18 Aprilie, 2019

Categorie : Fiscal

Decontul special de TVA – până pe 25 august

Pentru practicienii mai noi în domeniul contabilităţii reamintim câteva din prevederile Ordinului preşedintelui ANAF nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”. Ordinul a fost publicat în Monitorul oficial nr.59 din 26 ianuarie 2010 (dată de la care s-a abrogat OPANAF nr.1498/2008) şi a fost modificat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.30/2011, publicat în M.Of.nr.54 din 21 ianuarie a.c. Formularul se depune după cum urmează: - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor prevăzute la secţiunile 1, 3, 4 şi 4.1 din formularul (301) “Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; - înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea taxei eferente operaţiunii prevăzute la secţiunea 2 din formular. ● Secţiunea 1 “Achiziţii intracomunitare ...

continuare →

Control de la ANAF pentru înregistrarea unei firme ca plătitor de TVA. Documente necesare

Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA şi care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului trebuie să depună la organele fiscale competente o anexă la declaraţia de menţiuni, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor respective de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. (temeiul legal: art. 2 din OMFP nr. 1984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA) În scopul soluţionării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedează după cum urmează: a) realizează controlul documentar la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilă sau de reprezentantul legal al acesteia, după caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale ...

continuare →

Deductibilitatea cheltuielilor de asistenţă juridică

Conform art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal, cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestării acestora în scopul activităţilor desfăşurate şi pentru care nu sunt încheiate contracte, nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. În interpretarea prevederilor art. 21 alin. 4 lit. m) din Codul fiscal, pentru a deduce cheltuielile cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte prestări de servicii trebuie să se îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: serviciile trebuie să fie efectiv prestate, să fie executate în baza unui contract încheiat între părţi sau în baza oricărei forme contractuale prevăzute de lege; justificarea prestării efective a serviciilor se efectuează prin: situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie, rapoarte de lucru, studii de fezabilitate, de piaţă sau orice alte materiale corespunzătoare; contribuabilul trebuie să dovedească necesitatea efectuării cheltuielilor prin specificul activităţilor desfăşurate. Nu intră sub ...

continuare →

Taxa de autorizare a concentrărilor economice

Prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 624/2011, publicat în M.Of.nr. 559 din 5 august a.c., au fost modificate şi completate unele prevederi din Instrucţiunile  date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.400/2010. ● Obligaţia de plată. Potrivit amendamentelor aduse la Instrucţiuni, sunt obligate la plata taxei de autorizare a concentrărilor economice, instituită potrivit prevederilor art. 32 din lege, persoana, întreprinderea sau întreprinderile care a/au înaintat Consiliului Concurenţei notificarea, potrivit prevederilor Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.385/2010, şi care a/au obţinut autorizarea potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) sau alin. (4) lit. b) ori c) din lege. ● Cifra de afaceri reprezintă, în sensul Instrucţiunilor,  cifra de afaceri netă potrivit situaţiei veniturilor şi cheltuielilor din situaţiile ...

continuare →

Până la 15 august se depune „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri” 390 VIES

Regimul declaraţiei 390 VIES, cod MFP 14.13.01.02/r, este reglementat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr.76/2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 67 din 29 ianuarie 2010, dată la care s-a abrogat OPANAF nr. 552/2008 publicat în Monitorul Oficial nr. 294/2008, cu modificările ulterioare. Declaraţia se depune lunar, începând cu operaţiunile desfăşurate în luna ianuarie 2010, de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Depunerea declaraţiei se poate face şi prin Internet. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor ...

continuare →

Bonurile fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale mai deţin calitate de documente justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a cheltuielilor?

Conform art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, “’în vederea asanării legislaţiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispoziţiilor legale căzute în desuetudine sau care înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea preconizată.” În aceste circumstanţe legale, prin HG nr.105/2009 au fost abrogate prevederile HG nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, precum şi toate ordinele ministrului economiei şi finanţelor care au fost emise având ca temei legal hotărârea menţionată. De asemenea, au fost abrogate şi prevederile OMFP nr. 293/2006 pentru modificarea OMFP nr.1714/2005 privind aplicarea prevederilor HG nr.831/1997. Orice operaţiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document ...

continuare →

Aspecte legale privind săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în contabilitate

În general, oamenilor nu le place ceea ce nu înţeleg. În contabilitate, totul se transformă, nimic nu piere. În ce mod poate reacţiona un administrator al unei societăţi comerciale în situaţia în care este condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual în contabilitate, privitor la îndeplinirea atribuţiilor aflate în răspunderea sa în cadrul societăţii? În ce mod apară legea pe contabil? Prevederile stipulate în art. 43 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare tratează infracţiunea de fals intelectual în contabilitate săvârşită prin efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, prin omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în contabilitate, prin emiterea de documente justificative  false pentru evenimente care nu au avut loc în realitate, care au drept consecinţă denaturarea elementelor patrimoniale ce se reflectă în bilanţ. Prin urmare, conţinutul normei de incriminare relevă faptul că “efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte, precum şi omisiunea cu ştiinţă a înregistrărilor în ...

continuare →