17 Iulie, 2019

Categorie : Fiscal

Monografie contabilă privind realizarea unei construcţii în regie proprie

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 1 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Cadru legal aplicabil Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 2 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este ...

continuare →

Regimul fiscal al cheltuielilor nedeductibile

În temeiul art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, în categoria cheltuielilor nedeductibile, adică a celor care nu se scad la calculul impozitului pe profit, legiuitorul a statuat,  în mod expres, 20 de tipuri de asemenea cheltuieli. Acestea sunt următoarele: 1. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România; Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi impozitele cu reţinere la sursă plătite în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România. Cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, înregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile. (Baza ...

continuare →

Tratamentul fiscal privind acordul de preţ în avans

Prezentarea pe care o propunem se înscrie în cadrul mai larg privind soluţia fiscală individuală, astfel cum această temă este tratată în Codul de procedură fiscală, cu recentele modificări aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, publicată în Monitorul oficial nr.626 din 2 septembrie a.c. Materia este tratată în Titlul III din C.pr. fiscală, Art. 42 “Soluţia fiscală individuală anticipată şi acordul de preţ în avans”. În urma modificărilor la text aduse de O.G. nr.29, soluţia fiscală individuală anticipată este definită drept actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare. Situaţia fiscală de fapt viitoare se apreciază în funcţie de data depunerii cererii. Acordul de preţ în avans este actul administrativ emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în vederea soluţionării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează ...

continuare →

Noutăţi în reglementarea competenţelor organului fiscal

Tema la care ne referim este tratată, în Codul de procedură fiscală, în Titlul III „Dispoziţii procedurale generale” şi unele din prevederi au fost amendate, recent, prin Ordonanţa nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie şi intră în vigoare, cu excepţia unor articole, la 17 septembrie a.c. Organele fiscale au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscală. În cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competenţă specială de administrare. Aşa cum se precizează în Normele de punere în aplicare a Codului, unităţile administrativ-teritoriale au competenţă generală în ceea ce priveşte administrarea creanţelor fiscale care, potrivit legii, sunt date în competenţa lor de administrare. Impozitele, taxele şi alte sume care ...

continuare →

Condiţii pentru a deveni consultant fiscal

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a hotărât modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.4/2007. Hotărârea nr.11/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie a.c. Prin completările aduse la Regulament, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali, şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care: - au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire ...

continuare →

Când scăpăm de datele înscrise în cazierul fiscal

A fost publicat actul normativ, pe care l-am semnalat la data aprobării de către executiv, referitor la modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa de modificare, cu nr. 25/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 628 din 2 septembrie a.c. Potrivit modificărilor aduse textului de reglementare, contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii: - faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; - a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească; - faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte; - faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia contravenţiilor regimul produselor ...

continuare →

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal va avea loc în 8 octombrie 2011

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2011, a hotărât ca data examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal să aibă loc în data de 8 octombrie 2011. Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test grilă. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-23 septembrie 2011 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti. Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 3 octombrie 2011. Pentru detalii cu privire la conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia de examen, vă rugăm să accesaţi: http://lege5.ro/Gratuit/gi3danzyha/hotarare-12-2011-privind-sustinerea-examenului-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-octombrie-2011. ...

continuare →