23 Ianuarie, 2019

Categorie : Fiscal

Autorizarea antrepozitului fiscal

În continuarea unei prezentări anterioare despre accize armonizate şi antrepozit fiscal, continuăm cu aspecte legate de autorizarea antrepozitului, conform dispoziţiilor Codului fiscal, date fiind modificările pe care aceste prevederi le-au suferit prin acte normative recente, ultimul dintre acestea fiind Ordonanţa Guvernului nr.30/2011. În prezentarea acestor ultime modificări şi completări, atragem atenţia că modificările pe care le semnalăm, au intrat în vigoare la 5 septembrie a.c. facem această precizare întrucât anumite dispoziţii introduse prin O.G. nr.30/2011, altele decât cele cuprinse în textul de mai jos, vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2012. ■ Autorizarea ca antrepozit fiscal. Autoritatea competentă va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de autorizare. Autorizaţia va conţine următoarele: - codul de accize atribuit antrepozitului fiscal; - elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia; - adresa antrepozitului fiscal ...

continuare →

După ce criterii sunteţi obligaţi să vă înregistraţi în scopuri de TVA

Ordinul MFP nr. 2795, publicat în Monitorul oficial nr. 824 din 22 noiembrie a.c. stabileşte noi criterii pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA în România nu fac obiectul prevederilor acestui ordin. Criteriile stabilite servesc la evaluarea intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Dispoziţiile ordinului amintit tratează diferenţiat obligaţiile, după cum urmează: - înregistrarea normală în scopuri de taxă se face ...

continuare →

Monografia contabilă aplicabilă casării imobilizărilor corporale

Atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară, o imobilizare corporală trebuie scoasă din evidenţă la cedare sau casare.  (temei legal: pct. 114  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Manopera contabilă Cazul I – dacă operaţiunile sunt efectuate de terţi - înregistrarea operaţiunilor efectuate de terţi în baza facturilor emise: 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi = % 401. Furnizori – analitic specific 4426 TVA deductibil Documente care stau la baza acestei înregistrări contabile:  facturi, bonuri fiscale, situaţii de lucrări, devize de calcul, documente care justifică efectuarea casării. Cazul II – dacă operaţiunile sunt efectuate de personalul propriu al firmei - înregistrarea contabilă a operaţiunilor efectuate de terţi legate de casarea imobilizărilor corporale: Clasa 6 Conturi de cheltuieli – analitic specific = % 401. Furnizori ...

continuare →

Despre accize şi antrepozit fiscal

Propunem tema despre antrepozitul fiscal, legat de regimul accizelor armonizate, conform dispoziţiilor Codului fiscal, date fiind modificările pe care aceste prevederi le-au suferit prin acte normative recente, ultimul dintre acestea fiind Ordonanţa Guvernului nr.30/2011. În prezentarea acestor ultime modificări şi completări, atragem atenţia că regimul de intrare în vigoare este diferit, respectiv la data intrării în vigoare a O.G. nr.30 (5 septembrie a.c.) sau începând cu 1 ianuarie 2012, în textul de mai jos urmând să facem precizările necesare. ■ Accizele armonizate sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului de alcool şi băuturi alcoolice, tutun prelucrat, produse energetice şi electricitate. Accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum şi în statul membru în care se face eliberarea pentru consum. Condiţiile de exigibilitate şi nivelul accizelor care urmează să fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în statul membru în care are loc ...

continuare →

Cauţiunea depusă pentru suspendarea executării silite

Discuţia pe care o propunem porneşte de la o critică de neconstituţionalitate în legătura cu situaţiile în care poate fi suspendată executarea silită, cu trimitere atât la Codul de procedură fiscală, cât şi la Codul de procedură civilă. ■ Potrivit Codului de procedură fiscală, art.148, executarea silită se suspendă: - când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii; - la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii; - în cazul în care, după primirea procesului-verbal de sechestru, debitorului I se aprobă cererea, depusă în termen de 15 zile de la comunicare, prin care solicită să îi aprobe ca plata integrală a creanţelor fiscale să se facă din veniturile bunului imobil urmărit sau din alte venituri ale sale pe timp de cel mult 6 luni; - pe o perioadă de cel mult 6 luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin hotărâre a ...

continuare →

Monografia contabilă pentru compensaţiile primite de la societăţile de asigurări

În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizări corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative. Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (temei legal: pct. 116  din normele de aplicare a Ordinulului MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare) Compensaţiile cuprind: a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizări corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizări corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate. Dreptul de a încasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor ...

continuare →

Obligaţiile către stat, stabilite din oficiu

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă face obiectul ordinului preşedintelului ANAF nr. 3392/2011, publicat în Monitorul oficial nr. 816 din 18 noiembrie a.c. Tot de dată recentă, prin Ordinul OPANAF nr. 3389, publicat în M.Of.nr. 804 din 14 noiembrie au fost aduse precizări metodologice privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Baza legală o constituie prevederile art. 83 din Codul de procedură fiscală, potrivit căruia, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale. În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor ...

continuare →