25 Iunie, 2019

Categorie : HR & Muncă

Cine răspunde de securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Prin Hotărârea Guvernului nr.1242/2011, apărută în Monitorul oficial nr.925 din 27 decembrie 2011, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările aduse Normelor se referă, în principal, la activităţile de prevenire şi protecţie la locul de muncă, pe palierele prevăzute de lege. Astfel: ● Lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv: - studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; - curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa la Hotărâre, cu o durată de cel puţin 80 de ore. Nivelul mediu se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului de minimum 80 de ore. ● Serviciul intern de prevenire ...

continuare →

Ucenicia la locul de muncă

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, conform Legii nr. 279/2005, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare. Pentru acordarea acestui sprijin, angajatorul trebuie să încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă. Termenul este termen de decădere. Atragem atenţia asupra acestei teme, în condiţiile în care, recent, Executivul a modificat – din nou – Normele de aplicare a prevederilor Legii, prin H.G. nr. 1212/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 927 din 28 decembrie 2011. ■ ...

continuare →

Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale

Angajatorul are obligaţia să depună la casa teritorială de pensii în raza căreia are sediul social, în termen de 10 zile de la comunicare, un exemplar al hotărârii de menţinere/respingere a avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiţii speciale, precum şi, după caz, lista cuprinzând categoriile profesionale care beneficiază de locuri de muncă în condiţii speciale. Obligaţia este prevăzută prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 935 din 29 decembrie 2011. Hotărârea, în vigoare de la 1 ianuarie 2012, priveşte stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, respectiv locurile de muncă prevăzute în Anexele 2 şi 3 la Lege. Reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale, definite prin actul normativ, se realizează în baza următoarelor criterii: - existenţa activităţilor şi a unităţilor pentru ...

continuare →

A fost aprobată Norma privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private

În Monitorul Oficial 8 din 5 ianuarie 2012  a fost publicată Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22 din 15 decembrie 2011 pentru aprobarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private. Vă prezentăm în cele ce urmează câteva prevederi importante ale actului normativ. În primul rând, în cuprinsul actului normativ, se precizează că Norma nr.11/2011 este aplicabilă administratorilor de fonduri de pensii private şi administratorilor de fonduri de pensii facultative, precum şi fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private. Ce stabileşte prezenta normă ? Actul normativ stabileşte tipurile de investiţii şi limitele investiţionale ale activelor fondurilor de pensii private, procedura de încadrare în grade de risc a fondurilor de pensii private şi regulile de evaluare a activelor fondurilor de pensii private. De asemenea, norma mai prevede şi reguli de calcul al valorii ...

continuare →

Procedura de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii speciale

Proiectul de hotărâre de Guvern, iniţiat de MMFPS, are în vedere condiţiile de muncă în care se desfăşoară activitatea asiguraţilor din sistemul public de pensii – normale, deosebite şi speciale –, potrivit clasificării din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care prevede obligativitatea reevaluării, din 2 în 2 ani, a locurilor de muncă în condiţii speciale. Procedura de reevaluare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr.263/2010. Procedura de reevaluare a locurilor de muncă presupune verificarea factorilor de risc şi a efectelor produse de aceştia asupra stării de sănătate a lucrătorilor pentru locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, în vederea menţinerii sau retragerii avizului de încadrare în condiţii speciale. Prin expertiza tehnică de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii speciale se verifică factorii de ...

continuare →

Locuri de muncă în condiţii deosebite

MMFPS propune o hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, cu modificările şi completările ulterioare. Lansat spre consultare publică, pe site-ul ministerului, proiectul de act normativ face trimitere la H.G. nr.1349/2010 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite, potrivit căreia angajatorii care deţin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite au obligaţia de a elabora ,,planul de prevenire şi protecţie revizuit, care să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor, cuprinzând măsuri şi acţiuni, eşalonate pe întreaga perioadă, astfel încât, până cel târziu la data de 31 decembrie 2011, locurile de muncă să se încadreze în condiţii normale”. După intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.1349/2010, inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de ...

continuare →

Câte autorizaţii de muncă vor fi eliberate străinilor în anul 2012 ?

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a lansat astăzi în dezbatere publică un proiect de Hotărâre privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012. Potrivit proiectului de act normativ, în anul 2012, se vor elibera 5.500 de autorizaţii de muncă străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină. Actele vor fi defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, aprobată prin Legea nr. 134/2008, cu completările și modificările ulterioare. De asemenea, în cuprinsul proiectului de act normativ, se specifică care sunt tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă care pot fi acordate străinilor în anul 2012 :  a) Autorizaţii de muncă pentru lucrători permanenţi – 3.000; b) Autorizaţii de muncă ...

continuare →