17 August, 2017

Categorie : HR & Muncă

Clauza de mobilitate în contractul individual de muncă

Prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură (dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii). Prin adăugarea unei clauze de mobilitate la contractul individual de muncă, salariatului i se aduce la cunoştinţă, fără echivoc, faptul că activitatea sa presupune deplasări în teren. Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă. Clauza de mobilitate rezultă din voinţa părţilor raportului de muncă, acordarea prestaţiilor suplimentare în bani sau în natură realizându-se în temeiul acordului de voinţă al părţilor. De aceea, nu va exista o obligaţie legală în sarcina angajatorului pentru acordarea unor prestaţii suplimentare pentru activitatea desfăşurată de salariat în diverse locuri, salariatul putâd beneficia ...

continuare →

Informaţii despre intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate

Potrivit Inspecţiei Muncii, activitatea de intermediere între cetăţenii români şi angajatorii din străinătate pentru găsirea şi ocuparea unui loc de muncă în afara graniţelor ţării este reglementată strict de lege pentru protecţia acestor persoane. Agenţii de ocupare a forţei de muncă Activitatea de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate poate fi desfăşurată numai de Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă şi de către agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate, entităţi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: * să fie societate comercială constituită în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, inclusiv filială a unei societăţi comerciale străine; * să aibă activitatea principală “Selecţia şi plasarea forţei de muncă” cod CAEN – 7450; * să aibă angajat personal cu experienţă în domeniu, să dispună de spaţiu şi dotări necesare pentru buna desfăşurarea  activităţii şi să deţină o bancă de date cu ofertele şi solicitările de locuri ...

continuare →

Planul naţional de muncă este în faza de elaborare. Va fi anunţat săptămâna viitoare

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale elaborează în prezent Planul naţional de locuri de muncă, care va fi anunţat săptămâna viitoare, potrivit ministrului Muncii, Claudia Boghicevici, arată Agerpres. Acesta a precizat că în perioada următoare vor avea loc discuţii cu patronatele şi sindicatele în legătură cu acest Plan. „În perioada următoare vom avea dezbateri cu patronatele, cu sindicatele, pentru că îmi doresc să am această discuţie şi implicarea sindicatelor în această perioadă poate să fie o contribuţie reală”, a spus Claudia Boghicevici, vineri, la un post privat de televiziune. Conform datelor publicate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rata şomajului înregistrat la sfârşitul lunii martie, la nivel naţional, a fost de 5,05%, mai mică cu 0,22% decât cea din februarie şi cu 0,95% sub cea din martie 2011. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, la 31 martie, a fost de ...

continuare →

Informaţii privind Inspecţia Muncii: rolul instituţiei, atribuţiile ei, relaţia cu angajatorii şi angajaţii

Inspecţia Muncii este autoritatea naţională în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă. Instituţia funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, are personalitate juridică şi este finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, potrivit Legii 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.  Atribuţiile Inspecţiei Muncii 1. Controlul relaţiilor de muncă Inspecţia Muncii controlează aplicarea reglementărilor generale şi specifice în domeniul relaţiilor de muncă, potrivit Legii 108/1999. Astfel, sunt controlate toate categoriile de angajatori, în legătură cu acordarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de salariaţii care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă. Excepţie fac unităţile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne precum şi Direcţia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază care îşi organizează activităţile de inspecţie a muncii prin servicii proprii ...

continuare →

Drepturi salariale obţinute prin executare silită

Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a dat o soluţie unitară de interpretare a prevederilor legale privind procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Sesizarea, cu recurs în interesul legii, făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, s-a referit – aşa cum s-a constatat în analiza Curţii – la soluţiile divergente date de instanţele judecătoreşti prin hotărâri irevocabile, prin lipsa unui punct de vedere unitar în cauzele având un obiect ce implică incidenţa acestor texte (contestaţii la executare formulate împotriva actelor de executare ori împotriva refuzului executorilor judecătoreşti de a începe executarea silită, cereri de validare a popririi etc.) şi statuarea diferită asupra compatibilităţii acestor norme cu principiile conţinute în art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul Protocol adiţional, astfel cum aceste principii au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene ...

continuare →

A fost modificată Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

În Monitorul Oficial 182 din 21 martie 2012 a fost publicată Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. Actul normativ modifică substanţial Legea nr. 108/1999, ce reglementează prevederile anterioare privind competenţele persoanelor cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii. Potrivit Legii 51/2012, Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. De asemenea, Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. Atribuţiile Inspecţiei Muncii, potrivit noului act normativ Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii specifice: A. În domeniul relaţiilor de muncă 1. controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; 2. controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ...

continuare →

Răspunderea disciplinară: ce trebuie să conţină obligatoriu decizia de sancţionare disciplinară

Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Codul muncii defineşte abaterea disciplinară ca fiind o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt, potrivit art. 148 din Codul muncii, următoarele: avertismentul scris;  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere ...

continuare →