24 Aprilie, 2019

Categorie : Fiscal

Autovehiculul folosit la transport de mărfuri fără forme legale se confiscă, chiar dacă este deţinut în leasing de cărăuş

Într-o cauză civilă având ca obiect soluţionarea plângerii introduse împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii, a fost ridicată din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală. Excepţia, respinsă de Curtea Constituţională, este interesantă prin faptul că a fost ridicată de instanţa de judecată şi nu de petent, cum se întâmplă de obicei. Este de reţinut, de asemenea, motivaţia Curţii Constituţionale în respingerea ca neîntemeiată a dosarului cu care a fost sesizată. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate sunt criticate prevederile art. 220 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură fiscală, care impun confiscarea autovehiculului care a fost folosit la pretinsa săvârşire a contravenţiei prevăzute de art. 220 alin. (1) lit. k), fără a face distincţie după cum acesta este al contravenientului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui. S-a susţinut că, astfel, ...

continuare →

Modificări la conţinutul formularului de Declaraţie 307

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing nu este persoană inregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum şi pentru stabilirea modalităţii de plată a acestor sume. Potrivit art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, în situaţia în care beneficiarul transferului de active, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată, este o persoană impozabilă care nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal şi nu se va înregistra în scopuri de TVA ca urmare a transferului, acesta este obligat să declare şi să plătească la bugetul de stat suma rezultată ca urmare a ajustărilor ...

continuare →

Până la 25 iulie trebuie depusă Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

Modelul şi conţinutul formularelor sunt aprobate prin ordinul preşedintelui ANAF nr.101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă,  cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie prevederile art. 81 şi ale art. 228 alin. (2) din Codul de procedură fiscală,  prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Codul fiscal, precum şi prevederile legislaţiei specifice privind contribuţiile sociale. ■ Depunerea declaraţiei. Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat cod 14.13.01.99/bs se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat. ■ Termenul de depunere. Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare sau la alte termene pentru obligaţii de plată prevăzute în Instrucţiunile de ...

continuare →

Regimul scutirilor de TVA

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2230/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 498 din 13 iulie a.c., au fost aprobate modificări şi completări la Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006, cu modificările şi completările ulterioare. ● Pentru scutirea de TVA la livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul său, au fost modificate prevederile referitoare la unele din documentele necesare, respectiv: - certificarea încheierii operaţiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declaraţiei vamale de export pe cale electronică; sau - exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declaraţie de export pe ...

continuare →

Autorizarea exporturilor de mărfuri cu origine preferenţială

Ne referim, în materie, la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 4822/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere, a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia. Actul normativ a fost modificat, recent, prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 5015, publicat în Monitorul Oficial nr. 457 din 30 iunie a.c. ● În vederea autorizării, exportatorii ce solicită să facă dovada originii în procedură simplificată prin întocmirea “declaraţiei pe factură” depun la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, în a căror rază teritorială de competenţă se află sediul lor principal, o cerere, însoţită de următoarele documente, în fotocopie: - actul constitutiv al societăţii; - certificatul de înmatriculare în registrul comerţului; - contractele în baza cărora se vor efectua exporturile de produse originare; ...

continuare →

Procedura de primire, prelucrare şi transmitere a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”

Detalii privind procedura de primire, prelucrare şi transmitere a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate", depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanţelor Publice. Pentru luna iunie, se poate depune şi pe suport de hârtie. ...

continuare →