18 Iulie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Dreptul Uniunii Europene despre reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată

Prin Hotărârea pronunţată în cauza C-586/10 Bianca Kücük, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată poate fi justificată prin nevoia de a efectua o înlocuire şi în condiţiile în care această nevoie este frecventă sau chiar permanentă. Aceasta fiind poziţia de principiu, Curtea afirmă totodată dreptul de a se verifica dacă aceste contracte succesive pe durată determinată nu sunt folosite abuziv, ținând seama de numărul şi de durata lor cumulată. Dreptul Uniunii, care pune în aplicare un acord-cadru încheiat de partenerii sociali europeni cu privire la munca pe durată determinată, consideră că contractele de muncă pe durată nedeterminată constituie forma generală a raporturilor de muncă. Prin urmare, statele membre sunt obligate să ia măsuri de prevenire a oricărei utilizări abuzive a contractelor de muncă pe durată determinată, succesive. În cadrul acestor măsuri, ele pot stabili, între altele, „motive obiective”, care pot justifica reînnoirea ...

continuare →

Se pregăteşte modificarea reglementărilor privind asigurările de şomaj

Un recent comunicat de presă din partea MMFPS informează că a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Semnalăm, din conţinutul proiectului de act normativ, principalele elemente de noutate. ● Definirea şomerului de lungă durată ca fiind persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 de ani şi vârsta legală de pensionare şi pe o perioadă de 6 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani. ● Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, următoarele persoane: - asociat unic, asociaţi; - administratori care au încheiat contracte potrivit legii; - persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale; - cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii; - alte persoane ...

continuare →

Cine răspunde de securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Prin Hotărârea Guvernului nr.1242/2011, apărută în Monitorul oficial nr.925 din 27 decembrie 2011, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările aduse Normelor se referă, în principal, la activităţile de prevenire şi protecţie la locul de muncă, pe palierele prevăzute de lege. Astfel: ● Lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv: - studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; - curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa la Hotărâre, cu o durată de cel puţin 80 de ore. Nivelul mediu se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului de minimum 80 de ore. ● Serviciul intern de prevenire ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Pentru acordarea acestui sprijin, angajatorul trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă. Termenul este termen de decădere. Atragem atenţia asupra acestei teme, în condiţiile în care, recent, Executivul a modificat – din nou – Normele de aplicare a prevederilor Legii, prin H.G. nr. 1212/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 927 din 28 decembrie 2011. ■ ...

continuare →

Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale

Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale. Obligaţia este prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 935 din 29 decembrie 2011. Hotărârea, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, priveşte stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv locurile de muncă prevăzute în Anexele 2 şi 3 la Lege. Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, definite prin actul normativ, se realizează în baza următoarelor criterii: - existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru ...

continuare →

A fost aprobată Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

În Monitorul Oficial 8 din 5 ianuarie 2012  a fost publicată Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Vă prezentăm în cele ce urmează câteva prevederi importante ale actului normativ. În primul rând, în cuprinsul actului normativ, se precizează că Norma nr.11/2011 este aplicabilă administratorilor de fonduri de pensii private şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, precum şi fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private. Ce stabileşte prezenta normă ? Actul normativ stabileşte tipurile de investiţii şi limitele investiţionale ale activelor fondurilor de pensii private, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private şi regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private. De asemenea, norma mai prevede şi reguli de calcul al valorii ...

continuare →

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale

Proiectul de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, are în vedere condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii – normale, deosebite şi speciale –, potrivit clasificării din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care prevede obligativitatea reevaluării, din 2 în 2 ani, a locurilor de muncă în condiţii speciale. Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010. Procedura de reevaluare a locurilor de muncă presupune verificarea factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale. Prin expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale se verifică factorii de ...

continuare →