Categorie : HR & Muncă

Răspunderea disciplinară: ce trebuie să conţină obligatoriu decizia de sancţionare disciplinară

Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. Codul muncii defineşte abaterea disciplinară ca fiind o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt, potrivit art. 148 din Codul muncii, următoarele: avertismentul scris;  retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere ...

continuare →

Procedura disciplinară la angajaţi

Dat fiind faptul că mai sunt destui angajatori, dar şi angajaţi care nu cunosc foarte bine ce presupune procedura disciplinară la angajaţi,  prezentăm, în sinteză, etapele procedurale ale sancţiunii disciplinare. - O primă etapă este constatarea abaterii. Se va întocmi fie o sesizare, fie o notă/referat de constatare. - Se numeşte o comisie de disciplină printr-o decizie de numire (se va regăsi şi în Regulamentul intern). - Se vor aduce probe ale săvârşirii abaterii: declaraţii semnate de martori, dovezi de instruire şi luare la cunoştinţă, dispoziţii de lucru, proceduri interne. - Convocarea la cercetarea prealabilă va cuprinde: obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Convocatorul trebuie să conţină semnătura de primire a angajatului/confirmare poştală/proces-verbal de refuz de semnare a convocării. - La cercetarea prealabilă se consemnează apărările salariatului, probele şi motivaţiile furnizate şi dacă a fost asistat de către un reprezentant sindical. Documentul constatator este procesul verbal al comunicării cu salariatul, ...

continuare →

Intermedierea şi plasarea forţei de muncă în străinătate

Persoanele care aleg să muncească în străinătate apelează de obicei la firmele care asigură servicii de intermediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, întrucât nu au o ofertă fermă de muncă în străinătate sau nu pot relaţiona direct cu potenţialul angajator din străinătate. În România, activitatea privată de intermediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate este strict reglementată de lege, firmele care asigură serviciile de intermediere trebuind să îndeplinească anumite condiţii pentru a desfăşura această activitate, respectiv: - societatea de naţionalitate română să fie constituită în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, şi să aibă ca activitate principală “Selecţia şi plasarea forţei de muncă” sau societatea comerciala străină trebuie să fi înfiinţat o filială în România conform prevederilor Legii nr. 31/1990. - atât societăţile comerciale de naţionalitate română, cât şi filialele societăţilor comerciale străine au obligaţia să se înregistreze în registrul special la inspectoratul teritorial ...

continuare →

S-a modificat Clasificarea ocupaţiilor din România. Vezi cum

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) a fost modificată prin Ordinul comun al ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi preşedintelui Institutului Naţional de Statistică  nr. 81 din 13 februarie 2012, publicat în Monitorul Oficial 128 din 22 februarie 2012. Actul normativ cuprinde noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale. LISTA ocupaţiilor practicate în cadrul economiei naţionale ce modifică şi completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) este anexată la Ordinul nr.81/2012 şi poate fi găsită la următoarea adresă: http://lege5.ro/Gratuit/gmytenbxgy/ordin-81-2012-privind-modificarea-si-completarea-clasificarii-ocupatiilor-din-romania-nivel-de-ocupatie-sase-caractere-aprobata-prin-ordinul-ministrului-muncii-familiei-si-protectiei-sociale-si-al-pre De asemenea, actul normativ mai cuprinde modificări ale denumirilor unor ocupaţii. Astfel,  se modifică denumirea ocupaţiei cod 221108 din “medic medicină în familie” în “medic medicină de familie” şi denumirea ocupaţiei cod 261205 din “magistrat consultant” în “asistent judiciar”. Totodată, se rectifică codul ocupaţiei “inspector general vânătoare” din 121103 în 131103 şi codul ocupaţiei “expert inginer metalurg” din 214707 în 214607. Alte ...

continuare →

Dreptul Uniunii Europene despre reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată

Prin Hotărârea pronunţată în cauza C-586/10 Bianca Kücük, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că reînnoirea contractelor de muncă pe durată determinată poate fi justificată prin nevoia de a efectua o înlocuire şi în condiţiile în care această nevoie este frecventă sau chiar permanentă. Aceasta fiind poziţia de principiu, Curtea afirmă totodată dreptul de a se verifica dacă aceste contracte succesive pe durată determinată nu sunt folosite abuziv, ținând seama de numărul şi de durata lor cumulată. Dreptul Uniunii, care pune în aplicare un acord-cadru încheiat de partenerii sociali europeni cu privire la munca pe durată determinată, consideră că contractele de muncă pe durată nedeterminată constituie forma generală a raporturilor de muncă. Prin urmare, statele membre sunt obligate să ia măsuri de prevenire a oricărei utilizări abuzive a contractelor de muncă pe durată determinată, succesive. În cadrul acestor măsuri, ele pot stabili, între altele, „motive obiective”, care pot justifica reînnoirea ...

continuare →

Se pregăteşte modificarea reglementărilor privind asigurările de şomaj

Un recent comunicat de presă din partea MMFPS informează că a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. Semnalăm, din conţinutul proiectului de act normativ, principalele elemente de noutate. ● Definirea şomerului de lungă durată ca fiind persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 de ani şi vârsta legală de pensionare şi pe o perioadă de 6 luni în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani. ● Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, următoarele persoane: - asociat unic, asociaţi; - administratori care au încheiat contracte potrivit legii; - persoane fizice autorizate, întreprinzători persoane fizice titulari ai întreprinderilor individuale, precum și membrii întreprinderilor familiale; - cetăţeni români care lucrează în străinătate, conform legii; - alte persoane ...

continuare →

Cine răspunde de securitatea şi sănătatea la locul de muncă

Prin Hotărârea Guvernului nr.1242/2011, apărută în Monitorul oficial nr.925 din 27 decembrie 2011, au fost modificate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Modificările aduse Normelor se referă, în principal, la activităţile de prevenire şi protecţie la locul de muncă, pe palierele prevăzute de lege. Astfel: ● Lucrătorul desemnat trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, respectiv: - studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; - curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în anexa la Hotărâre, cu o durată de cel puţin 80 de ore. Nivelul mediu se atestă prin diploma de studii şi certificatul de absolvire a cursului de minimum 80 de ore. ● Serviciul intern de prevenire ...

continuare →