26 August, 2019

Categorie : Fiscal

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate

O circulară trimisă de MFP direcţiilor finanţelor publice reglementează aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Codul fiscal. Circulara, datată în 22 septembrie a.c., prevede, la nivelul unităţilor fiscale, următoarele: 1. Începând cu veniturile lunii octombrie 2011, plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin.(2) lit.a)-c) din Codul fiscal care au înregistrat în anul anterior un număr mediu mai mic de 3 salariaţi, precum şi venituri totale de până la 100.000 euro în cazul celor de la lit.b), sunt obligaţi să depună trimetrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate. 2. a) Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, prevăzuţi la pct.1 pot opta pentru declararea şi plata lunară, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni. b) Pentru trimestrul IV al anului 2011, plătitorii ...

continuare →

Modificări la formularul 390 VIES

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.76/ 2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare”. Prin dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, a fost modificat termenul de depunere a formularului (390 VIES) Declaraţie recapitulativă, respectiv s-a prevăzut obligaţia depunerii declaraţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice. Această prevedere se aplică începând cu declaraţia recapitulativă aferentă lunii august a anului 2011. Ca urmare, s-a avut în vedere necesitatea modificării unor dispoziţii ale Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (390 VIES) “Declaraţie recapitulativă ...

continuare →

Deloitte Tax: Odată cu iertarea de penalităţi, Guvernul reduce şi majorările de întârziere la jumătate

Una dintre cel mai bine primite modificări ale legislaţiei fiscale din ultimul timp priveşte anularea penalităţilor de întârziere pentru achitarea integrală a obligaţiilor fiscale restante (principal plus dobânzi aferente) la 31 august 2011, prin plata voluntară sau compensare până la 31 decembrie 2011, aşa cum sunt ele reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011. „Considerăm că initiaţiva autorităţilor este favorabilă ambelor părţi implicate, din moment ce statul îşi va putea recupera mai repede o parte din creanţe, iar contribuabilii vor fi iertaţi de plata penalităţilor de întârziere, motiv pentru care recomandăm celor aflaţi în această situaţie să analizeze impactul acestor prevederi legale asupra cazului lor concret”, spune Mihai Petre, Senior Manager, Deloitte Tax. „Deosebit de important este faptul că odată cu penalităţile (maxim 15% din suma datorată), contribuabilul poate fi iertat şi de jumătate din majorările de întârziere aferente datoriilor restante.  Având în vedere că nivelul majorărilor de întârziere s-a situat ...

continuare →

Procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală urmează să fie modificată!

Un proiect de ordin din partea MFP vizează modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice şi fizice, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Prin certificatul de atestare fiscală, este prezentată situaţia fiscală reală a obligaţiilor şi drepturilor fiscale ale unui contribuabil, la o anumită dată. În prezent, modelul şi conţinutul acestuia, precum şi procedura de eliberare sunt reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.752/2006, astfel cum acesta a fost modificat şi completat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2014/2011, publicat în M. Of. nr. 396 din 6 iunie 2011. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M. Of. nr. 626 din 2 septembrie 2011) a fost modificat art. 112 din Codul de procedură fiscală în sensul reglementării posibilităţii ...

continuare →

Prescripția dreptului de a stabili obligații fiscale

Tratată în Titlul VI al Codului de procedură fiscală, materia a suferit modificări prin efectul Ordonanței Guvernului nr. 29/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie a.c. Prevederile modificate referitoare la prescripția dreptului de stabili obligații fiscale au intrat în vigoare la 17 septembrie a.c. Potrivit art. 91 din C.pr.fiscală, dreptul organului de control de a stabili obligații fiscal se prescrie în termen de cinci ani, cu excepția cazului în care legea nu prevede altfel. Termenul de prescripție începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanța fiscală, dacă legea nu prevede altfel. În conținutul dispozițiilor generale privind raportul de drept material fiscal, referitor la nașterea creanțelor și obligațiilor fiscale se precizează că, dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanță fiscală și obligația fiscală corelativă se nasc în momentu, în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere ...

continuare →

Se modifică normele la cazierul fiscal

Un recent proiect de hotărâre de Guvern urmează să aprobe modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003. Prin Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal. În temeiul dispozitiilor art.14 din ordonanţă, prin Hotărârea Guvernului nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate procedurile de gestionare a cazierului fiscal şi procedura de solicitare şi eliberare a certificatului şi informaţiilor din cazier, precum şi lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor. Ultima modificare a Anexei, care conţine lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, s-a realizat în anul 2008 prin HG nr. 742/2008. Ulterior acestei modificări, au fost adoptate acte normative ...

continuare →

Reglementări modificate privind declaraţia fiscală

Ordonanța Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, în vigoare de la 17 septembrie a.c., a introdus unele amendamente și în ce privește regimul declarației fiscale, reglementat prin Titlul V din C.pr.fiscală. O.G. nr.29/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie 2011. ● În legătură cu obligația de a depune declarații fiscale, potrivit Codului fiscal și la termenele stabilite de acesta, prin modificările aduse de recenta ordonanță de guvern declarațiile fiscale sunt definite ca fiind documente care se referă la: - impozitele, taxele şi contribuţiile datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligaţia calculării impozitelor şi taxelor revine plătitorului; - impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa impozite şi taxe; - bunurile şi veniturile impozabile, precum şi alte elemente ale bazei de impozitare, dacă legea prevede declararea ...

continuare →