18 Februarie, 2020

Categorie : Fiscal

Cauţiunea depusă pentru suspendarea executării silite

Discuţia pe care o propunem porneşte de la o critică de neconstituţionalitate în legătura cu situaţiile în care poate fi suspendată executarea silită, cu trimitere atât la Codul de procedură fiscală, cât şi la Codul de procedură civilă. ■ Potrivit Codului de procedură fiscală, art.148, executarea silită se suspendă: - când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii; - la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii; - în cazul în care, după primirea procesului-verbal de sechestru, debitorului I se aprobă cererea, depusă în termen de 15 zile de la comunicare, prin care solicită să îi aprobe ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni; - pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin hotărâre a ...

continuare →

Monografia contabilă pentru compensaţiile primite de la societăţile de asigurări

În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (temei legal: pct. 116  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Compensaţiile cuprind: a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate. Dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor ...

continuare →

Obligaţiile către stat, stabilite din oficiu

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă face obiectul ordinului preşedintelului ANAF nr. 3392/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 816 din 18 noiembrie a.c. Tot de dată recentă, prin Ordinul OPANAF nr. 3389, publicat în M.Of.nr. 804 din 14 noiembrie au fost aduse precizări metodologice privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Baza legală o constituie prevederile art. 83 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor ...

continuare →

Monografia evaluării lunare a disponibilităţilor în valută

La sfârşitul fiecărei luni, disponibilităţile în valută şi alte valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite în valută se evaluează la cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferenţele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. (temei legal: pct. 174  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Cursul de schimb utilizat pentru evaluarea lunară efectuată începând cu 1 ianuarie 2010, potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, este cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ...

continuare →

Ce spune – mai nou – Codul de procedură fiscală despre declaraţiile fiscale

Punctăm, în cele ce urmează, elementele de noutate pe care le-a adus, pe această temă, Ordonanţa Guvernului nr.29/2011 dată pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Reamintim, O.G. nr.29/ 2011 a intrat în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial nr. 626 din 2 septembrie, deci la 17 septembrie a.c., cu excepţia unor prevederi care urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2012, dar care nu vizează tema pe care o tratăm. Prevederile relative la declaraţia fiscală sunt cuprinse în Titlul V al Codului de procedură fiscală. Declaraţia fiscală se depune de către persoanele obligate potrivit Codului fiscal, la termenele stabilite de acesta. În cazul în care Codul fiscal nu prevede, Ministerul Economiei şi Finanţelor va stabili termenul de depunere a declaraţiei fiscale. ● Potrivit modificărilor de ordin general aduse de O.G. nr.29/2011, declaraţiile fiscale sunt documente care se ...

continuare →

Cum ne influenţează viaţa TVA-ul?

TVA-ul este o taxă impusă de stat. Politica de stabilire a TVA cade în competenţa legiuitorului român, cu respectarea legislaţiei europene în materie de fiscalitate. La nivelul României, cadrul legal ce tratează problema TVA este reglementat prin Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia. ...

continuare →

Ce documente trebuie depuse pentru acordarea eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale

Materia la care ne referim face parte din Procedura de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată. La data apariţiei, respectiv după publicarea în Monitorul Oficial nr. 764 din 31 octombrie a.c., am făcut o prezentare de ansamblu a reglementării aprobate prin Ordinul MFP nr.2677/2011; în cele ce urmează, ne oprim asupra cererii de acordare a eşalonărilor la plată a obligaţiilor fiscale care se solicită de către contribuabili. Reamintim că, pentru obligaţiile administrate de ANAF, organul fiscal competent poate acorda următoarele înlesniri la plată: ● eşalonarea la plată, la cererea contribuabilului, a obligaţiilor fiscale, cu excepţia penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată; ● amânarea la plată, în condiţiile legii, a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale eşalonate la plată, în vederea anulării, până la ultimul termen de plată din eşalonarea la plată acordată. Înlesnirile la plată se acordă ...

continuare →