20 Ianuarie, 2020

Categorie : HR & Muncă

Decizia de concediere şi menţionarea locurilor de muncă disponibile

Printr-o decizie deosebit de importantă în practică, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea uniformă, în practica instanţelor, a dispoziţiilor art. 74 alin. (1) lit. d) din Codul muncii în situaţia în care concedierea s-a dispus din motive care nu ţin de persoana salariatului, în temeiul dispoziţiilor art.65 din Codul muncii. Decizia ICCJ nr. 6/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 444 din 24 iunie a.c. Prin recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti s-a arătat că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 74 alin. ...

continuare →

Regimul lucrătorilor străini în România

Prin Legea nr. 80/2011, Parlamentul a aprobat modificări şi completări la Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European. Legea a fost publicată în M.Of. nr. 443 din 24 iunie şi este în vigoare de la 27 iunie a.c. Reamintim că O.U.G.nr.102/2005 a mai suferit modificări prin Legea de aprobare nr.260/2005, precum şi prin O. G.nr. 30/2006. Astfel cum a fost modificată, ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile de exercitare a dreptului la liberă circulaţie, de rezidenţă şi de rezidenţă permanentă pe teritoriul României, precum şi limitele exercitării acestor drepturi din motive de ordine publică, securitate naţională sau sănătate publică ale următoarelor categorii de persoane: - cetăţenii Uniunii Europene şi ai statelor membre ale Spaţiului Economic European şi membrii acestora de familie, care îi însoţesc sau li se alătură; - cetăţenii Confederaţiei Elveţiene şi membrii ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă

Parlamentul a aprobat modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. astfel cum fusese modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126 din 2008. Legea de aprobare nr.106/2011 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 429 din 20 iunie şi intră în vigoare de la 23 iunie a.c. Din modificările şi completările aduse legii, reţinem: - coordonatorul de ucenicie – în locul a ceea ce, în forma anterioară a legii, era maistrul de ucenicie – desemnat de angajator să se ocupe de formarea profesională a ucenicului; - înregistrarea contractului de ucenicie în registrul general de evidenţă a salariaţilor; - clauze specifice care se includ în contractul de ucenicie la locul de muncă; - dreptul persoanelor fizice autorizate şi al întreprinderilor familiale de a încheia contracte de ucenicie la locul de muncă, inclusiv condiţiile în care se poate organiza ucenicia la locul de muncă; - prelungirea perioadei minime ...

continuare →

Regimul agentului de muncă temporară

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern care priveşte condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Proiectul de act normativ este deschis pentru sugestii şi propuneri până la data de 18 iunie a.c., pe site-ul Internet al ministerului. ■ In ce priveşte situaţia actuală, Nota de fundamentare a propunerii arată că, în prezent, reglementarea muncii prin agent de muncă temporară îşi are sediul materiei în prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare, funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară Având în vedere că, prin ultimele modificări ale Legii nr. 53/2003 – Codul muncii (Legea nr.40/2011) a fost revizuită în mod semnificativ instituţia agentului de muncă temporară, pentru o mai bună corelare sistematică a textelor este necesară de asemenea şi revizuirea prevederilor ...

continuare →

Jurisdicţia muncii

Semnalăm tematica privind jurisdicţia muncii potrivit Codului muncii, astfel cum a fost modificat şi completat în temeiul Legii nr.40/2011, în temeiul căreia a şi fost republicat în Monitorul oficial nr.345 din 18 mai a.c. ■ Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit Codului muncii. ● Pot fi părţi în conflictele de muncă: - salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă; - angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; - sindicatele şi patronatele; - alte persoane juridice sau ...

continuare →

Răspunderea juridică în Codul muncii

Modificările aduse Codului muncii, prin Legea nr. 40/2011 vizează şi acest capitol special dedicat răspunderii juridice şi care include răspunderea disciplinară, răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală. ■ Primul capitol al Titlului XI privitor la tema anunţată tratează despre Regulamentul intern, întocmit de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, conţinutul acestuia şi intrarea în vigoare – respectiv momentul în care începe să producă efecte – odată ce este adus la cunoştinţa salariaţilor. Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate, de salariat, în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului în care angajatorul a soluţionat sesizarea, din partea salariatului, cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. Întocmirea regulamentului intern la nivelul fiecărui angajator se realizează în termen de 60 de zile de la ...

continuare →

Stabilirea vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a luat în examinare recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă ICCJ privind modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului mediu anual în operaţiunile de calculare a pensiilor din sistemul public, pentru persoane ale căror drepturi s-au deschis începând cu data de 1 aprilie 2001 şi care beneficiază de reducerea vârstei de pensionare potrivit legii. Decizia ICCJ nr. 4/2011, obligatorie, a fost publicată în Monitorul oficial nr. 349 din 19 mai a.c. Problema de drept ce a generat practica neunitară, constatată prin recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului constă în faptul că, în practica judiciară, nu există un punct de vedere unitar cu privire la modalitatea de stabilire a vârstei standard de pensionare şi a stagiului complet de cotizare utilizate pentru determinarea punctajului ...

continuare →