15 August, 2018

Categorie : Fiscal

MFP se aliniază la noile reglementări privind cazierul fiscal

Un recent proiect de Ordin al ministrului finanţelor publice, iniţiat de ANAF, are drept scop aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal. Proiectul de act normativ a fost făcut public pe 3 octombrie a.c. Potrivit dispoziţiilor art.7 din Ordonanţa Guvernului nr.75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vigoare anterior datei de 5 septembrie 2011, faptele sau situaţiile înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor erau radiate din această evidenţă, în general, după trecerea unei perioade de 5 ani de la data rămânerii definitive a actului prin care erau sancţionate aceste fapte, indiferent de natura faptelor sau situaţiilor înscrise în cazier. Aceste prevederi legale au fost, modificate începând cu data de 5 septembrie 2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 25/2011 , amendamentele aduse vizând condiţiile de scoatere ...

continuare →

Produc legume pe terenul meu şi le vând la un centru de recoltare. Ce obligaţii fiscale am?

Răspunsul se regăseşte în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.190/2009, astfel cum a fost, recent, modificat prin ordinul MADR nr. 205/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 690 din 29 septembrie a.c. Contribuabilii impuşi pe bază de norme de venit sau în sistem real pe baza contabilităţii în partidă simplă, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, nu datorează impozitul de 2% prevăzut la art. 74 alin. (4) din Codul fiscal. Sunt contribuabili, în acest sens, atât persoanele fizice, cât şi arendaşii persoane fizice, care realizează venituri din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială ...

continuare →

Taxa pe tranzacţiile financiare: o contribuţie echitabilă din partea sectorului financiar

Pe 28 septembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere de taxă pe tranzacţiile financiare, aplicabilă în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Taxa ar urma să se aplice tuturor tranzacţiilor cu instrumente financiare care au loc între instituţii financiare, atunci când cel puţin una dintre părţile tranzacţiei este situată în UE. Potrivit propunerii avansate de Comisie, ar urma să se aplice o taxă de 0,1 % în cazul acţiunilor şi al obligaţiunilor şi o taxă de 0,01 % în cazul contractelor de instrumente financiare derivate. Prin această măsură, s-ar putea colecta anual aproximativ 57 miliarde EUR. Comisia a propus ca taxa să intre în vigoare începând de la 1 ianuarie 2014. Două motive au stat la baza propunerii Comisiei de instituire a unei noi taxe pe tranzacţiile financiare. În primul rând, pentru ca sectorul financiar să aibă o contribuţie echitabilă într-un moment în care statele membre sunt obligate la măsuri de consolidare ...

continuare →

Se modifică data de depunere a formularului 390 VIES

Prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 3162/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 677 din 23 septembrie a.c. a fost modificat OPANAF nr. 76/2010 privind regimul formularului de declaraţie 390 VIES. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal, care realizează operaţiuni intracomunitare, au obligaţia să depună lunar Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare (390 VIES), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare. Reamintim că, în reglementarea anterioară, depunerea trebuia făcută până la data de 15 inclusiv a lunii următoare.  Declaraţia recapitulativă se depune numai pentru luna de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru livrările, achiziţiile sau prestările intracomunitare. A fost, de asemenea, modificată anexa privitoare la procedura de gestionare a Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, în vederea îndeplinirii cerinţelor Regulamentului (CE) nr. 1.798/2003 al Consiliului din 7 ...

continuare →

Se modifică formularele de declaraţii 010 şi 070

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului MFP nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, cu modificările şi completările ulterioare. Prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, la articolul 29619 din Codul fiscal a fost introdus un nou alineat (11), conform căruia, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, se depune trimestrial, prin derogare de la termenul de declarare lunară, de către categoriile de contribuabili prevăzute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal (vezi documentarul din subsolul materialului nostru). Totodată, prin actul normativ menţionat mai sus, la art. 29619 din Codul fiscal a fost introdus alineatul (17), conform căruia persoanele şi entităţile prevăzute de lege, care se înfiinţează în cursul ...

continuare →

Declaraţia fiscală a angajatorului pentru personalul aflat în concediu medical

După cum am semnalat deja, MFP a transmis, recent, direcţiilor finanţelor publice o circulară referitoare la Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate. Astăzi detaliem cazul  special, cuprins în conţinutul circularei, care are în vedere declaraţia pe care trebuie să o depună angajatorii în situaţia enunţată în titlul acestui material. În speţă, aşa cum se prevede în art. 29619 din Codul fiscal, trebuie făcute precizări privitoare la persoanele vizate, astfel: ● Persoane aflate în concediu medical: a) persoanele fizice rezidente care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, atât pe perioada în care desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care beneficiază de concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele care realizează venituri de natura celor ...

continuare →

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate

O circulară trimisă de MFP direcţiilor finanţelor publice reglementează aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Codul fiscal. Circulara, datată în 22 septembrie a.c., prevede, la nivelul unităţilor fiscale, următoarele: 1. Începând cu veniturile lunii octombrie 2011, plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor prevăzuţi la art. 58 alin.(2) lit.a)-c) din Codul fiscal care au înregistrat în anul anterior un număr mediu mai mic de 3 salariaţi, precum şi venituri totale de până la 100.000 euro în cazul celor de la lit.b), sunt obligaţi să depună trimetrial Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor salariate. 2. a) Plătitorii de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, prevăzuţi la pct.1 pot opta pentru declararea şi plata lunară, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal, prin depunerea declaraţiei de menţiuni. b) Pentru trimestrul IV al anului 2011, plătitorii ...

continuare →