14 Decembrie, 2019

Categorie : Fiscal

Taxe datorate în temeiul politicii agricole comunitare

Actul normativ care precizează taxele la care ne vom referi în cele ce urmează este Legea nr. 188/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 763 din 28 octombrie a.c. şi priveşte gestionarea taxelor colectate în cadrul aplicării politicii agricole comune şi care fac parte din sistemul de finanţare al fondurilor europene pentru agricultură, precum şi din sistemul resurselor proprii al Uniunii Europene. Legea este în vigoare de la 31 octombrie a.c. În principal, Legea semnalată se referă la: ■ Taxa pe producţia de zahăr şi izoglucoză şi taxa pe excedent pentru producţia de zahăr şi izoglucoză instituită în contextul organizării comune a pieţei zahărului. ● Contribuabilii producători de zahăr din sfeclă de zahăr şi de izoglucoză sunt obligaţi la plata taxei pe producţia de zahăr şi izoglucoză pentru producţia realizată în cadrul cotelor repartizate României de către Uniunea Europeană. ● Taxa se plăteşte până la sfârşitul lunii februarie a anului comercial ...

continuare →

Răspunderea fiscală solidară cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent

Ne ocupăm de această problemă în contextul în care, recent, prin Ordinul MEF nr. 2696/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 756 din 27 octombrie a.c., au fost aprobate noi formulare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal. Avem în vedere, aici, formularele 505 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal a atragerii răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent” şi 507 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent”. ■ Răspunderea solidară. Materia este reglementată de Legea privind procedura insolvenţei nr.85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Codul de procedură fiscală aprobat prin O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ultimul act normativ menţionat prevede, la art.27, că răspund solidar cu debitorul următoarele persoane: - asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor ...

continuare →

Declaraţia-inventar pentru medicamente, până la 25 noiembrie!

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin ANAF pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 170 “Declaraţie-inventar privind contribuţiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, aflate în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate”. Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, începând cu 1 octombrie 2011 a fost modificat cadrul legislativ privind stabilirea contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală, folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, în tratamentul spitalicesc şi pentru medicamentele utilizate în cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializă, suportate din Fondul naţional unic ...

continuare →

Garanţia de bună execuţie la contractele de achiziţii publice

O recentă hotărâre de guvern stabileşte unde se depune garanţia de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. H.G. nr.1045/2011, publicată în Monitorul oficial nr.757 din 27 octombrie a.c., modifică art. 90 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Prin Nota de fundamentare redactată de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de iniţiator al actului normativ, se arată că, în forma anterioară, acest articol prevedea obligaţia contractantului de a deschide un cont, la dispoziţia organelor contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, în cazul în care părţile convin asupra garanţiei de bună execuţie constituită prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. ...

continuare →

Formulare de declaraţii fiscale modificate!

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2706/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 761 din 28 octombrie a.c., noi formulare pentru Declaraţiile 010 şi 070. Actul normativ modifică, astfel, Ordinul MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. ■ Prin modificările pe care le aduce actul normativ, categoriile de obligaţii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se înscriu în vectorul fiscal, au fost completate cu „contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.”. În acest sens, trebuie avute în vedere art.29619 alin.(1) din Codul fiscal care prevede următoarele: “Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2963 lit. e), la care îşi desfăşoară activitatea sau se află în concediu medical persoanele prevăzute la art. 2963 lit. a) şi b), şi entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi g) sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii ...

continuare →

Sunteţi contribuabil declarat inactiv?

Întocmirea listei contribuabililor declaraţi inactivi se aplică semestrial, conform Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi potrivit art. 781 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, reglementare aprobată prin Ordinul MFP nr. 3347/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 754 din 26 octombrie a.c. ■ Pentru început, să reamintim că art.781 a fost introdus în Codul de procedură fiscală prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 şi se referă la Registrul contribuabililor inactivi sau reactivaţi. Potrivit acestui articol, în vigoare de la 17 septembrie a.c., contribuabilii se declară inactivi şi acestora le sunt aplicabile prevederile art. 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal dacă nu îşi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege. Articolele 11 alin. (11) şi (12) din Codul fiscal, astfel cum au fost modificate prin aceeaşi Ordonanţă nr. 30/2011, şi care sunt în vigoare tot de la 17 septembrie a.c., prevăd că autorităţile fiscale nu ...

continuare →

Formulare privind cazierul fiscal

Ministrul finanţelor publice a aprobat, prin Ordinul nr. 2696/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 756 din 27 octombrie a.c., modelul şi conţinutul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal. De la data intrării în vigoare a actului normativ, se abrogă Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Temeiul legal îl constituie Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Consemnăm cea mai recentă modificare, din luna august a acestui an, adusă prin O.G. nr. 25/2011 şi prin care se stabilesc noi condiţii privitoare la situaţiile în care se face scoaterea din evidenţă a contribuabililor. Prin recentul Ordin al MFP se prezintă modelul şi conţinutul formularelor: - 500 “Fişa de înscriere în cazierul fiscal“; - 501 “Fişa de actualizare a înscrierilor în cazierul fiscal“; - ...

continuare →