23 Ianuarie, 2019

Categorie : Fiscal

Decontul de TVA (300)

Prevederile Ordinului M.F.P. nr.3665/2011 se aplică  începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2012. Diferențele față de vechiul decont constau în: - S-au creat rânduri speciale pentru taxarea inversă în ţară (art. 160 din Codul fiscal) – rd. 13 pentru livrări, rd. 12 şi 25 pentru achiziţii (rd. 22 pentru achiziţii taxabile cu 24% nu include şi achiziţiile supuse taxării inverse în ţară). - S-au introdus 2 rânduri pentru corelare cu Declaraţia 394: rd. 17.1 (livrări/prestări taxabile efectuate în interiorul ţării pentru care au fost emise facturi către persoane înregistrate cf. art.153) rd. 27.1 (achiziţii din interiorul ţării pentru care s-au primit facturi de la persoane înregistrate cf. art.153) - S-au introdus casete pentru declararea livrărilor/achizițiilor de cereale - Au fost eliminate rândurile în care se detaliau achiziţiile de servicii intracomunitare în funcţie de înregistrarea în scopuri de TVA a prestatorului (rd. 7.1.1. şi 19.1.1). ...

continuare →

Aspecte privind contribuţia de asigurări sociale

Vă prezentăm astăzi câteva aspecte privind contribuţia de asigurări sociale, informaţii care se regăsesc în Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Categorii de contribuabili Potrivit Legii 263/2010, în sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz,  asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale, angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor pentru cadrele militare trecute în rezervă, politiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile legii. De asemenea, sunt contribuabili  persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate. Totodată, contribuabil mai este şi Agenţia Naţională ...

continuare →

Impozite datorate la dobândirea, înstrăinarea sau modificarea clădirilor

Am prezentat, în materiale anterioare recente – legat de termenul de bonificaţie până la sfârşitul lunii martie – regimul general al impozitelor şi taxelor locale datorate pentru imobile, terenuri şi mijloace de transport. Materialul de faţă priveşte situaţiile speciale, prevăzute de Codul fiscal, referitoare la impozitare în urma dobândirii, înstrăinării sau modificării cladirilor. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. În ambele situaţii de mai sus, ...

continuare →

Până pe 10 aprilie se completează formularul 96 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA

În forma actuală, “Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153″, precum şi instrucţiunile de completare au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 53/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 60 din 25 ianuarie a.c., dată de la care s-a abrogat OPANAF nr.13/2011, cu reglementarea anterioară în materie. Declaraţia se depune dacă, în cursul unui an calendaristic, contribuabilul înregistrat în scopuri de TVA atinge sau depăşeşte plafonul de scutire. Completarea formularului trebuie făcută în termen de 10 zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon.  Potrivit Instrucţiunilor aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 53/2012, formularul 096 se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la ...

continuare →

Cum ne verifică statul averea. Criterii

Sediul materiei: Hotărârea de Guvern nr. 773/2011 modifică Procedura de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate. Potrivit noului act normativ, în vederea selectării persoanelor fizice supuse verificării fiscale prealabile documentare, organele fiscale vor identifica, evalua şi gestiona riscurile de nedeclarare a veniturilor impozabile ale persoanelor fizice, prin efectuarea următoarelor operaţiuni: • stabilirea surselor de date; • culegerea datelor deţinute de alte entităţi; • formalizarea datelor în structura necesară analizei; • definirea caracteristicilor persoanelor fizice cu potenţial risc de nedeclarare. Actul normativ prevede ca stabilirea surselor de date să se realizeze prin evaluarea informaţiilor deţinute de organele fiscale cu privire la persoanele fizice şi stabilirea necesarului de date care trebuie obţinute în vederea identificării diferenţelor dintre situaţia fiscală personală şi veniturile declarate organelor fiscale, precum şi prin identificarea surselor de date despre persoanele fizice, deţinute de autorităţi publice şi alte entităţi, necesare determinării riscului de nedeclarare a veniturilor ...

continuare →

TVA. Declaraţia 394

Ordinul M.F.P. nr. 3596/2011 a intrat în vigoare la 1 februarie 2012. Declarația se depune de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 [obligate la plată conform art.150 (1) şi (7) din Codul fiscal] până pe 25 a lunii următoare perioadei de raportare. Perioada de raportare este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de TVA conform art. 1561 din Codul fiscal – începând cu operaţiunile efectuate în luna ianuarie 2012. Se declară: a. livrările/prestările taxabile exigibile în perioada de raportare, pentru care s-au emis factură către beneficiari înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal; b. achiziţiile de bunuri/servicii exigibile în perioada de raportare pentru care s-au primit facturi de la furnizori/prestatori înregistraţi conform art. 153 Declaraţia include: Livrările/achiziţiile pentru care se aplică taxarea inversă (art.160 Codul fiscal) Avansurile Facturile de storno (cu -) Important! Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă se declară ...

continuare →

Informaţii despre formularul 311

În Monitorul Oficial nr. 199 din 27 Martie 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 418 din 19 Martie 2012, ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal“. Ordinul reglementează modul de declarare şi plată a TVA când, pentru un contribuabil, a fost invalidat, de către ANAF, codul de TVA, iar în perioada de inactivitate efectuează  o vânzare la care are obligaţia să colecteze TVA. Situaţia este aplicabilă şi la o achiziţie la care are obligaţia să plătească TVA. De ce se impune existenţa declaraţiei 311 ? Aceasta vine în aplicarea prevederilor de la art.11 alin. (1^1)din Codul fiscal, ce stabileşte: ”Contribuabilii declaraţi inactivi conform art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul ...

continuare →