13 Decembrie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Informaţii privind Inspecţia Muncii: rolul instituţiei, atribuţiile ei, relaţia cu angajatorii şi angajaţii

Inspecţia Muncii este autoritatea naţională în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă. Instituţia funcţionează în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, are personalitate juridică şi este finanţată de la bugetul de stat şi din venituri extrabugetare, potrivit Legii 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.  Atribuţiile Inspecţiei Muncii 1. Controlul relaţiilor de muncă Inspecţia Muncii controlează aplicarea reglementărilor generale şi specifice în domeniul relaţiilor de muncă, potrivit Legii 108/1999. Astfel, sunt controlate toate categoriile de angajatori, în legătură cu acordarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de salariaţii care desfăşoară activitate în baza unui contract individual de muncă. Excepţie fac unităţile din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne precum şi Direcţia Generală a Penitenciarelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi Pază care îşi organizează activităţile de inspecţie a muncii prin servicii proprii ...

continuare →

Drepturi salariale obţinute prin executare silită

Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a dat o soluţie unitară de interpretare a prevederilor legale privind procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Sesizarea, cu recurs în interesul legii, făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă ÎCCJ, s-a referit – aşa cum s-a constatat în analiza Curţii – la soluţiile divergente date de instanţele judecătoreşti prin hotărâri irevocabile, prin lipsa unui punct de vedere unitar în cauzele având un obiect ce implică incidenţa acestor texte (contestaţii la executare formulate împotriva actelor de executare ori împotriva refuzului executorilor judecătoreşti de a începe executarea silită, cereri de validare a popririi etc.) şi statuarea diferită asupra compatibilităţii acestor norme cu principiile conţinute în art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului şi art. 1 din Primul Protocol adiţional, astfel cum aceste principii au fost dezvoltate în jurisprudenţa Curţii Europene ...

continuare →

A fost modificată Legea pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii

În Monitorul Oficial 182 din 21 martie 2012 a fost publicată Legea nr. 51/2012 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii. Actul normativ modifică substanţial Legea nr. 108/1999, ce reglementează prevederile anterioare privind competenţele persoanelor cu atribuţii de control din cadrul Inspecţiei Muncii. Potrivit Legii 51/2012, Inspecţia Muncii are personalitate juridică şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. De asemenea, Inspecţia Muncii îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei. Atribuţiile Inspecţiei Muncii, potrivit noului act normativ Inspecţia Muncii are următoarele atribuţii specifice: A. În domeniul relaţiilor de muncă 1. controlează aplicarea reglementărilor legale, generale şi speciale, cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă; 2. controlează stabilirea şi acordarea drepturilor cuvenite salariaţilor ...

continuare →

Răspunderea disciplinară: ce trebuie să conţină obligatoriu decizia de sancţionare disciplinară

Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Codul muncii defineşte abaterea disciplinară ca fiind o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt, potrivit art. 148 din Codul muncii, următoarele: avertismentul scris;  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere ...

continuare →

Procedura disciplinară la angajaţi

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori, dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi,  prezentăm, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare. - O primă etapă este constatarea abaterii. Se va întocmi fie o sesizare, fie o notă/referat de constatare. - Se numeşte o comisie de disciplină printr-o decizie de numire (se va regăsi şi în Regulamentul intern). - Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne. - Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării. - La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, ...

continuare →

Intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate

Persoanele care aleg să muncească în străinătate apelează de obicei la firmele care asigură servicii de intermediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, întrucât nu au o ofertă fermă de muncă în străinătate sau nu pot relaţiona direct cu potenţialul angajator din străinătate. În România, activitatea privată de intermediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate este strict reglementată de lege, firmele care asigură serviciile de intermediere trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a desfăşura această activitate, respectiv: - societatea de naţionalitate română să fie constituită în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, şi să aibă ca activitate principală “Selecţia şi plasarea forţei de muncă” sau societatea comerciala străină trebuie să fi înfiinţat o filială în România conform prevederilor Legii nr. 31/1990. - atât societăţile comerciale de naţionalitate română, cât şi filialele societăţilor comerciale străine au obligaţia să se înregistreze în registrul special la inspectoratul teritorial ...

continuare →

S-a modificat Clasificarea ocupaţiilor din România. Vezi cum

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost modificată prin Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 81 din 13 februarie 2012, publicat în Monitorul Oficial 128 din 22 februarie 2012. Actul normativ cuprinde noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale. LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) este anexată la Ordinul nr.81/2012 şi poate fi găsită la următoarea adresă: http://lege5.ro/Gratuit/gmytenbxgy/ordin-81-2012-privind-modificarea-si-completarea-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-nivel-de-ocupatie-sase-caractere-aprobata-prin-ordinul-ministrului-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-si-al-pre De asemenea, actul normativ mai cuprinde modificări ale denumirilor unor ocupaţii. Astfel,  se modifică denumirea ocupaţiei cod 221108 din “medic medicină în familie” în “medic medicină de familie” şi denumirea ocupaţiei cod 261205 din “magistrat consultant” în “asistent judiciar”. Totodată, se rectifică codul ocupaţiei “inspector general vânătoare” din 121103 în 131103 şi codul ocupaţiei “expert inginer metalurg” din 214707 în 214607. Alte ...

continuare →