23 Ianuarie, 2019

Categorie : Fiscal

Răspunderea solidară în materie fiscală

Reglementarea la care ne referim este dată de Titlu II “Dispoziţii generale privind raportul de drept material fiscal” din Codul de procedură fiscală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ● Potrivit actului normativ de referinţă, răspund solidar cu debitorul asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă. Reprezentanţii legali ai persoanelor fizice şi juridice, precum şi ai asocierilor fără personalitate juridică sunt obligaţi să îndeplinească obligaţiile fiscale ale persoanelor reprezentate, în numele şi din averea acestora. În cazul în care, din orice motiv, obligaţiile fiscale ale asocierilor fără personalitate juridică nu sunt achitate în aceste condiţii, asociaţii răspund solidar pentru îndeplinirea acestora. Răspund, de asemenea solidar cu debitorul terţii popriţi, în ...

continuare →

Deconturile cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat un proiect de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. Începând cu deconturile aferente lunii februarie 2010, soluţionarea solicitărilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată se realizează potrivit procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.263/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.131 din 26 februarie 2010. În vederea îmbunătăţirii procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prin proiectul de act normativ se propune: ● Soluţionarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt încadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicită la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspecţiei ...

continuare →

Taxa pentru radio şi TV în cazul persoanelor juridice

O recentă soluţie pronunţată în instanţă a admis că numai persoanele juridice care deţin efectiv aparate de radio sau TV trebuie să plătească taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru serviciul public de televiziune. ● Curtea de Apel Cluj a rejudecat acţiunea în contencios administrativ formulată de o societate comercială în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României şi intervenienta Societatea Română de Radiodifuziune, prin care reclamanta a solicitat anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 977 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune şi anularea prevederilor cuprinse în art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 978 din 22 august 2003 privind taxa pentru serviciul public de televiziune. Reclamanta a arătat în esenţă că prin actele normative contestate s-a stabilit că societăţile comerciale cu sediul în România au obligaţia de a plăti pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de ...

continuare →

Executarea silită şi suspendarea executării actului administrativ fiscal

Cele două teme puse în discuţie sunt tratate distinct în Codul de procedură fiscală, respectiv prin articolele 142 şi 215 din actul normativ aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. ■ În ce priveşte executarea silită, art. 142 din actul normativ prevede, în principal, următoarele: ● Această procedură se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare. ● Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau identificate de către organul de executare, în următoarea ordine: a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă ...

continuare →

Case de marcat electronice fiscale

Temeiul legal este dat de Ordonanţă de urgenţă nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată (pentru a doua oară) în M.Of. nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Actul normativ a fost pus în aplicare prin Norma metodologică aprobată prin H.G. nr.479/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, operatorii economici care efectuează livrări de bunuri cu amănuntul, precum şi prestări de servicii direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, să emită bonuri fiscale şi să le predea clienţilor. La solicitarea clienţilor, utilizatorii vor elibera acestora şi factură fiscală. Sunt exceptate de la obligaţia folosirii casei electronice de marcat fiscale: - comerţul ocazional cu produse agricole autohtone; - serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători; - vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi; - transportul public de călători în interiorul unei ...

continuare →

Imprumuturi de stat pentru administraţiile locale în vederea stingerii obligaţiilor fiscale

Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1925/2011, publicat în M.Of. nr. 311 din 5 mai a.c. au fost modificate şi completate metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1-6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1901/2010, cu modificările şi completările ulterioare. ● Prin modificările recente, se extinde şi pentru anul 2011 mecanismul prin care, în baza O.U.G. nr. 51/2010, Ministerul Finanţelor Publice acordă unităţilor administrativ-teritoriale împrumuturi din veniturile obţinute din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, cu o dobândă de 6,25%, pe termen de maximum 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an. Astfel, unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de împrumuturi în anul 2010 pot solicita în cursul anului 2011 contractarea de noi împrumuturi pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate de acestea la data ...

continuare →

Deloitte Tax: Aplicarea deciziilor emise de autorităţile vamale se suspendă obligatoriu, când există temerea unui prejudiciu irecuperabil

Aplicarea deciziilor emise de autorităţile vamale se suspendă obligatoriu, când există temerea unui prejudiciu irecuperabil sau atunci când există motive întemeiate să se creadă că decizia contestată nu este în sprijinul legislaţiei vamale, avertizează consultanţii Deloitte Tax. „Spre deosebire de procedura generală de suspendare a aplicării deciziei unei autorităţi fiscale prevăzută de Codul de procedura fiscală din România, care trimite contribuabilul direct în instanţă, deciziile emise de autorităţile vamale fac obiectul unei proceduri simplificate de suspendare, potrivit legislaţiei comunitare care este în acest caz direct aplicabilă în toate statele membre”, spune Mihai Petre, Manager Taxe Vamale și Accize, Deloitte Tax. Ce înseamnă acest lucru?  În primul rând, contribuabilul are dreptul de a beneficia de suspendarea aplicării unei decizii încă din faza administrativă, fără a ajunge în faţa instanţei judecătorești. În al doilea rând, legislaţia comunitară obligă autoritatea vamală să reanalizeze cauza şi să decidă dacă: - există motive întemeiate să ...

continuare →