18 Octombrie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Drepturile salariaţilor în caz de fuziune sau divizare a firmei

Tema pe care o punem în discuţie priveşte protejarea drepturilor salariaţilor – salarii şi alte drepturi decurgând din contractul individual de muncă, în caz de modificare a structurii organizaţiei prin fuziune sau divizare. Mai concret, cine răspunde pentru creanţele salariaţilor şi ce drept de opoziţie au la îndemână aceştia din urmă. Reglementări generale referitoare la fuziune şi/sau divizare Sediul materiei este dat de dispoziţiile art. 243 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Capitolul special care tratează despre fuziunea şi divizarea societăţilor a fost modificat, recent, prin Ordonanţa guvernului nr. 2/2012 pentru a se pune de acord cu prevederile Directivei 2009/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 77/91/CEE, 78/855/CEE şi 82/891/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2005/56/CE în ceea ce priveşte obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor reduce formalităţile aplicabile operaţiunilor de fuziune şi divizare ...

continuare →

Contracte speciale de formare profesională

Sunt considerate contracte speciale de formare profesională următoarele contracte: 1. contractul de calificare profesională 2. contractul de adaptare profesională Contractul de calificare profesională Contractul de calificare profesională este cel în baza căruia salariatul se obligă să urmeze cursurile de formare organizate de angajator pentru dobândirea unei calificări profesionale (art. 202, Codul Muncii). Pot încheia contracte de calificare profesională salariaţii cu vârsta minimă de 16 ani împliniţi, care nu au dobândit o calificare sau au dobândit o calificare ce nu le permite menţinerea locului de muncă la acel angajator. Contractul de calificare profesională se încheie pentru o durată cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Pot încheia contracte de calificare profesională numai angajatorii autorizaţi în acest sens de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (art. 203). Procedura de autorizare, precum şi modul de atestare a calificării profesionale se stabilesc prin lege specială. Contractul ...

continuare →

Concediul legal anual şi concediul medical

“Un lucrător a cărui incapacitate de muncă a survenit în timpul concediului său anual plătit are dreptul de a recupera ulterior perioada de concediu cu o durată echivalentă aceleia a concediului său medical. Acest drept este acordat independent de momentul la care a survenit incapacitatea de muncă”. Astfel s-a pronunţat Curtea de Justiţie a Uniunii Europene – în cauza C-78/11 -  ca răspuns la o întrebare preliminară formulată de instanţele spaniole. În extrasul de presă privind această hotărâre, se arată că Directiva privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru recunoaşte oricărui lucrător dreptul la concediu anual. Referirea priveşte Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 299, p. 9, Ediţie specială, 05/vol. 7, p. 3). Dreptul la concediu anual rezultă din articolul 7 alineatul (1) din această directivă. În Spania, perioadele de concediu trebuie stabilite ...

continuare →

Încetarea de drept a Contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă existent încetează de drept: a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii; b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică; c) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; d) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; e) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei ...

continuare →

Suspendarea contractului individual de muncă

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni, conform art. 49, Codul Muncii: - de drept; - prin acordul părţilor; - prin actul unilateral al uneia dintre părţi. Efectele suspendării Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect: - suspendarea prestării muncii de către salariat; - suspendarea plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. În cazul suspendării contractului individual de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept. Pe durata suspendării pot continua să existe şi alte drepturi şi obligaţii ale părţilor dacă acestea sunt prevăzute prin: - legi speciale; - contractul colectiv de muncă aplicabil; - contractele individuale de muncă sau prin regulamente interne. În cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării, acesta nu va beneficia de niciun drept ...

continuare →

Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă

Contractul individual de muncă poate fi modificat unilateral de către angjator prin: delegare sau detaşare. Cele două forme de modificare unilaterală a contractului individual de muncă presupun faptul că salariatul îşi desfăşoară activitatea într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă, în această perioadă păstrându-şi funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă. Delegarea Delegarea presupune exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă (art. 43, Codul Muncii). Delegarea se dispune pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni. Prelungirea delegării se poate realiza pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. (art. 43) Pe perioada delegării salariatul are dreptul la. - plata cheltuielilor de transport şi cazare; - o indemnizaţie de delegare. Drepturile de delegare se ...

continuare →

Drepturi şi obligaţii privind relaţiile de muncă

Calitatea de salariat conferă persoanei respective anumite depturi şi presupune totodată un anumit comportament respectiv, respectarea unor obligaţii. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt reglementate de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, şi pentru diferite categorii de personal acestea sunt prevăzute în legi speciale (personal didactic, funcţionari publici, magistraţi, etc.). Între angajator şi salariat se stabilesc drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă (art. 37). Drepturi ale salariaţilor În Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, sunt prevăzute, cu caracter general, principalele drepturi ale salariaţilor (art. 39 alin. (1)): a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; e) dreptul la demnitate în muncă; f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; g) ...

continuare →