23 August, 2019

Categorie : Fiscal

Depunerea declaraţiei de impozit pe profit în 2012

În urma modificărilor aduse Codului fiscal prin Ordonanţa nr.30/2011, în vigoare de la 5 septembrie, data publicării în Monitorul oficial nr. 627/2011, contribuabilii au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate. ■ Prevederea este cuprinsă în articolul 35 alineatul (1) din Codul fiscal şi se aplică cu începere de la 1 ianuarie 2012. Contribuabilii exceptaţi, prevăzuţi la art.34 din Codul fiscal alin.(5) – astfel cum şi acest articol a fost modificat prin O.G. nr.30/2011, tot cu valabilitate de la 1 ianuarie 2012, sunt: - organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie inclusiv a ...

continuare →

Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii

Tema enunţată în titlu se regăseşte în Titlul VI din Codul fiscal, referitor la TVA, Capitolul VI – “Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată”. Ne referim la această tema datorită unor recente modificări aduse prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011, în vigoare de la 5 septembrie a.c. Să menţionăm că modificarea din text pe care o vom semnala se aplică de la data intrării în vigoare a O.G. nr.30/2011, în condiţiile în care alte puncte din ordonanţă au date diferite de aplicare. Potrivit art.1341 Cod fiscal, faptul generator intervine la data livrării bunurilor sau la data prestării serviciilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul capitol. Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignaţie, se consideră că livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clienţilor săi. Pentru bunurile transmise în vederea testării sau a verificării conformităţii, se consideră că livrarea ...

continuare →

Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă

Această semnalare are scopul numai de a reaminti o recentă modificare din Codul fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2012. Ne referim la efectele Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011, publicată în M.Of.nr. 627 din 2 septembrie şi intrată în vigoare la 5 septembrie, prin care sunt aduse modificări şi completări la Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale prevăzute prin alte acte normative. În ce priveşte declaraţiile anuale privind reţinerea la sursă, prevederea este dată de Codul fiscal, prin art.119, potrivit căruia, în forma actuală, plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până la data de 30 iunie a anului fiscal curent pentru anul expirat. Textul există în această formă în urma modificărilor aduse ...

continuare →

Tratamentul contabil aplicabil depozitelor bancare pe termen scurt în valută

Cum se înregistrează în contabilitate un contract privind un depozit bancar pe termen scurt la o bancă comercială din România Depozitele bancare pe termen scurt sunt recunoscute din punct de vedere contabil la categoria “altor investiţii pe termen scurt”. Depozitele bancare pe termen scurt în valută se înregistrează la constituire la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de constituire. Lichidarea depozitelor constituite în valută se efectuează la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, de la data operaţiunii de lichidare. Diferenţele de curs valutar între cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt înregistrate în contabilitate şi cursul Băncii Naţionale a României de la data lichidării depozitelor bancare se înregistrează la venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz. (temei legal: pct. 168 alin. (2), pct. 169 alin. (1) şi (3) din normele de aplicarea ...

continuare →