Categorie : Fiscal

Se modifică prevederile din Codul fiscal referitoare la impozitul pe venit

Mai multe modificări, pe această temă, urmează să fie puse în aplicare prin Ordonanţa de Guvern propusă de Ministerul Finanţelor Publice. După cum am mai arătat, proiectul are ca obiect atât modificarea Codului fiscal, cât şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. Am reluat, în ştiri anterioare, modificările propuse la Codul fiscal – cadrul general de reglementare şi referitoare la impozitul pe profit. În cele ce urmează, prezentăm, succint, modificările privitoare la impozitul pe venit.  ● Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă în România urmează să fie supusă la impozitarea veniturilor începând cu anul calendaristic următor celui în care a fost obţinută rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română. Se elimină, astfel, perioada de graţie de trei ani, prevăzută în prezent de Codul fiscal. Pe de altă parte, se propune ...

continuare →

Codul fiscal: modificări la impozitul pe profit

Prin proiectul de ordonanţă de Guvern, promovat recent de MFP, se prevede modificarea şi completarea Codului Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Semnalăm, în cele ce urmează, modificările la Codul fiscal cu privire la impozitul pe profit. ● În prezent, cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor, pentru deplasările în România şi în străinătate, reprezintă cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice. Faţă de actualele prevederi din Codul fiscal, se propune eliminarea limitării deductibilităţii fiscale a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor la 2,5 faţă de nivelul pentru instituţii publice, în vederea susţinerii activităţii desfăşurate de contribuabili, în corelare cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu reglementările privind impozitul pe venit, respectiv contribuţii sociale. ● În ceea ce priveşte modalitatea ...

continuare →

Ministerul Finanţelor Publice pune (din nou) ordine în Codul fiscal!

Un proiect de ordonanţă de Guvern, iniţiat de Ministerul Finanţelor publice a fost postat pe site-ul instituţiei, în temeiul legii transparenţei decizionale. Proiectul propune modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Actul normativ vizează, în principal: tratamentul fiscal aplicabil venitului realizat ca urmare a contractului de fiducie; lărgirea bazei de impozitare; simplificarea sistemului declarativ şi eliminarea unor dificultăţi tehnice de aplicare a Codului fiscal; colectarea TVA; autorizarea antrepozitului fiscal; accizarea la produse din tutun; corelări cu prevederile din C.pr.fiscală referitor la contravenţii; eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale. În ce priveşte Codul Fiscal, sunt vizate spre amendare unele dispoziţii generale, astfel: ● În prezent, persoanele juridice române au obligaţia de a înregistra contractele de prestări servicii efectuate pe teritoriul României încheiate cu persoanele juridice străine ...

continuare →

8 milioane de clienţi persoane fizice vor putea plăti taxele şi impozitele prin instituţii de credit

Ministerul Finanţelor Publice anunţă că a dezvoltat, în colaborare cu instituţiile de credit, un sistem simplificat pentru plata impozitelor şi taxelor, în relaţia cu bugetul general consolidat, pentru persoanele fizice care sunt clienţi ai acestora, fără perceperea de comisioane bancare. Cetăţenii pot accesa serviciile acestui sistem prin internet banking sau la ghişeele băncilor utilizând o aplicaţie, pusă la dispoziţie de M.F.P., cu ajutorul căreia pot completa documentul de plată. Această aplicaţie va fi pusă la dispoziţia cetăţenilor şi va fi disponibilă pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice www.mfinante.ro. Prin intermediul acestui sistem simplificat, cetăţenii pot obţine informaţii legate de tipul obligaţiilor de plată şi instituţiile publice beneficiare, fără a mai fi necesar să cunoască toate detaliile legate de coduri IBAN ale conturilor de venituri bugetare sau coduri fiscale ale instituţiilor publice. Acest sistem oferă posibilitatea cetăţenilor de a plăti impozite şi taxe (ex: impozitul pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, taxe ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicabil facturii emise pentru livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora

Livrarea de deşeuri şi materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, este încadrată drept operaţiune pentru care se aplică taxarea inversă. În cazul livrărilor de bunuri prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii emit facturi fără TVA şi înscriu în aceste facturi o menţiune referitoare la faptul că au aplicat taxarea inversă. TVA se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426 = 4427 cu suma TVA aferente. Înregistrarea TVA de către cumpărător atât ca TVA colectată, cât şi ca TVA deductibilă în decontul de TVA este denumită ...

continuare →

Tratamentul fiscal aplicabil unei facturi primite de la un furnizor aflat în insolvenţă

Insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile. insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de creditor; prezumţia este relativă; insolvenţa este iminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei; (temei legal: art. 3 pct.1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare) Prevederea conform căreia se aplica taxare inversă “pentru bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul” (art. 160 alin. (2) lit. b din Codul fiscal), a fost abrogată prin OUG 109/2009, începând cu 01.01.2010. Aşadar, factura primită de la un furnizor aflat ...

continuare →

“Dobânda va rămâne o noţiune generică”

Printr-un proiect de ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, se apreciază că, în prezent, se impune delimitarea a două categorii de dobânzi convenţionale, şi anume dobânda remuneratorie şi dobânda penalizatoare, separat definite, denumirea „dobândă” rămânând o noţiune generică a cărei accepţiune poate include cele două categorii menţionate, fără a se limita neapărat la acestea. Propunerea legislativă vizează, în principal, abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti şi adoptarea Ordonanţei Guvernului privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăţi şi în sistemele de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004. În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se ...

continuare →