25 Iunie, 2019

Categorie : Fiscal

Computer, site web, software instalat: când putem vorbi de sediu permanent?

În înţelesul Codului fiscal, sediul permanent este un loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea unui nerezident, fie direct, fie printr-un agent dependent. Un sediu permanent presupune un loc de conducere, sucursală, birou, fabrică, magazin, atelier, precum şi o mină, un puţ de ţiţei sau gaze, o carieră sau alte locuri de extracţie a resurselor naturale, precum şi locul în care continuă să se desfăşoare o activitate cu activele şi pasivele unei persoane juridice române care intră într-un proces de reorganizare. Prevederile de mai sus sunt conţinute în art.8 din Codul fiscal, articol care continuă şi cu alte precizări şi detalieri, inclusiv referitor la situaţiile în care nu se poate vorbi de un sediu permanent. Potrivit Normelor de aplicare a Codului fiscal, sintagma “loc prin care se desfăşoară integral sau parţial activitatea” acoperă orice fel de clădiri, echipamente sau instalaţii utilizate pentru desfăşurarea activităţii nerezidentului, indiferent dacă acestea ...

continuare →

Nu puteţi înstrăina o clădire până la achitarea obligaţiilor fiscale!

Codul fiscal interzice înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. O critică de neconstituţionalitate pe această temă a fost respinsă, recent, de Curtea Constituţională, prin argumentele pe care le semnalăm. Critica a fost formulată la Judecătoria Sfântu Gheorghe, într-o cauză având ca obiect o cerere pentru constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare-cumpărare. În motivarea sa, autorul a susţinut că, prin condiţiile impuse de textul de lege criticat, dreptul de dispoziţie asupra construcţiilor şi terenurilor este suprimat, atunci când titularul dreptului de proprietate ...

continuare →

Declararea şi plata impozitului pe profit

Prin modificările şi completările aduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, la Codul fiscal, potrivit art. 34 alin.(1) astfel modificat, începând cu data de 1 ianuarie 2012 declararea şi plata impozitului pe profit, cu unele excepţii, se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 din Codul fiscal. Opţiunea pentru sistemul anual de declarare şi plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, mai puţin cei fără drept de opţiune, cum se va vedea mai jos, pot opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial. Termenul până la care se efectuează plata impozitului anual este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit, prevăzut la art. 35 din Codul ...

continuare →

Reglementări fiscale privind contractul de fiducie

Dintre modificările aduse la Codul fiscal de Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c., semnalăm noutăţile privitoare la contractul de fiducie, introdus în Codul civil care urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. Instituţie nouă în Codul civil român, fiducia este operaţiunea juridică prin care unul sau mai mulţi transferă drepturi reale, drepturi de creanţă, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulţi fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor. Părţile în contractul de fiducie sunt constituitorul, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, şi fiduciarii care pot fi numai instituţiile de credit, societăţile de investiţii şi de administrare a investiţiilor, societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de ...

continuare →

Reglementări noi privind înregistrarea fiscală

Reglementări referitoare la această temă au fost, recent, modificate prin amendamentele aduse la Codul de procedură fiscală şi Codul fiscal. O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală a fost modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 29/2011, publicată în Monitorul oficial nr.626 din 2 septembrie, în vigoare de la 17 septembrie a.c.; Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale a suferit modificări şi completări prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 627 din 2 septembrie şi este în vigoare din 5 septembrie a.c. ■ Codul de procedură fiscală ● Obligaţia de înregistrare fiscală. Noul text care tratează despre această obligaţie prevede că orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală. Codul de identificare fiscală este: a) pentru persoanele juridice, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, ...

continuare →

Monografie contabilă privind realizarea unei construcţii în regie proprie

Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 1 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Cadru legal aplicabil Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (temei legal: pct. 108 alin. 2 din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Costul unei imobilizări corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este ...

continuare →

Regimul fiscal al cheltuielilor nedeductibile

În temeiul art. 21 alin. (4) din Codul fiscal, în categoria cheltuielilor nedeductibile, adică a celor care nu se scad la calculul impozitului pe profit, legiuitorul a statuat,  în mod expres, 20 de tipuri de asemenea cheltuieli. Acestea sunt următoarele: 1. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România; Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi impozitele cu reţinere la sursă plătite în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România. Cheltuielile cu impozitul pe profit amânat, înregistrate de contribuabil, sunt nedeductibile. (Baza ...

continuare →