19 Octombrie, 2018

Categorie : Fiscal

Până pe 15 martie se depune Formularul 204 – Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică

Ordinul preşedintelului ANAF nr.52/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 72 din 30 ianuarie a.c., a aprobat modelul şi conţinutul unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, inclusiv Formularul 204 “Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, cod 14.13.01.13/2i. Formularul se utilizează pentru declararea veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2011 şi definitivarea impozitului anual, urmând ca, până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent să emită deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală. Declaraţia se completează şi se depune, până la 15 martie, pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice sau pentru asocierile constituite între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, ...

continuare →

Cum se înregistrează în contabilitate un autoturism clasificat ca deţinut ”spre vânzare”

În cadrul societăţii noastre, aplicăm în paralel atât OMFP 3055, cât şi raportarea pe sistem IFRS (pentru acţionari). În aceste condiţii, cum ar trebui să se reflecte în contabilitatea IFRS un autoturism care va fi vândut în perioada ce urmează, dat fiind faptul că acesta a fost utilizat în scopuri strict administrative până în prezent. De asemenea, acum, autoturismul nu este amortizat. Mulţumesc. Ion Delav (Slatina). Contabilizarea evaluării şi prezentării în situaţiile financiare a activelor destinate cedării (held for sale) este reglementată prin IFRS 5 “Active necurente pentru vânzare şi întreruperi de activităţi”. Astfel, o firmă va clasifica un activ necurent ca deţinut în vederea vânzării, dacă valoarea sa contabilă va fi recuperată în principiu prin vînzare şi nu prin utilizare. Procesul de vânzare se aşteaptă să fie încheiat în termen de un an de la data clasificării sale. Operaţiunile înregistrate în contabilitate 1. Înregistrarea achiziţiei mijlocului de transport, în ...

continuare →

Valoarea fiscală a unor active

În urma unui transfer parțial de active realizat ca urmare a unei vânzări (deci nu ca urmare a unei operațiuni de divizare, fuziune sau aport), activele achiziționate se înregistrează în contabilitatea primitorului la valoarea justă, conform reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 3055 din 2009 punctul 83: „Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează, de regulă, de către profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional”. Deoarece nu am gasit referințe în Codul fiscal cu privire la valoarea fiscală a acestor active primite (articolul 27 referindu-se doar la transferuri de active în schimbul unor titluri de participare, în cadrul unor reorganizîri), am considerat că valoarea fiscală este aceeași cu valoarea contabilă a acestor active, adică valoarea justă ...

continuare →

Regimul caselor de marcat electronice declanşează, în continuare, procese

Deşi relativ de mult timp în vigoare, reglementarea dată prin Ordonanţa de urgenţă nr.28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale continuă să fie nerespectată, cu consecinţe contravenţionale. Mai mult, aşa cum se va vedea din cele de mai jos, sunt încă puse în discuţie – sub aspectul legalităţii – dispoziţiile care stabilesc contravenţiile la regimul caselor de marcat electronice. În ce priveşte discuţia noastră, ne referim la câteva prevederi din această reglementare, privind regimul contravenţiilor, după cum urmează. ● Art. 10 lit. b) care prevede că reprezintă contravenţii dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni: - neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate, de la data începerii activităţilor comerciale desfăşurate în fiecare locaţie, cu excepţia situaţiei în care, până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori ...

continuare →

Contabilizarea unei reparaţii la un echipament tehnologic

În cazul unor reparaţii care se efectuează la echipamentele tehnologice, cum pot şti care cheltuieli sunt adăugate la valoarea imobilizărilor respective şi care nu? Mulţumesc. Oana Ionescu (Arad). 1. Conform reglementărilor contabile IFRS, cheltuieli ulterioare sunt reglementate prin IAS 16 “Imobilizări corporale”. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se capitalizează în valoarea contabilă a activului, atunci cînd este probabil ca firma să beneficieze de avantaje economice viitoare mai mari decât nivelul de performanţă prevăzut iniţial. Toate celelalte cheltuieli ulterioare trebuie evidenţiate în contul de profit şi pierdere. Înregistrările în contabilitate conform IAS 16 „Imobilizări corporale” 2131 Echipamente tehnologice = % 302 Materiale consumabile 421 Personal salarii datorate 2813 Amortizare 401 Furnizori 2. Conform reglementărilor contabile RAS, cheltuieli ulterioare sunt reglementate prin punctele 106 – 108 din OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în ...

continuare →

Mai sunt necesare foile de parcurs?

Având în vedere că începând cu anul 2012 cheltuielile cu combustibilul sunt deductibile în proporție de 50% (partea de 50% cheltuială nedeductibilă reprezentând, in opinia mea, o penalizare pentru utilizarea autoturismului în alte scopuri decât realizarea de operațiuni impozabile – interesul personal al angajatului, de exemplu) mai este necesară completarea foilor de parcurs pentru a putea deduce 50% din cheltuiala cu combustibilii la calculul impozitului pe profit? Conform prevederilor art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, 50% din cheltuielile privind combustibilul, pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, reprezintă cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Prin excepţie de la prezentele prevederi, cheltuielile privind combustibilul sunt integral deductibile în situaţia ...

continuare →

Deducerea TVA: cazuri specifice

La excepțiile prevăzute la limitările speciale ale dreptului de deducere a TVA pentru combustibil de la art. 1451sunt prevăzute vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, dar la excepțiile prevăzute la deductibilitatea cheltuielilor privind combustibilul nu sunt prevăzute aceste vehicule. In acest caz, pentru combustibilul utilizat pentru prestarea acestor servicii cu plată cheltuiala este deductibilă în proporție de 50% și taxa este deductibilă în totalitate? Aceasta a fost intenția legiuitorului, sau este o necorelare între titlul II și titlul VI? Observație: La art. 153 alin. (9) se prevede că organul fiscal anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă se îndeplinesc anumite condiții. Litera e), de exemplu, prevede că anularea se face din prima zi a celei de-a doua luni următoare unui semestru în care contribuabilul nu a efectuat/achiziționat bunuri/servicii. La alin. (91) se prevede că înscrierea în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA ...

continuare →