7 Decembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Tratamentul contabil aplicabil depozitelor bancare pe termen scurt în valută

Cum se înregistrează în contabilitate un contract privind un depozit bancar pe termen scurt la o bancă comercială din România Depozitele bancare pe termen scurt sunt recunoscute din punct de vedere contabil la categoria “altor investiţii pe termen scurt”. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. (temei legal: pct. 168 alin. (2), pct. 169 alin. (1) şi (3) din normele de aplicarea ...

continuare →

Depunerea Decontului de TVA formular 300 – până la 25 octombrie

Obligaţia revine persoanelor impozabile înregistrate ca plătitori de TVA, cu scadenţă lunară, trimestrială, semestrială sau anuală, după caz, în temeiul prevederilor Codului fiscal şi ale Ordinului preşedintelui ANAF nr.183/2011. Potrivit OPANAF nr.183/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 91 din 4 februarie a.c., formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal. Persoanele impozabile care conduc evidenţa contabilă, potrivit legii, pentru operaţiunile realizate pe bază de contract de asociere în participaţiune declară inclusiv datele şi informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată rezultate din astfel de operaţiuni. Formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată” se depune la organul fiscal competent, la următoarele termene: a) lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se depune decontul, de persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică, potrivit prevederilor art. 1561 din Codul ...

continuare →

Reguli privind taxarea inversă la cereale

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381, a fost publicată OUG nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar – fiscale, act normativ ce reglementează aplicarea taxării inverse în domeniul TVA pentru livrarea următoarelor categorii de cereale si plante tehnice: grâu dur; alac (Triticum spelta), destinat însămânţării; grâu comun destinat însămânţării; alt alac (Triticum spelta) şi grâu comun, nedestinate însămânţării; secară; orz; porumb; boabe de soia, chiar sfărâmate; seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate; seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate şi sfeclă de zahăr. Conform prevederilor acestui act normativ, măsura taxării inverse se aplică începând cu data de 31 mai 2011 şi până la data de 31 mai 2013, inclusiv. În acest context, Ministerul Finanţelor Publice a dat publicităţii un comunicat de presă[1] prin care menţionează următoarele: “Deşi taxarea inversă pentru aceste bunuri era deja prevăzută prin ...

continuare →

Noutăţi în materie de IFRS 2011

Amendamente la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS-urile poate să fi stabilit un cost presupus în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) anterioare pentru unele dintre activele şi datoriile sale sau pentru toate, prin evaluarea lor la valoarea lor justă la o anumită dată, datorită unui eveniment, de exemplu, o privatizare sau o ofertă publică iniţială. Dacă data evaluării corespunde sau este anterioară datei trecerii la IFRS-uri, o entitate poate utiliza o astfel de evaluare la valoarea justă determinată de evenimente drept cost presupus pentru IFRS-uri la data respectivei evaluări. Dacă data evaluării este ulterioară datei trecerii la IFRS-uri, dar în timpul perioadei acoperite de primele situaţii financiare IFRS, evaluarea la valoarea justă determinată de evenimente poate fi utilizată drept cost presupus atunci când evenimentul are loc. O entitate trebuie să recunoască ajustările rezultate, în ...

continuare →

Anularea / reducerea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707/06.10.2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 2.604 prin care au fost aduse precizări suplimentare referitoare la aplicarea art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru reglementarea unor măsuri financiar fiscale care au drept scop încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante. ...

continuare →

Despre consultanţi fiscali şi expertiza fiscală

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a modificat Normele privind realizarea de expertize fiscale la solicitarea instanţelor judecătoreşti, organelor de cercetare penală, organelor fiscale sau a altor părţi interesate, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 13/2008. Modificarea Normelor a fost aprobată prin Hotărârea Camerei Consultanţilor fiscali nr. 13/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 715 din 11 octombrie a.c. Normele stabilesc cadrul profesional de efectuare a expertizei fiscale referitoare la obligaţiile persoanelor fizice sau juridice prevăzute de Codul fiscal, a respectării legalităţii procedurilor fiscale prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi a altor drepturi şi obligaţii în legătură cu impozitele, taxele, contribuţiile sau alte venituri fiscale ale bugetului general consolidat al statului. De utilitate practică nemijlocită în cazul în cazul în care aveţi nevoie de de o expertiză fiscală . într-una din situaţiile menţionate în preambul, Normele dau precizările necesare, raportate la actele normative de bază ...

continuare →