21 Noiembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Acte emise de administraţia fiscală fără ştampilă

Potrivit Codului de procedură fiscală, actul administrativ fiscal emis prin intermediul mijloacelor informatice este valabil şi în cazul în care nu poartă semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, şi ştampila organului emitent, dacă îndeplineşte cerinţele legale aplicabile în materie.  Reglementarea este cuprinsă în art. 43 alin.(3) C.pr.fiscală și se referă la actele administrative fiscale emise în condițiile alineatului (2) al aceluiași articol, prin care sunt stabilite elementele actului administrativ, respectiv : - denumirea organului fiscal emitent; - data la care a fost emis și data de la care își produce efectele; - datele de identificare a contribuabilului sau a persoanei împuternicite de contribuabil, după caz; - obiectul actului administrativ; - motivele de fapt; - temeiul de drept; - numele și semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii; - ștampila organului fiscal emitent; - posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care ...

continuare →

Reglementări noi privind contribuabilii inactivi

Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3347/2011, publicat în Monitorul Oficial nr.754 din 26 octombrie aprobă noi proceduri privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, reactivarea contribuabililor declaraţi inactivi, procedura de îndreptare a erorilor materiale, precum şi de scoatere din evidenţa contribuabililor declaraţi inactivi a contribuabililor radiaţi. La data publicării acestui act normativ se abrogă OPANAF nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările şi completările ulterioare. Reţinem, din acest act normativ, exceptarea contribuabililor declaraţi inactivi de la procedurile curente de notificare şi de impunere din oficiu pentru nedepunerea declaraţiilor. De asemenea, acestora li se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA, începând cu data de întâi a lunii următoare comunicării deciziei de declarare în inactivitate. Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA, datorită declarării inactivităţii fiscale, au obligaţia să solicite organului ...

continuare →

Obligaţii ale consultanţilor fiscali, scadente la 31 ianuarie

Prin Hotărârea Camerei Consultanţilor fiscali nr.14/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.753 din 26 octombrie, au fost aprobate Normele procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, în respectarea obligaţiilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali. Consultanţii fiscali care, în baza declaraţiei pe propria răspundere depuse la Cameră, au fost înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală ca “inactivi” sunt obligaţi să depună, anual, până la 31 ianuarie, declaraţia care va reconfirma menţinerea situaţiei de inactivitate şi motivele acesteia. Anual, tot până la data de 31 ianuarie, consultanţii fiscali activi – persoane fizice sau societăţi comerciale înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală ...

continuare →

Monografia contabilă a operaţiunilor care necesită clarificări ulterioare

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare". Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării. ...

continuare →

Monografia contabilă aplicabilă dividendelor de plată

Dividendele reprezintă acea parte din profit ce se plăteşte fiecărui acţionar/asociat proporţional cotei de participare la capitalul social vărsat sau în raport cu alte criterii prevăzute în actul constitutiv al societăţii, pe baza situaţiilor financiare anuale aprobate de adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor. Problematica dividendelor este reglementată prin Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ...

continuare →

Competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale

Prin Ordinul Preşedintelui ANAF nr.3294/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 747 din 25 octombrie a.c., a fost stabilită competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale în înţelesul prevederilor cap. III “Dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit” al titlului VII “Inspecţia fiscală” din Codul de procedură fiscală.  Potrivit OPANAF menţionat, structura competentă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în efectuarea verificării situaţiei fiscale personale, pe întregul teritoriu al ţării, este Direcţia verificări fiscale. Regulile privind verificarea persoanelor fizice sunt stabilite prin articolul 1091 din Codul de procedură fiscală, parte din capitolul cu dispoziţii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Potrivit textului amintit, organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscală prealabilă documentară a ansamblului situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit. În temeiul completărilor aduse acestui articol prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, cu aplicare din ...

continuare →

Transferuri de active şi schimburile de acţiuni între societăţi

Ne referim la acest subiect întrucât, prin O.G. nr.30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c., a fost redefinit schimbul de acţiuni, ca fiind operaţiunea prin care o societate dobândeşte o participaţie în capitalul altei societăţi în aşa fel încât dobândeşte majoritatea drepturilor de vot sau majoritatea titlurilor de participare în societatea respectivă sau, deţinând această majoritate, achiziţionează încă o participaţie, în schimbul emiterii către participanţii acesteia din urmă, în schimbul titlurilor lor, a titlurilor reprezentând capitalul societăţii iniţiale şi, dacă este cazul, a sumei în numerar de maximum 10% din valoarea nominală sau, în absenţa valorii nominale, a valorii nominale contabile echivalente a titlurilor emise ca valoare de schimb.  Cu titlu general, potrivit art.27 Cod fiscal privind transferurile de active şi titluri de participare, în cazul contribuţiilor cu active la capitalul unei persoane juridice în schimbul unor titluri de participare la această persoană juridică se aplică următoarele reguli: - ...

continuare →