Categorie : Fiscal

A fost modificat Codul de procedură fiscală

Guvernul a aprobat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, noile reglementări având ca scop creşterea eficienţei activităţii de administrare a creanţelor fiscale. Modificarea Codului de procedură fiscală prin ordonanţă a Guvernului s-a impus şi datorită necesităţii transpunerii Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal şi de abrogare a Directivei 77/799/CEE, directivă care trebuie să fie implementată începând cu 1 ianuarie 2013. În comunicatul de presă al MFP, sunt menţionate cele mai importante reglementări ale Ordonanţei aprobate de Guvern. ■ Măsuri cu impact pozitiv asupra mediului economic ● S-a reglementat expres data în funcţie de care se apreciază situaţia fiscală viitoare, în cazul emiterii unui acord de preţ în avans. În acest sens, s-a precizat această dată ca fiind data depunerii cererii de către contribuabilul solicitant al unui acord de preţ în avans; ● Preluarea la nivelul ...

continuare →

S-au modificat Normele la Codul fiscal!

În Şedinţa de Guvern din 25 ianuarie au fost aprobate unele modificări ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu clarificări în aplicarea reglementărilor Codului Fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, impozite şi taxe locale, contribuţii sociale obligatorii. ■ IMPOZITUL PE VENIT. Au fost adoptate, între altele, următoarele reglementări: ● exemplificarea unor forme de sprijin acordate în agricultură, din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile, care constituie venituri neimpozabile pentru persoanele fizice; ● clarificări privind neimpozitarea veniturilor obţinute din valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul personal, prin centrele de colectare, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice. Veniturile obţinute din valorificarea deşeurilor altele decât cele care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau alte fonduri publice, prin centrele de colectare a deşeurilor de metal, hârtie, sticlă şi altele asemenea sunt venituri impozabile şi ...

continuare →

Facilităţi fiscale pentru persoanele juridice care deţin imobile situate pe litoralul Mării Negre

Sunt administratorul unui SRL. Firma deţine o construcţie imobiliară situată pe litoralul Mării Negre. Există vreo prevedere legală prin care firma nu plăteşte impozit pe teren, dat fiind faptul că se situează pe litoralul Mării Negre? Ion Iacobescu, Constanta În baza art. 285 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, „Impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deţinute de persoane juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic..”. (Baza legală: punctul 88 din OG nr. 30/2011 începând cu 01.01.2012). În litera interpretativă a Legii nr. 571/2003, prin servicii turistice, în contextul art. 285 alin. (2) din Codul fiscal, se înţelege: numai combinaţia oricărora dintre activităţile: 5510 – Hoteluri, 552 – Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată, 5522 – Campinguri, inclusiv parcuri ...

continuare →

Noutăţi fiscale în materia depunerii declaraţiilor fiscale

Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” se depune la fisc numai online? Legiuitorul a statuat faptul că “Formularul 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs; formularul 300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, cod 14.13.01.02 şi formularul 710 “Declaraţie rectificativă”, cod 14.13.01.00/r. se depun în format PDF, cu fişier XML “. Declaraţiile fiscale menţionate anterior (100,300 şi 710) se depun la organul fiscal competent, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, sau se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit legii. Formularele se completează cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice. Toate celelalte declaraţii fiscale se depun prin metodele prevăzute în actele normative care reglementează modelul, conţinutul şi regimul documentelor. (Baza legală: art. 1 din Ordinul ANAF nr. 3642/2011 privind depunerea declaraţiilor fiscale) Deşi Ordinul ANAF nr. 3642/2011 a fost publicat ...

continuare →

Muncitorii români din Spania, care îngrijesc vârstnici, nu vor mai plăti cotizaţii către stat

Guvernul spaniol a decis ca, de la 1 ianuarie 2012, cetăţenii români care sunt îngrijitori/infirmieri la domiciliu nu mai sunt obligaţi să plătească nicio cotizaţie către stat. Această obligaţie îi revine de acum înainte angajatorului. Până în acest moment, legislaţia era confuză. Nu există o reglementare clară privind obligativitatea angajatorilor de a plăti în totalitate cotizaţiile, aşa că în cele mai multe situaţii, îngrijitorii erau cei care plăteau cotizaţiile. De la 1 ianuarie 2012, baza de cotizare va fi determinată prin 15 trepte de cotizare: - prima treaptă de salarizare este de până la 74,83 euro/lună; - ultima treaptă de salarizare este de peste 700,11 euro/lună; Astfel, angajatorii care plătesc un salariu de până la 74,83 euro/lună, vor plăti o cotizaţie de aproximativ 15,88 euro/lună, iar cei care plătesc un salariu de peste 700,11 euro/lună, vor plăti o cotizaţie de aproximativ 131,68 euro/lună. Ultimele date ale Institutului Naţional de Securitate Socială ...

continuare →

Cheltuielile nedeductibile la calcularea venitului impozabil

După ce am arătat, într-un material anterior, cheltuielile deductibile admise la calcularea venitului impozabil, completăm aceste informaţii cu prezentarea cheltuielilor nedeductibile. Reamintim că prevederile din Codul fiscal pe această temă au făcut obiectul unor modificări şi completări prin recenta Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 938 din 30 decembrie 2011. Potrivit art.21 Cod fiscal, următoarele cheltuieli nu sunt deductibile: ● cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi cheltuielile cu impozitele nereţinute la sursă în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din România, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit amânat înregistrat de către contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară. ● dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile de întârziere ...

continuare →

31 ianuarie – termenul pentru dreptul de opţiune

La data de 31 ianuarie 2012 expiră termenul până la care pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real contribuabilii persoane fizice care obţin venituri a căror impunere are la baza normele anuale de venit şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală. În veniturile a căror impunere are la baza normele anuale de venit se includ: ● venituri din activităţi independente; ● venituri din activităţi agricole; ● venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. Opțiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă este obligatorie pentru contribuabili pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilii nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului ...

continuare →