de TVA pentru anumite categorii de operaţiuni speciale. Ordinul MFP nr. 2389/2011 stabileşte faptul că sunt scutite de TVA: - livrările de bunuri şi prestările de servicii în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de ...

continuare →

Scutiri de TVA cu regim special

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.2389/2011, publicat în Monitorul oficial nr.597 din 24 august a.c. a fost aprobată Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România. Semnalăm acest act normativ în atenţia furnizorilor de bunuri şi a prestatorilor de servicii, scutite de TVA: - în favoarea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare, a personalului acestora, precum şi a cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular în România, în condiţii de reciprocitate; -  în favoarea organismelor internaţionale recunoscute ca atare de autorităţile publice din România, precum şi a membrilor acestora; -  în favoarea cetăţenilor străini cu statut diplomatic sau consular într-un alt stat membru şi a ...

continuare →

Impozite şi taxe locale în cazul contractelor de fiducie

În cadrul recentelor propuneri de modificare a Codului fiscal şi a altor acte normative, prin ordonanţă de Guvern, Ministerul Finanţelor Publice – în calitate de iniţiator al acestui proiect de act normativ – atrage atenţia asupra faptului că fiducia este o instituţie nou introdusă in Codul civil şi, ca atare, în prezent nu există reglementări privind tratamentul fiscal aplicabil persoanelor fizice şi juridice în ceea ce priveşte impozitele şi taxele locale datorate. Prin proiectul de act normativ se stabileşte tratamentul fiscal aplicabil în cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului Civil. Se are în vedere ca impozitele şi taxele locale aferente patrimoniului transferat în cadrul acestor contracte să fie plătite de către fiduciar la bugetele locale unde sunt înregistrate drepturile care fac obiectul fiduciei. Astfel, în Capitolul X al Titlului IX “Impozite şi taxe locale” ar urma să se introducă un articol special cu următoarea ...

continuare →

Facilităţile acordate proprietarilor pentru creşterea performanţei energetice a imobilelor şi pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Prin recenta propunere de ordonanţă de Guvern, menită să modifice reglementări  din Codul fiscal şi din alte acte normative, se prevede clarificarea modului de acordare a scutirii pe timp de 7 ani pentru creşterea calităţii arhitectural ambientale a clădirilor şi creşterea performanţei lor energetice, concomitent cu abrogarea scutirilor prevăzute în Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cât şi prin Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Prin Nota de fundamentare la proiectul de act normativ se precizează că, pentru a nu fi afectate bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi implicit autonomia locală a acestora şi ţinând cont şi de prevederile capitolului II din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul nevoii de sistematizare, de unificare a legislaţiei, a ...

continuare →