17 Ianuarie, 2020

Categorie : HR & Muncă

Delegare sau detaşare? Fii la curent cu drepturile tale!

Voi evidenţia, în cele ce urmează, asemănări şi deosebiri între detaşare şi delegare şi, în acelaşi timp, motive pentru care am alege una în defavoarea celeilalte.Conform art. 43 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii“Delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă”iar în conformitate cu art. 45 ale aceleaşi legi“Detaşarea este actul prin care se dispune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziţia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. În mod excepţional, prin detaşare se poate modifica şi felul muncii, dar numai cu consimţământul scris al salariatului.”Modificarea elementelor contractului individual de muncă (durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă şi timpul de odihnă) se poate face printr-un act adiţional la contractul individual de muncă, cu acordul părţilor. Art.42  din ...

continuare →

Senatul a aprobat proiectul de lege privind subvenţionarea din fonduri publice a serviciilor sociale

Senatul a aprobat luni, 25 martie 2013, proiectul de lege privind subvenționarea din fonduri publice a serviciilor sociale, inițiat de Guvern. Camera Deputaților este cameră decizională.Prin acest proiect de lege se stabilesc principiile aplicabile subvenționarii serviciilor sociale de către bugetul de stat și cel local a serviciilor sociale acordate de furnizori (acordate de asociații, fundații și culte recunoscute de lege) pentru serviciile sociale acordate.Subvenționarea se acordă în completarea veniturilor proprii pentru serviciile sociale prestate: 1) în comunitățile rurale; 2) în cele cu o comunitate de până la 10.000 locuitori; 3) în primii 3 ani de funcționare, în comunitățile în care aceste servicii nu există și sunt necesare nevoilor membrilor comunității. Nivelul subvenției este de până la 50% din costul standard/beneficiar/tip serviciu social, acordat exclusiv pentru plata salariilor personalului de specialitate care activează în serviciile sociale, la nivelul salariului omologilor lor din serviciile sociale publice.Din bugetul local al județelor se subvenționează ...

continuare →

Diurna – modificări legislative în 2013

Conform articolului 44 alin (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare, precum şi la o indemnizaţie de delegare, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil. H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice menţionează că, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului:- persoana care este delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de delegare, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfaşoară activitatea;- numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se socoteşte de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea ...

continuare →

Erori la concediile medicale

Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de O.U.G. 158/2005.Voi discuta şi mă voi referi, în cele ce urmează, la calitatea de asigurat dobândită de persoanele care desfăşoară activităţi în baza unui contract individual de muncă. Persoanele sau instituţiile abilitate să acorde un concediu medical sunt:- medicul de familie;- medicul curant din ambulatoriul de specialitate;- Casa de Asigurări de Sănătate (pentru categoria de persoane care se încadrează la art. 2, lit. e, din OUG 158/2005 – “persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de 1 ianuarie 2006.”);- spital.Art. 3 din mai sus amintita ordonanţă de urgenţă menţionează care sunt ...

continuare →

Efectele crizei financiare se reflectă şi în statisticile privind sărăcia

Efectele crizei financiare la nivelul populaţiei se reflectă şi în statisticile privind sărăcia, a cărei rată a crescut în întreaga Uniune Europeană în 2011 – 119,6 milioane de oameni, reprezentând 24,2% din totalul populatiei, faţă de 23,6% în 2010 şi 2008.Există un pol de creştere în Bulgaria (41%), România (40,3%) şi Letonia (40,1%), respectiv Lituania (33,4%). La extrema cealaltă sunt Cehia (15,3%), Olanda (15,7%), Suedia (16,1%), Luxemburg (16,9%) şi Austria (16,8%). Totuşi, există o scădere a sărăciei şi excluziunii sociale de 3,7 pp în Italia şi 3.3 pp în Grecia, România (-1.1 pp) şi Portugalia (-0.9 pp).Grupul cel mai vulnerabil la sărăcie îl reprezintă copiii cu 27 pp, cei mai expuşi fiind copiii din Bulgaria (51,8%), România (49,1%), Letonia (43,6%), Ungaria (39,6%), la polul opus fiind Norvegia (13%), Suedia (15,9%), Finlanda (16,1%).Rata sărăciei populaţiei active este în continuare ridicată, la nivelul UE fiind de 24,3 pp, cei mai expuşi fiind cei din ...

continuare →

Modificări în COR 2013

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi persoanelor Vârstnice a emis un Ordin comun cu Instititul Naţional de Statistică prin care se aduc modificări în COR 2013 – Clasificarea ocupaţiilor din România.Ordinul nr. 150/132/2013 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78, din 6 februarie 2013, şi a intrat în vigoare la data publicării. Acest ordin completează COR-ul 2013 cu încă 52 de ocupaţii. În plus, pe lângă aceste ocupaţii, Ordinul 150 modifică denumirile unor ocupaţii care existau deja. Ministerul Muncii a decis să facă o serie de schimbări şi la nivelul grupelor de bază.Lista ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din Romania – nivel de ocupaţie (şase caractere):1. Administrator structuri sportive – codul – 1431152. Agent pentru servicii de investiţii financiare – codul – 3311083. Analist de informaţii – codul – 2422244. Analist informaţii de firmă – codul – 2422225. Arbitru pentru păsări ...

continuare →

Proiect MM: Calculul contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Ministerul Muncii a publicat astăzi, 20 martie 2013, un proiect de Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prin care se urmăreşte actualizarea perioadei de referinţă, respectiv anii 2009-2011 şi a indicilor de frecvenţă utilizaţi la determinarea clasei de risc.Potrivit proiectului de act normativ, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc corespunzător sectorului de activitate, respectiv clasa CAEN.* Stabilirea claselor de riscClasele de risc se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale codificate în clase CAEN şi se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:- I1 – numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000 de salariaţi;- I2 – numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu ...

continuare →