27 Ianuarie, 2020

Categorie : HR & Muncă

Protecţie împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici

Un proiect de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS prevede modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006  privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici. Proiectul de act normativ a fost elaborat în scopul transpunerii integrale a Directivei 2009/161/UE de stabilire a unei a treia liste de valori-limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) L nr. 338 din 19 decembrie 2009. Directiva 2009/161/UE a Comisiei din 17 decembrie 2009 reprezintă rezultatul adoptării şi implementării strategiilor de evaluare şi de reducere a riscurilor prezentate de substanţele periculoase, la nivel comunitar. Rezultatele ultimelor cercetări din domeniu cu privire la efectele unor substanţe periculoase asupra organismului uman, au condus la necesitatea stabilirii sau a revizuirii, după caz, a valorilor-limită de ...

continuare →

Atenţie angajatori: se modifică normele privind ucenicia la locul de muncă!

MMFPS a iniţiat un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006. Schimbări preconizate. Astfel cum se arată în Nota de fundamentare, prin proiectul de hotărâre s-au urmărit în principal următoarele aspecte: - abrogarea dispoziţiilor contrare noii reglementări, şi anume cele referitoare la atestarea maistrului de ucenicie şi la autorizarea persoanelor juridice şi persoanelor fizice care doresc să încadreze ucenici; b) completarea actului normativ prin introducerea unor dispoziţii noi, de detaliere a aspectelor de noutate introduse prin Legea Nr. 106/2011, precum şi coroborarea pe verticală şi orizontală a acestuia cu actele normative cu care se află în conexiune, în principal cele referitoare la legislaţia privind formarea profesională a adulţilor. Schimbările preconizate sunt grupate, sintetic, astfel: ● Schimbări referitoare la conţinutul contractului de ucenicie - Contractul de ucenicie la ...

continuare →

Registrul general de evidenţă a salariaţilor: o nouă procedură de comunicare cu inspectoratul teritorial de muncă

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale a aprobat, prin Ordinul nr. 1918/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 587 din 19 august a.c., procedura şi actele pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi procedura privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. La data intrării în vigoare a actului normativ, se abrogă Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 20/2007 privind aprobarea procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic. Obligaţia de a înfiinţa, completa şi transmite registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic îşi are temeiul legal în prevederile recentei Hotărâri a Guvernului nr. 500/2011, în vigoare de la 1 august şi vizează angajatorii, persoane fizice sau juridice, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, institutele culturale şi reprezentanţele comerciale şi economice ...

continuare →

Cum se aplică sancţiunea disciplinară

Curtea Constituţională a respins critica formulată la textul din Codul muncii potrivit căruia angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale, în cursul soluţionării unei contestaţii la decizia de concediere. În motivarea formulată, autoarea a apreciat că  dispoziţiile legale criticate sunt imprecise, împrejurare ce îi pune pe judecători în situaţia de a adăuga la lege prin stabilirea actelor şi faptelor ce marchează momentul luării la cunoştinţă de către angajator despre săvârşirea abaterii disciplinare. În acest sens, s-a susţinut că există o multitudine de ipoteze în virtutea cărora se poate aprecia, în mod subiectiv sau nu, că un anumit document sau ...

continuare →

Clasificarea ocupaţiilor din România, aliniată la Clasificarea internaţională standard a ocupaţiilor – ISCO 08

Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1.832/2011 şi al Institutului National de Statistică nr. 1.832//856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 561, din 8 august 2011. Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială. Ea este obligatorie pentru toate organele administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere precizarea ocupaţiei. Noua Clasificare a ocupaţiilor din România ordonează vechea Clasificare, care devenise greu de urmărit pentru utilizatorul obişnuit, din cauza numeroaselor modificări şi completări care au fost efectuate de la aprobarea ei, prin Ordinul Ministerului Muncii şi ...

continuare →

Inspecţia muncii pune la dispoziţie versiunea de evaluare a noii aplicaţii Revisal

Începând cu data de 1 august 2011, Inspecţia Muncii oferă angajatorilor posibilitatea să testeze versiunea de evaluare a aplicaţiei informatice Revisal, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.500/2011. Reamintim că, prin H.G. nr. 500/2011 se stabileşte metodologia de întocmire şi completare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările ce se efectuează, precum şi alte elemente în legătură cu acesta. În temeiul hotărârii de guvern, fiecare angajator are obligaţia de a înfiinţa şi transmite la inspectoratul teritorial de muncă un registru general de evidenţă a salariaţilor şi de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora. Inspecţia Muncii a pus la dispoziţia angajatorilor următoarele: - Revisal.5.0.evaluare, versiune revizuită 03.08.2011 (pentru Windows XP/Vista/Windows 7) - Ghidul de instalare şi utilizare, versiune revizuită 03.08.2011 (format .pdf – Portable Document Format) Etapa de testare şi evaluare, prevăzută a se derula pe perioada 1 august 2011 – 8 august 2011, include şi preluarea ...

continuare →