15 August, 2018

Categorie : Fiscal

Unele categorii de venituri neimpozabile

Într-un material anterior am prezentat veniturile neimpozabile provenite din ajutoare, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. Pentru a întregi tabloul temei propuse, redăm, în continuare, şi alte venituri neimpozabile, astfel cum sunt prevăzute în Codul fiscal. Nu am inclus în această prezentare, totuşi, veniturile neimpozabile care se referă la activitatea  corpului diplomatic, activităţi pe baza de reciprocitate şi alte asemenea activităţi cu elemente de extraneitate, categorii pe care le vom prezenta într-un material separat. Reglementate prin articolul 42 Cod fiscal, în afara celor prezentate în materialul anterior, iată care sunt alte categorii de venituri neimpozabile. ● veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile ...

continuare →

Venituri neimpozabile, cu elemente de extraneitate

Am grupat într-o categorie aparte, strict pentru o mai uşoară urmărire a prezentării,  veniturile care nu se impozitează şi care se referă fie la personal diplomatic român in străinătate, personal străin în România, consultanţi străini sau corespondenţi străini de presă. Alte categorii de venituri neimpozabile v-au fost prezentate în două materiale anterioare. În condiţiile dispoziţiilor art. 42 din Codul fiscal, nu se impozitează: ● veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte; ● veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, în conformitate cu legislaţia în vigoare; ● veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia ...

continuare →

MFP rezolvă problema impunerii veniturilor plătite în baza contractelor civile

Ordinul MFP nr. 247/2012, publicat în Monitorul oficial nr. 129 din 22 februarie a.c., stabileşte procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 Cod fiscal privind impunerea veniturilor plătite în baza contractelor civile încheiate potrivit Codului civil, în formă scrisă, în vederea impunerii fiscale. Precizările erau aşteptate, în condiţiile în care, începând cu data de 1 octombrie anul trecut, prin efectul Legii nr. 71/2011, au fost abrogate prevederile Codului comercial şi ale Legii nr.178/1934  pentru reglementarea contractului de consignaţie, acte normative care conţineau prevederi privind contractele de comision, mandat comercial şi, respectiv, contractul de consignaţie. Sub aspect fiscal, reglementarea stabileşte contractele civile pentru care impozitul se reţine la sursă. În context, reamintim că dispoziţiile proprii ale Legii nr.71/2011 (dată pentru modificarea Codului civil) prevăd atât abrogarea Codului comercial, cât şi înlocuirea termenilor şi expresiilor din legislaţia civilă şi comercială cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil. În ce priveşte Codul ...

continuare →

Contabilizarea operaţiunilor de franciză

Franciza este operațiunea care îmbracă forma unui contract prin care o persoană numită francizor (în engleză franchiser) îi acordă unei alte persoane, numită beneficiar sau francizat (în engleză franchisee), dreptul de exploatare a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrială sau intelectuală, în scopul de producție sau de comercializare a anumitor tipuri de produse și/sau de servicii. Obținerea unei francize implică plata unei taxe de intrare în sistem precum și a unor redevențe anuale, de regulă sub forma unui procent din cifra de afaceri. Contabilizarea operaţiunilor de franciză este reglementată prin prevederile OMFP nr. 3055/2009 privind reglementările contabile, cu modificările şi completările ulterioare În contabilitatea francizorului, operaţiunile contabile sunt: 1. Înregistrarea taxei de intrare, conform documentelor justificative legal valabile: 4111. Clienţi = % 706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 4427. TVA colectată 2. Înregistrarea redevenţei anuale, conform documentelor justificative legal valabile: 4111. Clienţi = % 706. Venituri ...

continuare →

Persoanele fizice cu handicap grav plătesc impozit pe venitul din salarii?

Veniturile din salarii în cazul persoanelor cu handicap grav sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Prin OUG nr. 109/2009, incepand cu 14.05.2010, veniturile din salarii, la funcţia de bază, realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat “nu sunt incluse in veniturile salariale şi nu sunt impozabile”. (Baza legală: art. 55 alin. 4 lit. k^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) Atenţie! Nu intră sub incidenţa impozitării sumele acordate şi destinate persoanelor adulte cu handicap, astfel cum sunt reglementate în art. 58 alin.4 din Legea nr.448/2006, care vizează acordarea de prestaţii sociale, sume care nu sunt asimilate veniturilor sau indemnizaţiilor de natură salarială, în sensul definit de Codul fiscal. În concluzie, venitul salarial obţinut de o persoană încadrată cu handicap grav nu se impozitează, în baza documentelor care probează faptele. Baza legală: -O.G. nr. 2/2012 ...

continuare →

Pentru ce venituri nu se datorează impozite

Regimul fiscal al bunurilor neimpozabile, astfel cum este prevăzut prin dispoziţiile art.42 din Codul fiscal, a fost modificat, recent, prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011, începând cu 5 septembrie 2011, precum şi prin O.U.G. nr.125/2011, cu efect din 30 decembrie anul trecut. Corelativ, aplicarea acestor prevederi, prin Normele metodologice a suferit, de asemenea modificări, prin Hotărârea Guvernului nr.50/2012, în vigoare de la 31 ianuarie a.c. În cele ce urmează ne limităm la ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială. Codul fiscal, prin articolul 42 (a) se prevede că din această categorie de venituri neimpozabile, fac parte ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură primite de la alte persoane, cu excepţia indemnizaţiilor pentru incapacitate ...

continuare →

Întinderea drepturilor organului de control fiscal privind verificarea înscrisurilor şi cercetarea la faţa locului

În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, contribuabilul are obligaţia să pună la dispoziţie organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri. În acelaşi scop, organul fiscal are dreptul să solicite înscrisuri şi altor persoane cu care contribuabilul are sau a avut raporturi economice sau juridice. Pe fondul acestor dispoziţii ale Codului de procedură fiscală, prevăzute în art. 56 şi urm., o societate comercială, intimată într-un proces la Tribunalul Sălaj – Secţia civilă, a atacat reglementările menţionate ca fiind neconstituţionale, pentru motivele pe care le vom prezenta în continuare. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia a susţinut că dispoziţiile art. 56 şi art. 57 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, “prin formularea ambiguă şi interpretabilă conferă drepturi de control asupra tuturor actelor unei societăţi comerciale, fără să specifice că fiecare organ de control are dreptul de a verifica numai actele care cad în competenţa sa. ...

continuare →