13 Octombrie, 2019

Categorie : Fiscal

Termenul de plată a impozitului pe venituri din salarii

Cu începere de la 5 septembrie a.c., au intrat în vigoare prevederile Ordonanţei Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 627 din 2 septembrie a.c., act normativ care a modificat şi reglementările privind termenele de plată a impozitului pe venituri din salarii. Prevederile la care ne referim mai jos se aplică, însă, începând cu veniturile aferente lunii octombrie a anului 2011. Articolul 58 din Codul fiscal stabileşte, în forma actualizată, că plătitorii de salarii şi de venituri asimilate salariilor au obligaţia de a calcula şi de a reţine impozitul aferent veniturilor fiecărei luni la data efectuării plăţii acestor venituri, precum şi de a-l vira la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Prin excepţie,  impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, se virează, până la data de ...

continuare →

Depunerea decontului special de TVA pe formular 301

Reamintim, pentru cei interesaţi, obligaţiile de raportare rezultate din prevederile Ordinului preşedintelului ANAF nr.75/2010 privind depunerea Decontului special de TVA (formular 301), astfel cum a fost modificat şi completat prin OPANAF nr.30/2011, publicat în M.Of. nr. 54 din 21 ianuarie 2011, în această din urmă reglementare fiind făcută precizarea că Ordinul se aplică începând cu achiziţiile intracomunitare efectuate după data de 1 ianuarie 2011. Contribuabilii care au obligaţia să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată: Secţiunea 1 “Achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile – altele decât mijloacele de transport noi şi produsele accizabile” se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, dar care nu sunt înregistrate şi nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din acelaşi cod. În această categorie se cuprind: - persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operaţiuni scutite ...

continuare →

Facilităţi fiscale pentru firmele cu datorii restante către stat

În Monitorul oficial nr. 707 din 6 octombrie a.c. a fost publicat Ordinul MFP nr. 2604 prin care se dispune acordarea de facilităţi privind plata obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011. Facilităţile fiscale prevăzute de reglementarea semnalată se înscriu în două paliere. O primă categorie se referă la anularea penalităţilor de întârziere, precum şi anularea unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora sunt stinse prin plată sau compensare până la data de 31 decembrie 2011. Nu se includ aici obligaţiile prevăzute în cea de a doua categorie şi care se referă la reducerea cu 50% a penalităţilor de întârziere, precum şi reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorările de întârziere aferente acestor obligaţii fiscale principale, dacă obligaţiile principale şi dobânzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse ...

continuare →

O nouă declaraţie pentru ANAF: formularul 011

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a emis Ordinul nr. 3261/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (011) “Declaraţie de înregistrare ca plătitor al contribuţiei trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii”. Actul normativ a fost publicat în Monitorul oficial nr. 727 din 14 octombrie a.c. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, pentru deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, a fost introdusă obligaţia plăţii unei contribuţii trimestriale pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Conform art. 5 alin. (1) din ordonanţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală administrează contribuţia trimestrială, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, în termen de 30 de zile de la data intrării în ...

continuare →

Despre marcarea produselor accizabile şi obligaţii de raportare în luna octombrie

În această lună, până pe 17 octombrie (întrucât data de 15 este zi nelucrătoare, sâmbătă), Codul fiscal prevede obligaţii privind depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării, precum şi depunerea Situaţiei cu privire la produsele accizabile pentru luna precendentă de către antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile. ■ Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat, precum şi obligaţiile în legătură cu marcarea sunt reglementate prin, secţiunea 14 şi urm. din Capitolul I al Titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Codul fiscal. Potrivit art. 20661, produsele accizabile (produse alcoolice intermediare – cu excepţiile prevăzute de Normele metodologice – şi alcoolul etilic, precum şi tutunul prelucrat) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai dacă acestea sunt marcate. Responsabilitatea marcării produselor accizabile, cu timbre sau banderole, ...

continuare →

Obligaţiile plătitorilor de accize

După o semnalare anterioară privind obligaţia depunerii Situaţiei lunare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia, facem o prezentare sumară a obligaţiilor generale ale plătitorilor de accize. Cu privire la plata accizelor la bugetul de stat, art. 20651 din Codul fiscal precizează, în alineatul (1), că termenul de plată a accizelor este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care accizele devin exigibile, cu excepţia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plată. Pe cale de excepţie, în cazul furnizorilor autorizaţi de energie electrică sau de gaz natural, termenul de plată a accizelor este data de 25 a lunii următoare celei în care a avut loc facturarea către consumatorul final. În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare, momentul ...

continuare →

Până în 17 octombrie: Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile

Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia să depună lunar, la autoritatea vamală teritorială în raza căreia îşi au sediul social, situaţia centralizatoare a achiziţiilor şi livrărilor de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia. Obligaţia se regăseşte în Codul fiscal, Titlul VII “Accize şi alte taxe speciale” unde, prin art.20650 din capitolul intitulat “Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare” se precizează că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali au obligaţia de a transmite autorităţii competente o situaţie lunară privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situaţia (17 octombrie în acest an, în condiţiile în care data de 15 este în zi nelucrătoare), în condiţiile stabilite prin Normele metodologice. În acest sens, la pct.105 din Normele metodologice se arată că destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali vor înregistra ...

continuare →