26 Aprilie, 2019

Categorie : Fiscal

Taxa pe valoarea adăugată la achiziţii intracomunitare de bunuri

Precizările din Codul fiscal, pe care le prezentăm, sunt ca urmare a unei discuţii de pe FORUM în care s-a pus problema de a se şti ce se întâmplă în situaţia unui import dintr-o ţară comunitară, ambii parteneri comerciali, atât vînzătorul, cât şi cumpărătorul fiind plătitori de TVA. Referitor la operaţiunile cuprinse în sfera de aplicare a taxei, art.128 (9) din Codul fiscal prevede că livrarea intracomunitară reprezintă o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de către furnizor sau de persoana către care se efectuează livrarea ori de altă persoană în contul acestora. Potrivit art.1301 alin.(1), se consideră achiziţie intracomunitară de bunuri obţinerea dreptului de a dispune, ca şi un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinaţia indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, în contul furnizorului sau al cumpărătorului, către ...

continuare →

Parlamentul a aprobat cu modificări-surpriză ordonanţa de urgenţă nr.59/2010

Legea de aprobare nr.88/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.411 din 10 iunie, introduce un amendament potrivit căruia majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri, prevăzută prin Art.I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se aplică numai până la data de 31 decembrie 2011. ● O.U.G. nr.59/2010 modifică, prin Art.I, articolul 252 din Codul fiscal, stabilind că persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. Majorarea nu afectează persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală. În cazul ...

continuare →

Contravenţii şi sancţiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală: sancţiunea rămâne valabilă chiar şi atunci când contestaţia a fost admisă

Un subiect interesant, pe tema eneunţată în titlu, s-a aflat pe rolul Curţii Constituţionale, pe motiv de neconstituţionalitate. Analiza Curţii a făcut obiectul Deciziei nr. 350/2011, publicată în M.Of. nr. 406 din 9 iunie a.c. În motivarea criticii de neconstituţionalitate asupra dispoziţiilor art. 219 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală, autorul acesteia a susţinut, în esenţă, că prevederile criticate contravin dispoziţiilor constituţionale în măsura în care acestea se aplică şi contribuabililor faţă de care inspecţia fiscală s-a extins în “mod nelegal”. Aşa cum rezultă din art. 98 din Codul de procedură fiscală, inspecţia fiscală poate fi extinsă numai în anumite condiţii strict prevăzute de lege, astfel că extinderea inspecţiei fiscale în alte condiţii este nelegală, iar sancţiunea prevăzută în dispoziţiile legale, considerate a fi neconstituţionale, rămâne valabilă chiar dacă contestaţia va fi admisă, în urma contestării titlului de creanţă, a altor acte ...

continuare →

Impozitarea veniturilor de natură profesională

Ordonanţa nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal a fost, recent, aprobată de Parlament, cu modificări referitoare la tema enunţată în titlu. Legea de aprobare nr. 94/2011 a fost publicată în M.Of. nr. 404 din 9 iunie 2011. Anterior, ordonanţa de urgenţă a mai suferit modificări prin O.U.G. nr. 82/2010 (publicată în M.Of.nr. 638 din 10 septembrie 2010), O.U.G. nr. 117/2010 (publicată în M. Of. nr. 891 din 30 decembrie 2010 şi prin O.U.G. nr.17/2011 (publicată în M.Of. nr. 145 din 28 februarie 2011). Mai  reamintim şi faptul că, iniţial, ordonanţa de urgenţă a fost pusă în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr. 791/2010. Ulterior, O.U.G. nr. 82/2010 a abrogat această Normă, precum şi anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. ■ În forma sa anterioară aprobării prin lege, ordonanţa ...

continuare →

Eliberarea certificatului de atestare fiscală

Recent, ministrul finanţelor publice a emis Ordinul nr. 2014, publicat în M.Of.nr. 396 din 6 iunie a.c. prin care a fost modificat Ordinul MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Ordinul intră în vigoare la iulie 2011. Procedura de eliberare a atestatului fiscal, astfel cum a fost modificată, prevede că  organul fiscal competent are obligaţia de a elibera certificatul de atestare fiscală, în următoarele situaţii: a) la solicitarea contribuabililor; b) la solicitarea altor autorităţi publice, în cazurile şi în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare; c) din oficiu, în situaţia în care se schimbă competenţa de administrare a creanţelor fiscale, ca urmare a schimbării domiciliului fiscal sau a altor situaţii prevăzute de lege. Dacă solicitarea este făcută de contribuabili sau de alte autorităţi publice, solicitanţii depun ...

continuare →

Decizia de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale

Recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. Detaliem, în acest material, precizările din Instrucţiuni referitoare la decizia de soluţionare a contestaţiilor. ■ Decizia sau dispoziţia de soluţionare. Codul de procedură fiscală, prin art. 210 prevede: 1) În soluţionarea contestaţiei, organele de soluţionare competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se pronunţă prin decizie sau dispoziţie, după caz. 2) Decizia sau dispoziţia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Instrucţiunile de aplicare precizează că decizia emisă este definitivă în sensul că asupra ei organul de soluţionare competent ...

continuare →

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale: organul competent

Prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2137/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 380 din 31 mai a.c. au fost aprobate Instrucţiunile pentru aplicarea Titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. La data intrării în vigoare a acestui ordin s-au abrogat prevederile Ordinului ANAF nr.519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor în aceeaşi materie. În cele ce urmează ne referim la capitolul din Instrucţiuni referitor la competenţa de soluţionare a contestaţiilor. Organul competent ●Actele administrative fiscale care intră în competenţa de soluţionare a organelor specializate sunt cele prevăzute expres şi limitativ de lege. ●Instrucţiunile fac trimitere la art. 209 din Codul de procedură fiscală referitor la organul central cu atribuţii de inspecţie fiscală, prin care se înţelege direcţia din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală care are competenţă pentru desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de inspecţie fiscală în toate domeniile de activitate şi ...

continuare →