13 Octombrie, 2019

Categorie : Fiscal

O nouă reglementare ANAF pentru formularul de declaraţie 307

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 3194/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 698 din 3 octombrie a.c., pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume. La data intrării în vigoare a acestui ordin se abrogă reglementarea antrioară dată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.691/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 786 din 24 noiembrie 2010. OPANAF precizează că suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată de plată la bugetul de stat, rezultată ca urmare a ajustărilor conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, după caz, va fi achitată de beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul ...

continuare →

Atestarea plăţii TVA la achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3193/2011, publicat în Monitorul Oficial nr.698 din 3 octombrie a.c., s-a aprobat modelul şi conţinutul formularelor “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport” şi “Certificat”, precum şi procedura de eliberare a acestora. Formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport”, cod 14.13.21.02/a.i.p., şi formularul “Certificat”, cod 14.13.21.02/a.i. sunt prezentate în anexe la ORDIN. Prin acelaşi act normativ s-a aprobat Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport şi a Certificatului. La data intrării în vigoare a prezentului ordin s-a abrogat Ordinul preşedintelui ANAF nr.1.128/2009 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi” şi “Certificat”, precum şi a procedurii de eliberare ...

continuare →

Venituri neimpozabile

În continuarea subiectului tratat în materialul anterior, despre impozitul pe venit, ne referim astăzi la categoriile de venituri neimpozabile, astfel cum acestea sunt prezentate în Codul fiscal, prin prisma modificărilor şi completărilor aduse de Ordonanţa Guvernului nr.30/2011, publicată în Monitorul oficial nr.627  şi intrată în vigoare de la 5 septembrie a.c. Atragem din nou atenţia că diferitele dispoziţii din această ordonanţă au momente diferite de punere în aplicare, cu specificaţia că, în ce priveşte veniturile neimpozabile, prevederile O.G. nr.30/2011 se aplică de la data de 5 septembrie a.c. Alte categorii, neafectate de prevederile acestei ordonanţe, au intrat în vigoare la momente diferite, în funcţie de actele normative care le-au modificat, în anii anteriori. În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile: ● ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi ...

continuare →

Impozitul pe venit – cine şi cum plăteşte

Tratăm această temă în urma recentelor modificări aduse la Codul fiscal prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 şi intrată în vigoare de la 5 septembrie a.c. Atragem atenţia că diferitele dispoziţii din această ordonanţă au momente diferite de punere în aplicare. Impozitul pe venit este tratat în Titlul III al Codului fiscal şi se aplică la următoarele categorii de contribuabili: a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi independente în România; d) persoanele fizice nerezidente care obţin venituri prevăzute la art. 89. Ca sferă de cuprindere, impozitul pe venit se aplică următoarelor venituri: a) în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România, veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României; b) în cazul persoanelor fizice rezidente, altele decât cele prevăzute ...

continuare →

Se doreşte reducerea TVA la livrarea de energie termică la consumatorii casnici

Un proiect de lege pentru modificarea şi completarea art.140 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost lansat în dezbatere publică. Proiectul se află pe site-ul Senatului. Ce se doreşte prin iniţierea acestui proiect de lege? Potrivit expunerii de motive, prin prezentul proiect de act normativ, se doreşte reducerea TVA la livrarea de energie termică la consumatorii casnici de la 24% la 9%. Această facilitate ar ajuta consumatorii casnici, din locuinţele racordate la reţeaua termică a localităţilor urbane, precum şi producătorii, să traverseze sezonul rece în condiţii de suportabilitate. Care sunt modificările aduse prin proiectul de act normativ? Articol unic – Alineatul (2) al articolului 140 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează astfel:  După litera f) se introduce litera g), cu ...

continuare →

MFP se aliniază la noile reglementări privind cazierul fiscal

Un recent proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice, iniţiat de ANAF, are drept scop aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal. Proiectul de act normativ a fost făcut public pe 3 octombrie a.c. Potrivit dispoziţiilor art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare anterior datei de 5 septembrie 2011, faptele sau situaţiile înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor erau radiate din această evidenţă, în general, după trecerea unei perioade de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care erau sancţionate aceste fapte, indiferent de natura faptelor sau situaţiilor înscrise în cazier. Aceste prevederi legale au fost, modificate începând cu data de 5 septembrie 2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011 , amendamentele aduse vizând condiţiile de scoatere ...

continuare →

Produc legume pe terenul meu şi le vând la un centru de recoltare. Ce obligaţii fiscale am?

Răspunsul se regăseşte în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009, astfel cum a fost, recent, modificat prin ordinul MADR nr. 205/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie a.c. Contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Codul fiscal. Sunt contribuabili, în acest sens, atât persoanele fizice, cât şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială ...

continuare →