Categorie : Fiscal

Noutăţi în reglementarea competenţelor organului fiscal

Tema la care ne referim este tratată, în Codul de procedură fiscală, în Titlul III „Dispoziţii procedurale generale” şi unele din prevederi au fost amendate, recent, prin Ordonanţa nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie şi intră în vigoare, cu excepţia unor articole, la 17 septembrie a.c. Organele fiscale au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale, exercitarea controlului şi emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscală. În cazul impozitului pe venit şi al contribuţiilor sociale, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competenţă specială de administrare. Aşa cum se precizează în Normele de punere în aplicare a Codului, unităţile administrativ-teritoriale au competenţă generală în ceea ce priveşte administrarea creanţelor fiscale care, potrivit legii, sunt date în competenţa lor de administrare. Impozitele, taxele şi alte sume care ...

continuare →

Condiţii pentru a deveni consultant fiscal

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali a hotărât modificarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.4/2007. Hotărârea nr.11/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 629 din 2 septembrie a.c. Prin completările aduse la Regulament, pot susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sub formă de interviu, în faţa Comisiei de evaluare a Camerei Consultanţilor Fiscali, şi persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi care: - au promovat cu media generală de minimum 8 un program de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129, cu o durată de minimum 100 de ore. Dovada absolvirii programului de perfecţionare pentru ocupaţia de consultant fiscal se face cu certificatul de absolvire ...

continuare →

Când scăpăm de datele înscrise în cazierul fiscal

A fost publicat actul normativ, pe care l-am semnalat la data aprobării de către executiv, referitor la modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ordonanţa de modificare, cu nr. 25/2011, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 628 din 2 septembrie a.c. Potrivit modificărilor aduse textului de reglementare, contribuabilii care au înscrise date în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii: - faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt sancţionate de lege; - a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească; - faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate ca infracţiuni şi nu au mai săvârşit fapte de această natură într-o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte; - faptele înscrise în cazierul fiscal sunt sancţionate drept contravenţii, cu excepţia contravenţiilor regimul produselor ...

continuare →

Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal va avea loc în 8 octombrie 2011

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 26 august 2011, a hotărât ca data examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal să aibă loc în data de 8 octombrie 2011. Examenul va consta într-o probă scrisă sub formă de test grilă. Înscrierile la examen se fac în perioada 5-23 septembrie 2011 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro, iar dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti. Locul de desfăşurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 3 octombrie 2011. Pentru detalii cu privire la conţinutul dosarului de înscriere şi bibliografia de examen, vă rugăm să accesaţi: http://lege5.ro/Gratuit/gi3danzyha/hotarare-12-2011-privind-sustinerea-examenului-pentru-atribuirea-calitatii-de-consultant-fiscal-sesiunea-octombrie-2011. ...

continuare →

Codul de procedură fiscală despre secretul fiscal

Tratată în Titlul I Capitolul 1 al Codului de procedură fiscală, această temă a fost completată prin recenta ordonanţă a Guvernului nr. 29 din 31 august 2011. Ordonanţa a fost publicată în Monitorul oficial nr. 626 din 2 septembrie şi va intra în vigoare la 17 septembrie, cu excepţia unor articole printre care nu se regăseşte cel la care ne referim în această semnalare. Potrivit alin.1 al articolului 11 din Codul de procedură fiscală, funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. Norma metodologică de aplicare a C. pr. fiscală, aprobată prin H.G. nr.1050 din 2004, precizează că în categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi ...

continuare →

Analiza de risc în verificarea fiscală prealabilă a persoanelor fizice impozabile

Prin Hotărârea Guvernului nr. 773/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 620 din 1 septembrie a.c., au fost aduse modificări şi completări la Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2011. Pe fond, pentru selectarea persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale se introduce analiza de risc. ● Ca temei legal, H.G.nr.248/2011 reglementează verificarea situaţiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, prevăzută la art. 1091 din Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constând în ansamblul activităţilor desfăşurate de organele fiscale cu scopul de a examina totalitatea drepturilor şi obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a oricăror altor elemente relevante pentru stabilirea situaţiei fiscale reale a persoanei fizice verificate. Prin situaţie fiscală personală se înţelege totalitatea drepturilor şi a obligaţiilor de natură patrimonială, a fluxurilor de trezorerie şi a ...

continuare →

Modificările Codului fiscal – comparaţie între articolele modificate, înainte şi după intrarea în vigoare a modificărilor

În Monitorul Oficial nr. 627, de vineri, 2 septembrie 2011, a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Printre principalele modificări menţionăm modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei de impozit pe profit (cod 101), posibilitatea contribuabililor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 34, alin. (4) şi (5), de a opta, începând cu 1 ianuarie 2013, pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual cu plăţi anticipate, efectuate anual, acordarea pentru micii contribuabili a dreptului de depunere trimestrială a Declaraţiei 112 şi plata trimestrială a impozitelor şi contribuţiilor aferente, precum şi modificarea termenului limită de depunere a Declaraţiei recapitulative 390 VIES, de la 15 la 25 inclusiv a lunii următoare. Au fost introduse Reguli generale aplicabile veniturilor realizate din operaţiunea de fiducie, Art. 421, iar la Titlul VII, a fost introdus Capitolul VI – Contravenţii şi sancţiuni. Cu toate că art. ...

continuare →