9 Decembrie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Ministerul Sănătăţii: Nu vor creşte contribuţiile de asigurări de sănătate

Ministerul Sănătăţii a emis un comunicat de presă prin care infirmă creşterea contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate cu 3%, informaţie publicată în mass-media în cursul săptămânii trecute. Potrivit documentului, M.S. a primit o informaţie conform căreia se intenţionează realizarea unei campanii de dezinformare a opiniei publice de către un post de televiziune, privind o presupusă intenţie de a creşte valoarea contribuţiilor cu 3 procente.Ministerul Sănătăţii infirmă şi dezaprobă un asemenea zvon şi consideră că se încearcă o provocare şi o manipulare a opiniei publice fără nicio legatură cu realitatea.Totodată, în cadrul comunicatului se precizează faptul că prin actualul program de guvernare se prevede chiar reducerea cotelor de asigurări sociale de sănătate.Sursa: Ministerul Sănătăţii ...

continuare →

Subvenţii şi facilităţi fiscale pentru angajatori

Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, a Legii nr. 233/2010 pentru completarea Legii nr. 76/2002 precum şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în cazul în care angajatorii creează noi locuri de muncă şi angajează persoane din anumite categorii sociale, beneficiază de subvenţii şi facilităţi fiscale, după cum urmează: * Încadrarea în muncă a persoanelor din rândul şomerilor Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj. Reducerea contribuţiei se acordă începând cu anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat, din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din ...

continuare →

Documente solicitate de către inspectorii de muncă angajatorilor

Documentele pe care le solicită inspectorii, atunci când vin în control la sediul angajatorului, sunt urmatoarele: 1. Actele constitutive ale societăţii: - Certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului, - Actul constitutiv, actele adiţionale daca este cazul. 2. Registul unic de control, ştampila societăţii şi împuternicire pentru cel care va reprezenta firma în relaţiile cu Inspecţia Muncii. 3. Dosarele de personal ale salariaţilor din care să nu lipsească: - Contractul Individual de Muncă în conformitate cu prevederile legale de la data întocmirii lui, semnat de ambele părţi; - fişa de post; - deciziile de încetare şi actele adiţionale acolo unde este cazul; - copii după documentele personale ale fiecărui angajat (carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie – dacă este cazul, ultima diplomă de studii absolvită); -  orice alt document care a stat la baza întocmirii Contractului Individual de Muncă și/sau a deciziilor/ actelor adiționale/ procedurilor de cercetare disciplinară ...

continuare →

Declararea serviciilor prestate în România de către persoane juridice străine şi nerezidente

Ordinul nr. 1400 din 21 septembrie 2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi sediile permanente din România aparţinând persoanelor juridice străine şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente a fost publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012 şi a intrat în vigoare la data de 10 octombrie 2012. Conform actului normativ, persoanele juridice române, sediile permanente din Romania ale persoanelor juridice străine, dar şi persoanele fizice rezidente, au obligaţia să declare la autoritatea fiscală contractele în care sunt beneficiare ale unor prestări de servicii efectuate pe teritoriul României de către persoane juridice străine sau de către persoane fizice nerezidente, conform art. 8 alin. (7^1) din Codul Fiscal. Înregistrarea contractelor/documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României se realizează prin depunerea, la organul fiscal competent, a noului format al  „Declaraţiei de înregistrare ...

continuare →

Noul model de adeverinţă de vechime

Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2010 a abrogat prevederile Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2011, în carnetele de muncă nu se mai fac înscrisuri. Vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se va proba cu ajutorul carnetului de muncă. După această dată, potrivit art. 34, alin. 5) din Codul Muncii, angajatorii sunt obligaţi să elibereze salariaţilor, la cererea acestora, adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată (durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi specialitate). Modalitatea de punere în pagină a acestor informaţii a fost lăsată la latitudinea angajatorilor. Cei mai mulţi dintre angajatori au folosit ca şi model adeverinţele întocmite de către Inspectoratele Teritoriale de Muncă pentru angajaţii cărora nu le-a fost întocmit carnet de muncă. Prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 192/2013 s-a aprobat formatul standard al ...

continuare →

Fişa de post – consideraţii generale

Fişa postului constituie anexă la contractul de muncă. Împreună cu informaţiile oferite de contractul de muncă, fişa postului aduce completări asupra sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărui angajat.  Fişa postului cuprinde, pe lângă sarcini şi responsabilităţi, şi elemente în ceea ce priveşte poziţia în organigramă, dar nu numai. Voi reda în cele ce urmează câteva consideraţii generale legate de conţinutul majorităţii fişelor de post: * Personalizarea fişei de post, oferirea de  informaţii despre cel care ocupă postul în cauză (nume, prenume, data angajării şi data numirii pe poziţie); * Fişa postului, pe lângă semnăturile în cauză (angajat şi superior direct), ar trebui să fie datată, pentru a proba mai uşor în faţa Inspecţiei Muncii luarea la cunoştinţă de către salariat în termen. Legislaţia în vigoare precizează că fişa postului se dă spre semnare angajatului în momentul în care se semnează şi contractul de muncă, adică cu cel puţin o zi înainte de  ...

continuare →

COR se modifică: ce s-a schimbat în Clasificarea ocupaţiilor din România?

În Monitorul Oficial nr. 78 din 6 februarie 2013 a fost publicat Ordinul comun al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Institutului Naţional de Statistică nr. 150/132/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul MMFPS şi INS nr. 1832/856/2011, prin care sunt introduse 52 de noi ocupaţii şi se fac modificări la denumirile şi poziţionarea în grupe a altora. În cadrul actului normativ se fac modificări şi completări la Clasificarea ocupaţiilor din România (COR) – nivel de ocupaţie (şase caractere) prin adăugarea unor noi ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, după cum urmează: Nr.crt. Ocupaţie Cod 1 Administrator structuri sportive Codul – 143115 2 Agent pentru servicii de investiţii financiare Codul – 331108 3 Analist de informaţii Codul – 242224 4 Analist informaţii de frimă Codul – 242222 5 Arbitru pentru păsări de rasă Codul – ...

continuare →